2022 LA FUNDACIÓ

Sistema de gestió de la qualitat

Qualitat
Pau, Justícia i Institucions Sòlides

L’Institut Guttmann disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat transversal a tota l’organització que s’integra en el Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa i que promou l’excel·lència des d’una perspectiva enfocada a processos.

El Sistema de Gestió de la Qualitat de l’Institut Guttmann promou l’excel·lència des d’una perspectiva enfocada a processos. Les dimensions de la qualitat que es prioritzen, són l’Atenció Centrada en la Persona (ACP), la Seguretat i l’Efectivitat clínica amb l’objectiu de satisfer les necessitats i expectatives de les persones, utilitzant estratègies que afavoreixen la implicació dels diferents professionals en la prestació de serveis de qualitat i millora continua, la formació, aprenentatge, millora en base a resultats per garantir una atenció segura i efectiva.

Durant l’any 2022 s’ha continuat impulsant la gestió transversal, proporcionant suport metodològic i eines integrades per facilitar el treball col·laboratiu, el seguiment d’activitats, l’avaluació de resultats, i en definitiva, la millora contínua a l’organització mitjançant els comitès i grups de millora que participen en el Pla de Qualitat.

Entre les accions realitzades destaquem el disseny, el desenvolupament, el pilotatge, la validació i la posada en marxa de noves iniciatives liderades des dels diferents comitès i grups de millora contínua. Com a exemples a destacar:

  • S’ha reforçat l’àrea de qualitat amb la incorporació d’un professional responsable de dinamitzar les pràctiques segures i millorar els processos assistencials, garantint la millora contínua i els estàndards de qualitat i excel·lència.
  • S’ha elaborat un Quadre de Comandament de Qualitat Sintètic (QCQS) que resumeix els indicadors rellevants, pel que fa a la qualitat i seguretat del pacient, i se’n fa seguiment al Comitè de Direcció.
  • S’ha ampliat la formació en gestió de la seguretat del pacient i en l’atenció i suport a la segona víctima.
  • S’ha dissenyat una eina integrada, orientada a processos, que permet autoavaluar-nos dels estàndards de l’Acreditació Catalana d’Hospitals i de la Joint Commission International, i també un sistema de registre i gestió de no conformitats.

Aquestes estratègies s’impulsen a través dels diferents comitès, subcomitès i grups de treball i també amb els lideratges dels responsables, clínics i no clínics, de tots els diferents processos de l’organització. Aquest comitès i grups de treball es reuneixen periòdicament durant l’any i col·laboren en la gestió i el desenvolupament del seu àmbit de coneixement.

Processos

Indicadors de Seguretat del Pacient

L’Institut Guttmann proporciona al Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients del Departament de Salut i dins els terminis establerts, les dades dels indicadors de seguretat dels pacients que l’hospital s’ha compromès a complimentar al llarg de l’any.

Així, pel que fa als indicadors de Seguretat dels Pacients a l’atenció especialitzada, compatibles amb el Departament de Salut, durant el 2022 s’ha donat resposta 64 indicadors de seguretat. D’aquests, s’ha informat el 100% establerts com a prioritaris aplicables (42)

  • El 86% (36) compleixen l’estàndard establert pel Departament de Salut.
  • 6 presenten desviacions segons el següent detall:

5 han millorat respecte als resultats obtinguts al 2021, amb una bona línia evolutiva amb les accions actuals previstes.
1 presenta clarament marge de millora i requereix noves accions per reduir el risc.

També s’han informat 22 indicadors que representen el 66% del total d’indicadors opcionals aplicables al nostre centre. Aquells que no s’han informat és perquè o bé no ens són d’aplicació o encara no s’han prioritzat. Del total d’informats, un 95% compleixen amb els requeriments que estableix el QCSP del Departament de Salut.

En general, l’evolució conjunta dels indicadors és favorable, amb un compliment global al voltant del 89%.

A més, l’hospital revisa, avalua i proporciona feedback de manera periòdica als professionals i comitès alhora que comparteix a tots els professionals la informació a través del seu sistema integrat d’informació per a la gestió (SiiG). El seguiment i l’anàlisi ens permet identificar punts de millora i dissenyar plans d’acció per a implementar-los.