Medi ambient

Un dels principals compromisos de l’Institut Guttmann, tal com es recull a la seva Missió, Visió i Valors, és ser una organització d’excel·lència, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Per això disposa d’una exigent Política Mediambiental que recull les estratègies i els valors que han de regir la institució pel que fa al respecte del medi ambient, que es fonamenta en el Pla Estratègic 2014-2020 i de la que en són els seus màxims exponents la certificació internacional ISO 14.001 i el reconeixement europeu EMAS. De la Política de Responsabilitat Corporativa, se’n deriven el Pla Ambiental i el Programa d’objectius anuals de Medi ambient.

Del Pla Ambiental se’n deriven els successius objectius operatius inclosos en el Programa General anual de la Institució, l’aprovació del qual és anual i recau sobre la Direcció, estant també sotmès a la consideració del Patronat en les seves línies  bàsiques.

L’Institut Guttmann disposa d’un manual de bones pràctiques ambientals on s’indiquen les millors pràctiques ambientals que es poden realitzar en cada procés o àrea de la   institució.

Respecte als objectius de preservació del Medi ambient i estalvi d’energia

 • D’acord a la programació establerta, durant aquest any hem procedit al canvi d’il·luminació per LEDS de les següents ubicacions, millorant la il·luminació i el seu consum, així com la seguretat dels usuaris.
  • Nivell +1: Infraestructures, Serveis i Medi Ambient, Direcció Gerència, Direcció Infermeria, Comunicacions, Àrea Mèdica, distribuïdor i arxius, aula +1.
  • Self-service i cafeteria.
  • Blocs d’escales (1, 2, 3, personal, grades poliesportiu, aparcament nivell -3).
  • Lavabos públics.
 • S’ha controlat la climatització de les diferents àrees del centre, adaptant les temperatures a les necessitats existents en cada període.
 • Hem portat a terme mesures d’estalvi d’aigua, procedint al tancament de l’aigua de reg en cas de pluja.
 • S’ha fet la integració del Sistema de gestió ambiental amb l’energètic amb l’objectiu de superar ambdues certificacions.
 • Hem continuat fent campanyes de sensibilització dirigides a treballadors, pacients, familiars i resta d’usuaris, informant de la importància del nostre compromís col·lectiu i individual amb el medi ambient (segregació de residus, estalvi energètic, silenci etc.), per preservar i mantenir la nostra qualitat de vida en qualsevol de les nostres àrees, dedicant una setmana íntegra durant el mes de juny als 2 centres, coincidint amb el dia mundial del medi ambient.
 • S’ha realitzat l’auditoria d’acompliment legal per part d’una entitat externa com a part del procés d’implantació de la plataforma legal dels requisits ambientals i del reglament industrial, per tal de garantir el seu total compliment.
 • S’han continuat fent auditories periòdiques sobre la classificació dels diferents residus, seguint la implantació d’un sistema selectiu de recollida de residus per el seu tractament i reciclatge.
 • S’ha modificat la xarxa d’aigua amb 4 noves bombes a la sala de calderes i sala de bombes, garantint el correcte funcionament de la instal·lació i el conseqüent estalvi d’energia.
 • Durant aquest any 2019 el Comitè de Medi Ambient s’ha reunit 2 vegades, fent seguiment dels objectius i certificacions, aportant noves idees i totes les àrees han estat informades pels seus representants i responsables.