2022 EQUIP HUMÀ

Política retributiva

equip humà

La política retributiva de l’Institut Guttmann està emmarcada dins del Conveni d’aplicació de cada col·lectiu. L’estructura salarial es composa d’una retribució anual fixa, complements vinculats als sistemes de promoció i desenvolupament professional i conceptes variables. La retribució té tres objectius que li han estat assignats clàssicament: atraure, retenir i incentivar les persones que necessita l’organització.

Sous i salaris per categoria professional. Hospital de Neurorehabilitació (Badalona)

Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el servei català de la salut (SISCAT). No inclou complements ni objectius.

Grups Conveni SiscatDONESHOMESTOTALSOU CONVENISOU BASE MITJÀ EQUIPARAT
Grup. 1 Llicenciats/des assistencials (metges, farmacèutics/ques, psicòlegs…)22244645.933,51€ > 46.000€
Grup. 2 Diplomats/des assistencials (infermers/es, fisioterapeutes, terapeutes, mef, treballadores socials, logopedes..)1465119730.920,54€> 31.000€
Grup. 3
Tècnics i auxiliars d’infermeria
1127718920.363,58€> 20.900 €
Grup. 4
Personal administratiu
881634.584,56€> 35.000 €
Grup. 5
Enginyer/a tècnic, relacions laborals…
1161727.943,9€> 28.000 €
Grup. 6
Administratiu/va, auxiliar administratiu/va, auxiliar de serveis…
44246821.796,93€> 22.000 €
Grup. 7
Subaltern/a
1431717.306,38€> 18.000 €
Becaris/es641016.000€> 16.000 €
Total Professionals363197560

Sous i salaris per categoria professional. Guttmann Barcelona

Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya.

Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i de desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal.

No inclou complements ni objectius

Grups Conveni d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de CatalunyaDONESHOMESTOTALSOU CONVENISOU BASE MITJÀ EQUIPARAT
Grup. 1
Metge/essa, psicòleg/a, neuroppsicòleg/a….
821027.756,3€ > 28.000€
Grup. 2 Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, logopeda…33104325.913,70€> 26.000€
Grup. 4
Auxiliars assitencials
03318.485,04€> 19.000 €
Grup. 6
Enginyer/a
10127.756,26€> 28.000 €
Grup. 8
Administratiu/va
10123.189,9€> 23.700 €
Grup. 9
Auxiliar administratiu/va,
60618.048,38€> 18.200 €
Grup Conveni de serveis d’atenció a les persones dependents i de desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal
Grup. 4
Auxiliar assistencial
2733014.867,72€> 15.000 €
Total Professionals761894

Informació relativa a convenis

Convenis col·lectius aplicables a 31 de desembre de 2022

  • II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el servei català de la salut.
  • VII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i de desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal.
  • Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya.
Composició del Comitè d’Empresa
Comitè d’Empresa / Delegat o Delegada sindicalDonesHomes
CCOO75
SATSE02
Total77