2022 ACTIVITAT I RESULTATS ASSISTENCIALS

Resultats als 2 anys i als 5 anys de l’alta clínica

Resultats altres patologies

La rehabilitació assoleix el seu veritable sentit i utilitat sanitaris quan, del resultat de la seva pràctica, aconseguim persones que, malgrat les seves limitacions funcionals, són capaces d’exercir al màxim possible la seva autonomia i poden dur a terme el seu projecte vital amb dignitat, independència i qualitat de vida, alhora que amb una participació social en igualtat de condicions que la resta.

Per a que això sigui possible, és necessari garantir a tothom una rehabilitació de qualitat, però és del tot imprescindible comptar, a més, amb una societat accessible i inclusiva, respectuosa amb la diversitat funcional i que promogui una efectiva equiparació d’oportunitats.

Això és el que procurem mesurar mitjançant les avaluacions periòdiques que realitzem a tots els nostres ex pacients al llarg del temps. En la present memòria fem especial èmfasi en els resultats corresponents als 2 i 5 anys d’haver finalitzat el procés rehabilitador al nostre hospital.

En aquestes avaluacions periòdiques, a més de descartar qualsevol patologia derivada de la seva lesió que pogués passar inadvertida, es valoren, entre d’altres aspectes, la seva autonomia, la seva qualitat de vida i el seu grau d’integració comunitària.

Grau d’integració comunitària

Per tal d’avaluar el grau d’integració en la comunitat als 2 i 5 anys de l’alta es demana cumplimentar el Community Integration Questionnaire (CIQ) que avalua la competència a la llar, la integració social i les activitats productives.

A continuació es presenta un recull de quins resultats obtenen els nostres pacients en alguns dels seus ítems. Com es pot observar en els següents gràfics, la dimensió que es veu més afectada és la de treballar i/o estudiar, ja que són molt pocs els pacients actius en aquest àmbit (especialment en el cas de la població amb Dany Cerebral). Cal tenir present que això posa en evidència una situació problemàtica, ja que la literatura científica ha evidenciat els beneficis de l’ocupació per a les persones amb discapacitat en termes de qualitat de vida, funcionalitat i inclusió social.

Integració comunitària de la població amb lesió medul·lar
Integració comunitària de la població amb dany cerebral

En ambdós gràfics, destacar que amb els anys millora l’autonomia per a les activitats de la vida diària i l’aspecte relacional. En el cas del dany cerebral, destaca l’empitjorament de les activitats socials i el control de les finances.

Si agrupem els ítems de l’escala CIQ, podem obtenir 3 dimensions d’anàlisi:

  • Competències a la llar (màxim 10 punts)
  • Integració social (màxim 10 punts)
  • Activitats productives (màxim 5 punts)

Integració comunitària en població amb LM per subescales

Integració comunitària en població amb DC per subescales

Qualitat de Vida dels pacients amb Lesió medul·lar

Pel que fa a la percepció de la qualitat de vida (a partir de l’escala WHOQoL-BREF), als 2 anys des de l’alta, els pacients amb lesió medul·lar mostren nivells dins dels estàndards previstos (≥ 2,5, on 1 és molt malament i 5 molt bé). L’escala d’avaluació WHOQoL-BREF només es passa als pacients amb lesió medul·lar.

Grau de percepció global de la qualitat de vida als 2 anys des de l’alta:

20182019202020212022
Lesió Medul·lar3,033,1533,043