2022 EQUIP HUMÀ

Salut i seguretat a la feina

salut

La prevenció de riscos laborals és una prioritat a l’Institut Guttmann, per la qual cosa la Institució compta amb un Servei de Prevenció propi que assumeix les tres especialitats tècniques (Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada), mentre que té subcontractada la especialitat de Medicina del Treball amb ASPY Prevención, SL.U. que és un servei de prevenció aliè convenientment acreditat. Les contingències professionals, accidents de treball i malalties professionals estan cobertes per Mutua Universal, mútua d’accidents de treball col·laboradora de la Seguretat Social. Els principis que regeixen la prevenció de riscos laborals a l’Institut Guttmann es defineixen a la Política Institucional de Responsabilitat Social Corporativa.

L’Institut Guttmann realitza cada dos anys auditories de compliment normatiu de prevenció de riscos laborals, l’última auditoria realitzada va ser el febrer del 2021 amb la propera data al febrer del 2023 per l’empresa TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing S.A.

La gestió de la pandèmia Covid-19 ha tornat a marcar l’activitat de l’Àrea de Seguretat i Salut a diferents nivells. Durant aquest exercici s’ha realitzat l’acompanyament als professionals infectats i/o contactes estrets durant el procés assistencial de la COVID-19. S’ha proporcionat informació detallada al professional durant tot el procés en relació amb la COVID-19, informant de les mesures de protecció i d’aïllament, comunicant els resultats de les proves diagnòstiques, a més de resolent dubtes i incidències individuals. També s’ha realitzat la gestió de 1.963 PCRs i TARs per a professionals, externs i personal en formació; i la gestió de la vacunació amb un total de 215 dosi.

Tot i que l’Institut Guttmann treballa intensament en la prevenció de la sinistralitat, el nombre total d’accidents amb baixa durant l’any 2022 ha estat de 8, dels quals 4 corresponen a accidents in itínere i 4 a accidents de treball lleus amb baixa. La distribució dels accidents amb baixa és la següent:

TIPUS D’ACCIDENTQUANTITATDIES DE BAIXA
DONESHOMESDONESHOMES
Caiguda a mateix nivell10350
Caiguda a diferent nivell1060
Sobreesforços / gestos incorrectes10460
Cops amb objectes immòbils1050

L’anàlisi i la investigació de les incidències i els accidents és una altra activitat clau de la prevenció de riscos per tal de determinar-ne les causes i establir accions de millora per a que no tornin a passar.Per a l’Institut Guttmann és molt important gestionar correctament els riscos psicosocials, per això es fan estudis psicosocials periòdics i s’estableixen accions de millora del clima laboral.

SALUT I CONDICIONS DE TREBALL

El darrer trimestre de 2022, amb l’objectiu de millorar les condicions de treball, es va iniciar un procés participatiu per canviar les cadires dels professionals de diferents àrees (Àrea Mèdica, Infermeria, ISMA, Serveis d’informació, ECOFIN, RRHH, Recerca/Docencia, Rehabilitació i Neuropsicologia) que treballen amb Pantalles de Visualització de Dades (PVDs). Es van provar dos models de cadires, que havien estat preselecionats per l’Àrea de Prevenció de Riscos, i posteriorment es va realitzar una votació per escollir el model que més s’ajustava a les necessitats dels usuaris. El nou model es va implantar durant primer trimestre de 2023.

Pel que fa a les revisions mèdiques, el passat exercici es van realitzar 185 reconeixements mèdics periòdics. D’altra banda, també es van realitzar 19 informes de reconeixements mèdics de noves incorporacions; 2 valoracions de riscos durant l’embaràs i 7 reconeixements per reincorporació d’absència prolongada.

En relació amb la vigilància de la salut, una de les activitats clau són les revisions mèdiques que es classifiquen de la manera següent:

• Revisions mèdiques periòdiques. Es fan de forma anual i afecten tots els professionals.

• Revisions mèdiques inicials. Són les que es fan a les noves incorporacions.

• Revisions mèdiques de reincorporació després de baixa prolongada. Es fan professionals que han estat un període llarg de baixa i es valoren les possibles limitacions que pugui tenir el professional i que li puguin limitar en el desenvolupament del seu lloc de treball.

• Revisions mèdiques especials. Revisions mèdiques que es plantegen per casuístiques concretes.

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

El Comitè de Seguretat i Salut de l’Institut Guttmann està format per sis membres, tres dels quals són els delegats de prevenció en representació del comitè d’empresa i els altres tres en representació de l’organització. L’objectiu principal del comitè és promoure la prevenció de riscos i vetllar pel compliment dels principis de la seguretat i la salut dels professionals.

AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES LABORALS DELS PROVEÏDORS

L’Institut Guttmann exigeix ​​a la totalitat de les seves empreses o persones proveïdores, reciprocitat en l’honradesa de les relacions comercials, total respecte a la normativa vigent i, especialment, a la que fa referència a l’obligatorietat de la contractació laboral de persones amb discapacitat; així com, també, aquelles que fan referència a la protecció de la infància, a la protecció del medi ambient i la protecció laboral.

La nostra organització realitza la coordinació empresarial de totes les activitats que realitzen tercers a les seves instal·lacions tal com està establert a la normativa i amb l’objectiu de vetllar per la seguretat i salut de tots els professionals i evitar el traspàs de riscos entre activitats, que aquests es puguin agreujar o modificar o que puguin aparèixer nous riscos derivats de la concurrència o la simultaneïtat d’activitats. Per complir aquest punt, l’Institut Guttmann col·labora amb una plataforma externa de reconegut prestigi.