2021 PACIENTS I FAMÍLIES

Programes d’acompanyament a pacients i famílies

acompañamiento pacientes y familias

L’Institut Guttmann ofereix tota una sèrie de programes d’acompanyament, suport, orientació i informació dirigits als pacients que segueixen tractament i a llurs famílies. Aquests ajuden a minimitzar l’amenaça percebuda per les pèrdues sofertes després d’una lesió d’origen neurològic, i serveixen per a potenciar els recursos, propis i comunitaris dels que disposen,  per afrontar la nova situació, a fi de facilitar el seu procés de recuperació i adaptació.

L’objectiu principal de les intervencions de l’àrea de Treball Social són les d’acompanyar i donar suport als pacients, les seves famílies o cercle relacional proper, potenciar la utilització adient tant dels seus recursos personals (empoderament, capacitat de reaccionar, d’organitzar-se i d’afrontar els problemes), com dels ambientals-familiars (del propi grup familiar i de les xarxes naturals), així com gaudir d’un coneixement i utilització precisa dels recursos socials comunitaris del seu territori (serveis, equipaments i prestacions).

El model d’atenció biopsicosocial que caracteritza la dinàmica funcional del nostre hospital, fa palesa que “La neurorehabilitació ha de tenir en compte tant els aspectes físics, els psíquics, com els socials i culturals que incideixen en la personalitat del pacient, la seva etapa evolutiva, la seva manera de viure… Desenvolupant en cada cas estratègies assistencials centrades en el pacient i el seu grup familiar”. 

Durant el decurs de l’any 2021, s’han atès 911 pacients, realitzant un total de 7.035 entrevistes, distribuïdes en: 

  • INICIALS: 911
  • ACOMPANYAMENT: 3.239
  • PLANIFICACIÓ ALTA: 2.885

Programa Ubuntu

Des de l’Àrea de Treball Social de l’Institut Guttmann es va posar  en marxa en el decurs del 2018 el Programa UBUNTU, una iniciativa que  té com a objectiu detectar i actuar de manera urgent i positiva en la resolució o atenuació d’aquelles situacions de vulnerabilitat que afectin els pacients/famílies, i que pateixen o poden estar patint marginació, abusos o exclusió social.

El programa inclou:

– Protocol de detecció de situacions de precarietat, vulnerabilitat i exclusió social.
– Protocol d’identificació de possibles situacions de maltractaments en infants, dones (violència de gènere) i presumptes situacions d’incapacitat cognitiva.
– Protocol de fragilitat psicosocial, que desenvolupa l’Equip d’Assessorament i Suport Especialitzat (EASE) en intervencions domiciliaries i comunitàries.
– Programa de participació activa “La veu del Pacient”.
– Programa de “Beques-Tractament” creades per evitar que qualsevol persona, per manca de recursos, pugui quedar sense algun tractament innovador que, sent-li necessari, no està inclòs en la cartera pública de serveis sanitaris.

Perfils de persones ateses:

– Famílies en situació precària.
– Famílies amb capacitat limitada de suport personal al pacient.
– Persones sense família i sense ingressos econòmics.

Durant l’any 2021 s’han atès 31 persones amb serveis relacionats amb: compra/préstec de roba, bugaderia, condonació ortesi a la seguretat social, banc d’aliments, estris de bany i higiene, etc. 

La valoració del grau de risc social s’ha realitzat aplicant l’escala de valoració sociofamiliar de l’Institut Guttmann (EVSF), la qual té per objectiu contribuir a conèixer, així com valorar la situació personal i sociofamiliar del pacient. L’ESVF és un suport per la detecció de situacions de risc o problemàtiques socials, tot i amb l’objectiu de poder realitzar la intervenció psicosocial mes adient a cadascun dels nostres pacients. 

Beques-Tractament

Les beques són una iniciativa solidaria de la Fundació Institut Guttmann que té per objectiu evitar que hi hagi persones que, per raons econòmiques, no puguin beneficiar-se de determinats procediments i tècniques terapèutiques de l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació de Guttmann Barcelona. Serveis, prestacions o tècniques que per la seva característica innovadora no estan inclosos en la cartera pública de serveis assistencials i, per tant, no a l’abast de tothom.

Les Beques-Tractament es financen mitjançant un fons econòmic que es dota amb el 3% dels ingressos econòmics de l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, més les aportacions que es rebin específicament per donar suport a aquest iniciativa a través dels “Amics de l’Institut Guttmann”. Aquests fons estaran íntegrament destinats a bonificar part del cost d’alguns d’aquests serveis d’acord amb les normes establertes.

Durant l’any 2021 es va dotar 1 Beca-Tractament.

Programa de Participació i Inclusió Social Hospitalària

El propòsit del Programa de Participació i Inclusió Social (PPIS), és afavorir la confortabilitat dels pacients atesos i del seu entorn afectiu, a través d’una oferta d’activitats d’oci, artístiques, socioeducatives i centrat en l’atenció a la persona.

La finalitat d’aquestes activitats és que tant els familiars com els pacients puguin introduir o experimentar en la seva rutina diària, activitats de caràcter ocupacional, tot i que es troben residint en un espai i ambient assistencial, ja que aquestes a part de garantir un una millora del desenvolupament cognitiu per a tota persona, també generen sentiment de desconnexió, estimulació cognitiva, oportunitats per establir relacions socials i sobretot desvinculació de la rutina que genera un ingrés hospitalari. 

A la majoria de les activitats es compta amb la col·laboració del voluntariat de l’IG, per donar suport en la realització d’aquestes i fins i tot per dur a terme la creació i dinamització de diferents tallers. 

Pel que fa a la participació en les activitats programades de l’any 2021 i de les quals consten registres d’assistència, cal destacar que ha participat més de 632 persones.

Més informació sobre algunes de les activitats realitzades al bloc Comunitat.

Programa de Voluntariat

La tasca dels voluntaris està dirigida a tots els pacients, infants i adults, que estiguin realitzant un tractament de neurorehabilitació intensiu a l’Institut Guttmann (ingressat o a nivell ambulatori), així com a les seves famílies o cercle efectiu i social. 

Pel que fa als pacients i el seu entorn, l’activitat de voluntariat es verifica com a molt útil en aquells pacients amb:

✓            Manca de suport familiar o afectiu o bé que aquest es trobi en una zona geogràfica lluny de la localització de l’hospital o amb una manca important d’accessibilitat i poques possibilitats de desplaçaments freqüents.

✓            Barreres idiomàtiques respecte a la nostra nacionalitat.

✓            Programació del Pla rehabilitador no intensiu, fet que condiciona a les famílies en la seva habitual vida quotidiana i dificulta la disponibilitat per dur a terme acompanyament.

Durant el 2021 la Fundació Institut Guttmann ha comptat amb 33 voluntaris.

Vincle dels voluntaris amb l’Institut Guttmann: 20 han estat persones externes a l’hospital, 11 ex-pacients, i 2 d’ells/es familiars de pacients.

Cal dir que a causa de les mesures de bioseguretat aplicades a l’hospital, esdevingudes de la situació de COVID-19, durant l’any 2021 el programa de voluntariat va estar suspès fins al mes d’octubre i, un cop iniciat, es va haver de tornar a suspendre un altre cop al mes de desembre.

Les principals activitats que realitzen els voluntaris són:

  • Acompanyament

o             Dins del centre (passeigs pel jardí, xerrar, suport a la sol·licitud…).

o             Sortides fora del centre (gestions bancàries, administratives, trasllats mèdics a altres centres hospitalaris per proves diagnòstic…).

o             Sortides grupals (sortides urbanes).

  • Formació: suport en activitats de formació (idiomes, informàtica, repàs pels infants en edat escolar hospitalitzats…).
  • Traducció: suport en la traducció verbal i de documents d’aquells pacients que presenten barreres idiomàtiques.
  • Activitats de Participació: suport al Programa de Participació i Inclusió Social i Hospitalària en les diferents activitats que es duen a terme (tallers, celebracions…). 

A destacar:

Total voluntaris a l’any 202133
Sessions dels serveis realitzades73
Hores de serveis155
Entrevistes inicials7
Altes de nous voluntaris7
Baixes de voluntaris (d’octubre a desembre)8
Baixes de voluntaris provocades per la situació de pandèmia22
Campanya informativa voluntariat1
Sessions de formació inicial1
Participants a la formació general10

Durant 2021 s’han realitzat un total de 155 hores de serveis de voluntariat entre acompanyaments, assistències religioses, activitats lúdiques i d’esbarjo, entre d’altres.