2022 EQUIP HUMÀ

Les persones, l’ànima de la Institució

Equip humà - Les persones, l'ànima de l'Institut Guttmann

A l’Institut Guttmann el perfil, la cultura i els valors estan representats en els professionals que dia a dia dediquen el seu temps a l’activitat de la Fundació, dipositen el seu coneixement i experiència i, amb la seva actitud i gran compromís fan possible la voluntat d’excel·lència del conjunt de la organització.

Per les seves peculiaritats, el desenvolupament de l’activitat professional a l’Institut Guttmann és rigorós, exigent i sovint molt vocacional, i és la destacable implicació de tots els professionals que formen l’equip Guttmann la que permet que tant els pacients com les seves famílies rebin la millor atenció i se sentin compresos, acompanyats i segurs.  

Des de que la Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa és l’eix transversal a tota l’organització, la Política de Recursos Humans emana dels compromisos específics de la primera. En tot cas, les línies marcades es basen en l’objectiu de treballar per l’excel·lència i sempre anar un pas més enllà dels requeriments legals i administratius, de les normes de la bona pràctica o de la supervisió dels organismes als quals l’organització està obligada a retre comptes.

  • L’Institut Guttmann, en matèria de Recursos Humans, aposta per mantenir els valors institucionals amb un alt compromís en el desenvolupament personal i professional de l’equip humà, considerant-lo el principal actiu de la Fundació.
  • L’equip humà de l’Institut Guttmann es caracteritza per la permanència d’un equip de professionals competents i altament motivats per impulsar voluntàriament  l’excel·lència clínica, la innovació i la generació de nous coneixements en l’àmbit de la neurorrehabilitació i de la neurociència en general, i es treballa per mantenir aquesta solidesa de l’actiu humà.
  • La cultura organitzativa s’orienta a afavorir l’assoliment d’una entitat de coneixement intensiu, d’alt rendiment i de creació de valor per al ciutadà.
COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA

Durant el 2021 el nombre total de persones que han constituït l’equip humà de la Fundació Institut Guttmann ha estat de 595 persones. L’equivalència de les hores treballades de tots aquests professionals dona una plantilla equivalent de 443,6 persones (nombre total d’hores treballades dividit entre la jornada anual de Conveni d’aplicació). Aquesta plantilla, juntament, amb el personal col·laborador i serveis externs dona un total de 535,8 persones que han estat necessàries per el correcte funcionament de la nostra institució.

PERSONAL DE LA FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN 2022

personal contractatserv.externs / professionalsplantilla resultant
nombre de personespersonal equivalent*personal equivalent*personal equivalent*
Metges/sses35 25,3 5,0 30,3
Psicòlegs/ogues 20 16,6 0,9 17,5
Farmacèutics/ques 2 1,80 1,8
Becaris/es 10 8,50 8,5
Infermers/res 123 80,90 80,9
Fisioterapeutes 48 35,10 35,1
Terapeutes  ocupacionals 37 24,2 0 24,2
Mestres/esses d’educació fisica 6 4,70 4,7
Treballadors/es socials 9 7,80 7,8
Logopedes 13 9,60 9,6
Auxiliars assistencials 192 134,40 134,4
ASSISTENCIAL 495 348,9 5,9 354,8
Directius/ves 109,609,6
Càrrecs tècnics i/o gestió 11 12,30 12,3
Administratius/ves 63 70,3 0 70,3
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 84 92,3 0 92,3
Manteniment 11 8,30 8,3
Restauració00 36,8 36,8
Neteja 77,5 27,3 34,8
Bugaderia-rober4 4 04
Seguretat-consergeria00 23,4 23,4
Jardineria00 2,5 2,5
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 22 19,8 90,0 109,8
TOTAL PERSONAL 601 461,1 95,9 556,9
Personal a l’Hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann (Badalona)
personal contractatserv.externs / professionalsplantilla resultant
nombre de personespersonal equivalent*personal equivalent*personal equivalent*
Metge/sses35 25,3 4,6 29,9
Psicòlegs/ogues 16 10,1 0 10,1
Farmacèutics/ques 2 1,80 1,8
Becaris/es 10 8,50 8,5
Infermers/res 123 80,90 80,9
Fisioterapeutes 30 21,70 21,7
Terapeutes  ocupacionals 28 17,8 0 17,8
Mestres/esses d’educació fisica 6 4,70 4,7
Treballadors/es socials 9 7,80 7,8
Logopedes 6 4,30 4,3
Auxiliars assistencials 174 122,40 122,4
ASSISTENCIAL 439 305,4 4,6 310,0
Directius/ves 129,609,6
Càrrecs tècnics i/o gestió 12 10,60 10,6
Administratius/ves 66 65,2 0 65,2
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 90 85,4 0 85,4
Manteniment 9 7,30 7,3
Restauració00 32,5 32,5
Neteja 87,5 22,1 29,5
Bugaderia-rober4 4 04
Seguretat-consergeria00 16,6 16,6
Jardineria00 1,3 1,3
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 21 18,8 72,4 91,2
TOTAL PERSONAL 550 409,6 77,0 486,6
Personal a Guttmann Barcelona (Barcelona)
personal contractatserv.externs / professionalsplantilla resultant
nombre de personespersonal equivalent*personal equivalent*personal equivalent*
Metge/sses 0 0 0,4 0,4
Psicòlegs/ogues 4 6,5 0,9 7,4
Fisioterapeutes 18 13,40 13,4
Terapeutes ocupacionals 9 6,4 0 6,4
Logopedes 7 5,40 5,4
Auxiliars assistencials 18 120 12
ASSISTENCIAL 56 43,7 1,3 45,0
Càrrecs tècnics i/o gestió 2 1,70 1,7
Administratius/ves 6 5,1 0 5,1
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 8 6,8 0 6,8
Manteniment 1 10 1
Restauració00 4,4 4,4
Neteja 0 0 5,2 5,2
Seguretat-consergeria 0 0 6,8 6,8
Jardineria00 1,2 1,2
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 1 1 17,6 18,6
TOTAL PERSONAL 65 51,5 18,8 70,4

COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU

En el següent quadre es mostra el desglossament per sexe i edat de l’Equip Directiu de l’Institut Guttmann.

Desglosament per sexe i edat
SEXEMenys de
35 anys
De 35
a 50 anys
Més de
50 anys
Total% TOTAL
Dones015666,7%
Homes012333,3%
Total general0279100%
% Total0,0%22,2%77,8%100%

DIMENSIÓ DE LA PLANTILLA

Les taules que s’exposen a continuació mostren indicadors en relació al total de la plantilla de la Fundació Institut Guttmann, que disposa de dos centres de treball, l’Hospital de Neurorehabilitació a Badalona i el nou centre Guttmann Barcelona. La plantilla total de professionals a 31 de desembre de 2022 era de 498 professionals. Aquesta és la xifra base per als càlculs i les taules que es presenten a continuació i s’obté de la suma del total de professionals amb contracte laboral a temps complert o parcial que donen resposta a les necessitats organitzatives (personal fix, temporal, interí…), amb contractacions superiors a una setmana.

Desglosament per sexe i edat
SEXEMenys de
35 anys
De 35
a 50 anys
Més de
50 anys
Total% TOTAL
Dones1271197832465,1%
Homes50764817434,9%
Total general177195126498100%
% Total40,4%39,2%25,3%100%
Professionals per categoria i sexe
PROFESSIONALS DE L’INSTITUT GUTTMANNDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Directius/ves6391,8%
Metges/ses – Psicòlegs/ogues – Farmacèutics/ques2320438,6%
Infermers/res77219819,7%
Fisioterapeutes – Terapeutes ocupacionals – Mestres/esses d’educació física44256913,9%
Treballadors/es socials – Logopedes192214,2%
Tècnics/ques especialistes3030,6%
Auxiliars assistencials796914829,7%
Personal administratiu61187915,9%
Personal de serveis1013234,6%
Becaris/es2351%
Total Professionals324174498100%
Personal subcontractat

L’Institut Guttmann utilitza la subcontractació com una eina de gestió que li permet concentrar-se en les seves competències essencials, delegant la prestació de certs serveis de suport continuat a professionals especialitzats d’altres àrees de treball o coneixement.

En el 2022 va tenir subcontractats diversos serveis continuats, com el laboratori, la restauració, la seguretat o la neteja, a més dels metges/ses consultors que, esporàdicament, atenen al centre per requeriment de l’staff facultatiu. Per manca de dades arrel dels canvis produits per la Llei de Protecció de Dades, no podem facilitar informació relativa al personal subcontractat de cuina, cafeteria, seguretat, neteja i laboratori, per tant a continuació es mostren les xifres dels honoraris professionals (metges/ses consultors).

Professionals per categoria i sexe
SEXEHONORARIS PROFESSIONALS (METGES/SES CONSULTORS)
Dones14
Homes18
TOTAL32
POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ I OCUPABILITAT

El principi de consolidació de l’ocupació i d’estabilitat de les plantilles, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de cada exercici, és fonamental a la política d’ocupació de la Fundació Institut Guttmann, on com a norma general, els llocs que tenen un caràcter estable es cobreixen amb una contractació de caràcter indefinit.

A més, per tal de promoure la inserció laboral dels joves que han finalitzat els seus estudis, l’Institut Guttmann reserva certs llocs de treball per a ser coberts amb contractes en pràctiques que permeten l’adquisició d’experiència professional, i que, preferentment són ocupats per estudiants que han realitzat els màsters i postgraus propis de l’Institut Universitari, així com personal en formació que ja ha realitzat pràctiques a l’hospital i que ha estat avaluat positivament.

La plantilla de l’Institut Guttmann es caracteritza per una baixa rotació i una adequació de la plantilla, per la qual cosa no són habituals processos de reclutament massius. Els  processos de reclutament són molt personalitzats i combinen les fonts internes i les externes segons la tipologia del lloc de treball.

TIPOLOGIA CONTRACTUALDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Indefinit24914539479,1%
Temporal309397,8%
Interí / relleu43176012%
Beques2351%
TOTAL NOVES CONTRACTACIONS324174498100%
Noves contractacions
TIPOLOGIA CONTRACTUALDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Indefinit1221442,4%
Temporal42618,2%
Interí / relleu761339,4%
TOTAL NOVES CONTRACTACIONS231033100%
Desglossament per edat en les noves contractacions
EDATDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Menys de 35 anys1752266,7%
De 35 a 50 anys34721,2%
Més de 50 anys31412,1%
TOTAL231033100%
Taxa de rotació per edat i sexe
EDATDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Menys de 35 anys22420%
De 35 a 50 anys32525%
Més de 50 anys831155%
TOTAL13720100%