TRANSPARÈNCIA

Compte de resultats

Compte de resultats

L’Institut Guttmann, com a Fundació Privada, ret comptes al Protectorat de Fundacions, òrgan de tutela, control i supervisió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com al Departament de Sanitat i al Ministeri d’Hisenda del Govern d’Espanya. Manté en totes les seves activitats, i promou entre les relacions que estableix, un comportament legal, honrat, ètic i responsable.

La Fundació Institut Guttmann recull els compromisos ètics que regeixen cadascun dels seus àmbits d’activitat al Codi Ètic i als Estatuts Socials de la Fundació, que fixen les normes de bon govern que han de complir tots els membres del Patronat i el director gerent, màxim responsable de la gestió.

La Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa estableix de manera transversal a tota la organització, la integració, la satisfacció, la participació i el compromís de tots els grups d’interès en l’atenció a les persones, el medi ambient, el bon govern i la transparència.  Aquest és el document que, en línia amb l’objectiu fundacional, expressa la voluntat, els objectius, les orientacions, les estratègies i l’acció continuada del sistema de gestió de Responsabilitat Social Corporativa i de Compliance de la Fundació Institut Guttmann.

L’organització se sotmet cada any a una Auditoria de Comptes per tal de garantir la seva correcta gestió patrimonial, i també ho fa a organismes d’acreditació nacionals i internacionals que certifiquen la seguretat i qualitat de les seves prestacions assistencials, científiques i docents, així com la correcta protecció del medi ambient. La Fundació Institut Guttmann està també adherida al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals i se sotmet periòdicament a les auditories corresponents, a fi de garantir la confidencialitat en totes les seves actuacions mitjançant el compliment de la llei de protecció de dades.

TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA

L’Institut Guttmann, fidel a la seva política de transparència, a més de l’edició anual d’aquest Informe de Responsabilitat Social Corporativa, té permanentment actualitzat a la seva pàgina web un apartat que porta per títol Codi Ètic, Transparència i Bon Govern, on es troben publicats i disponibles per a tothom els documents relatius al resultats de l’activitat i el retiment de comptes, entre d’altres, i que acompleix la disposició del Departament de Justícia del 12 de setembre de 2018 en referència a la Llei 21/2014 del 29 desembre i en compliment de les obligacions de transparència a que estan sotmeses les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública.

A més, regularment ret comptes de totes les seves actuacions al Consell Social i de Participació, en el qual estan representades les principals associacions de persones amb discapacitat a les que la Fundació dedica els seus serveis, experts de la societat civil i les principals administracions públiques implicades.

El Patronat de la Fundació és el màxim responsable de formular els comptes anuals de manera que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats econòmics de l’exercici, d’acord al marc normatiu aplicable a Espanya.

FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN COMPTE DE RESULTATS – 2019

 RESULTAT ACTIVITAT ASSISTENCIAL1.239
 Hospital de Neurorehabilitació1.193
 Ingressos per prestació de serveis assistencials23.171
 Ingressos accessoris3.464
 Despeses centre hospitalari-25.442
 Consums-6.784
 Serveis exteriors-1.857
 Tributs-1
 Despeses de personal-15.420
 Despeses de gestió61
 Amortitzacions i provisions-1.421
 Despeses extraordinàries-20
 Neuroclínica-136
 Ingressos per prestació de serveis1.516
 Despeses-1.652
 Guttmann Brain Health Institute-353
 Guttmann, NeuroPersonalClínic® -1.299
 Activitat Sociosanitaria182
 Ingressos per prestació de serveis585
 Despeses-403
 RESULTAT ACTIVITAT CIENTÍFICA-368
 Ingressos1.611
 Despeses-1.979
 Recerca + Innovació-1.620
 Docència-359
RESULTAT ACTIVITATS SOCIALS-370
 Guttmann Barcelona Life® -204
 Altres Activitats Socials-166
 Ingressos84
 Despeses-250
 Activitat editora-73
 SiiDON-22
 Divulgació / Jornada tècnica-15
 Prevenció / Game Over-98
 Altres activitats-42
RESULTAT "Amics de l'Institut Guttmann" (*)557
 Captació de recursos Amics de l'IG603
 Despeses de gestió-46
RESULTAT ECON., ESTRUCTURA I SUBVENCIONS-533
RESULTAT FINAL DE LA FUNDACIÓ   525
(dades en milers d'euros)
Comptes a 31/12/19 auditats per UniauditOliverCamps amb informe favorable
(*) veure destí de les aportacions al quadre traçabilitat fundraising

La Comissió de Seguiment Econòmic de la Fundació Institut Guttmann, formada per membres del patronat, de l’equip directiu i persones independents de la societat civil, supervisa periòdicament els comptes econòmics de la fundació i vetlla per la correcta formulació dels comptes anuals, els pressupostos de l’exercici i la seva liquidació, així com qualsevol altre encàrrec d’assessorament o anàlisi econòmic encarregat pel Patronat de la Fundació.

La major part dels ingressos de la Fundació provenen de l’activitat assistencial que desenvolupa com a hospital d’alta especialització, i en especial del contracte de prestació de serveis que té signat amb el CatSalut.

Activitat assistencial28.736
Prestació de serveis assistencials25.262
CatSalut17.333
Altres finançadors7.929
Ingressos accessoris3.474
Activitat científica1.610
Activitats socials264
Amics de l'Institut Guttmann609
Activitats econòmiques i altres1.100
Béns arrendats114
Altres986
TOTAL INGRESSOS 201932.319
(dades en milers d'euros)

Els ingressos per prestació de serveis assistencials de l’Institut Guttmann són de 25,3 milions d’euros, dels que 17,3 milions (un 69%) corresponen al contracte amb el CatSalut, i 7,9 milions (un 31%) a altres finançadors (asseguradores de trànsit, mútues de treball, pacients particulars, tant nacionals com internacionals, i d’altres); uns ingressos que permeten assolir un compte de resultats equilibrat i que, juntament amb els 3,5 milions d’euros d’ingressos accessoris, asseguren la viabilitat de la fundació i li possibiliten impulsar els seus objectius fundacionals. Els ingressos de l’activitat científica corresponen fonamentalment a projectes de recerca competitius i a les matriculacions als programes docents universitaris. Els ingressos de les activitats socials corresponen principalment als serveis residencials dels apartaments Guttmann Barcelona Life per 173 mil euros, i a les subvencions per a la realització de les altres activitats socials, la més significativa la campanya de seguretat vial desenvolupada conjuntament amb el Servei Català de Trànsit. La campanya de fundraising “Amics de l’Institut Guttmann” recull les donacions d’entitats, empreses i particulars que donen suport a les iniciatives de la fundació, on aquest any s’hi inclouen 300 mil euros d’una herència particular. Finalment, dins les activitats econòmiques i altres, cal destacar el traspàs a resultat de subvencions de capital per 484 mil euros, ingressos financers i interessos per 359 mil euros i arrendaments d’espais del centre hospitalari de Badalona i dels espais annexes als terrenys de Barcelona per 114 mil euros.

La sostenibilitat econòmica de l’Institut Guttmann, amb la quantitat i qualitat de les prestacions clíniques especialitzades que ofereix, precisa d’una activitat privada, addicional a la pública, aproximadament equivalent a una quarta part de la seva capacitat assistencial total.

SUBVENCIONS

El percentatge que representen les subvencions sobre el total d’ingressos de la Fundació al 2019 és del 0,7%, per un import de 169 mil euros són derivades de projectes competitius de recerca, 60 mil euros són assignats al programa de prevenció d’accidents des del Servei Català de Trànsit de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 4 mil corresponen a una subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Família per a l’aula informàtica i d’iniciació prelaboral.

SUBVENCIONS 2019
FinalitatImport
. Activitat de Recerca i Innovació:Fons competitius
- Comunitat EuropeaProjectes PRECISE4Q, VIGOUR, NISCI i ATTRACT94
- ACCIÓ - Generalitat de CatalunyaProjecte INNOBRAIN31
- ISCIII -Ministerio de Economía y CompetitividadProjectes CERMOD, RATER i FIS Disfàgia23
- AGAUR - Generalitat de CatalunyaProjecte PRODUCTE19
- Oficina Española de Patentes y MarcasFoment de sol.licitut de patents a l'exterior2
169
. Activitat Sanitària:
- Dep. Treball, Afers Socials i Família - Generalitat de CatalunyaAula informàtica i d'iniciació prelaboral4
. Activitats Socials:
- Servei Català de Trànsit - Generalitat de CatalunyaPrograma de prevenció "Game Over"60
TOTAL233
(dades en milers d'euros)