MEDI AMBIENT

Materials i consums

materials i consums

Un dels principals compromisos de l’Institut Guttmann, tal com es recull a la seva Missió, Visió i Valors, és ser una organització d’excel·lència, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Per això l’Institut Guttmann disposa d’una exigent Política Mediambiental que recull les estratègies i els valors que han de regir la institució pel que fa al respecte del medi ambient, que es fonamenta en el Pla Estratègic 2014-2020 i de la que en són els seus màxims exponents la certificació internacional ISO 14.001 i el reconeixement europeu EMAS. De la Política de Responsabilitat Corporativa, se’n deriven el Pla Ambiental i el Programa d’objectius anuals de Medi ambient.

Del Pla Ambiental se’n deriven els successius objectius operatius inclosos en el Programa General anual de la Institució, l’aprovació del qual és anual i recau sobre la Direcció, estant també sotmès a la consideració del Patronat en les seves línies  bàsiques.

L’Institut Guttmann disposa d’un manual de bones pràctiques ambientals on s’indiquen les millors pràctiques ambientals que es poden realitzar en cada procés o àrea de la   institució.

Respecte als objectius de preservació del Medi ambient i estalvi d’energia

D’acord a la programació establerta, durant aquest any s’ha procedit al canvi d’il·luminació per LEDS de les següents ubicacions, millorant la il·luminació i el seu consum, així com la seguretat dels usuaris.
– Nivell +1: Infraestructures, Serveis i Medi Ambient, Direcció Gerència, Direcció Infermeria, Comunicacions, Àrea Mèdica, distribuïdor i arxius, aula +1.
– Self-service i cafeteria.
– Blocs d’escales (1, 2, 3, personal, grades poliesportiu, aparcament nivell -3).
– Lavabos públics.

S’ha controlat la climatització de les diferents àrees del centre, adaptant les temperatures a les necessitats existents en cada període.
Hem portat a terme mesures d’estalvi d’aigua, procedint al tancament de l’aigua de reg en cas de pluja, i s’ha fet la integració del Sistema de gestió ambiental amb l’energètic amb l’objectiu de superar ambdues certificacions. S’ha modificat la xarxa d’aigua amb 4 noves bombes a la sala de calderes i sala de bombes, garantint el correcte funcionament de la instal·lació i el conseqüent estalvi d’energia.


L’Institut Guttmann, durant 2019, ha continuat fent campanyes de sensibilització dirigides a treballadors, pacients, familiars i resta d’usuaris, informant de la importància del nostre compromís col·lectiu i individual amb el medi ambient (segregació de residus, estalvi energètic, silenci etc.), per preservar i mantenir la nostra qualitat de vida en qualsevol de les nostres àrees. Es va celebrar una Setmana del Medi Ambient durant el mes de juny, tant a l’hospital de Neurorehabilitació com al nou centre Guttmann Barcelona, i coincidint amb el dia mundial del medi ambient.


En 2019 s’ha realitzat l’auditoria d’acompliment legal per part d’una entitat externa com a part del procés d’implantació de la plataforma legal dels requisits ambientals i del reglament industrial i s’han continuat fent auditories periòdiques sobre la classificació dels diferents residus, seguint la implantació d’un sistema selectiu de recollida de residus per el seu tractament i reciclatge.

Durant aquest any 2019 el Comitè de Medi Ambient s’ha reunit 2 vegades, fent seguiment dels objectius i certificacions, aportant noves idees i totes les àrees han estat informades pels seus representants i responsables.

Els consums de productes i materials en l’Institut Guttmann es basa en les matèries primeres bàsiques d’un hospital. A continuació es detallen les quantitats consumides durant els últims 3 anys dels productes més rellevants:

201720182019
Oxigen (m³) 8.471,429.967,6910.263,79
Aire medicinal (m³) 14.514,2415.589,7415.431,98
Paper oficina (t) 4,02054,08354,030
Paper de mans (t) 5,16964,26304,2210
Paper higiènic (t) 2,65122,89402,6360
Bolquers (t) 6,38126,53877,5284
Xeringues (t) 0,26510,26970,2909
Hipoclorit sòdic aigua potable (t) 0,3840,4160,416
Hipoclorit sòdic sabonós (t) 1,03251,18801,1700
Sal descalcificador (t) 1,45001,3751,250
Detergent rentavaixelles (t) 1,17751,04400,913
Desengreixant (t) 0,5850,50000,4105

A la Declaració Ambiental del 2019 es detalla l’evolució històrica d’aquests consums, així com els valors ponderats respecte al nombre de persones que hi   treballen.


Respecte al consum energètic, l’Institut Guttmann fomenta l’ús responsable de les tres fonts d’energia que abasteixen l’hospital i que són totes proporcionades per companyies externes.

201720182019
Electricitat 2.738,492.863,862.746,09
Gas Natural 2.378,982.577,162.568,81
Gasoil/Gasolina 95 13,171018,935219,8513
TOTAL (MWh) 5.160,645.459,955.334,75

La intensitat energètica és un dels indicadors de l’eficiència energètica d’una organització. L’Institut Guttmann la calcula com la relació entre el consum energètic i la facturació anual:

IE:  5.334,75 MWh /  25.261.497,88 €: 0,0002112 MWh/€.

Necessitem 0,2112 MWh per facturar 1.000,00 €.

Els resultats de les dades depèn de factors com la climatologia i les necessitats i tipologia dels pacients assistits.

El comparatiu de consum energètic ha estat:

2017: 5.160,65 MWh // 14,58 MWh per persona empleada.

2018: 5.459,95 MWh // 14,88 MWh per persona empleada.

2019: 5.334,75 MWh // 14,38 MWh per persona empleada.

Respecte al consum de l’aigua a l’hospital, el 100% de l’aigua utilitzada prové de la companyia de subministrament. El consum durant 2019 ha estat:

Sanitari i neteja d’instal·lacions 14.548
Reg zones de jardí 12.134
Total: 26.682

A l’Institut Guttmann no es recicla ni reutilitza l’aigua consumida.