PACIENTS I FAMÍLIES

Programes d’educació, suport i acompanyament a pacients i famílies

educació i acompanyament pacients i families

L’Institut Guttmann ofereix tota una sèrie de programes d’acompanyament, suport, orientació i informació dirigits als pacients que segueixen tractament i a llurs famílies. Aquests ajuden a minimitzar l’amenaça percebuda per les pèrdues sofertes després d’una lesió d’origen neurològic, i serveixen per a potenciar els recursos, propis i comunitaris dels que disposen,  per afrontar la nova situació, a fi de facilitar el seu procés de recuperació i adaptació.

Intervencions dirigides a familiars i/o cuidadors

Les sessions dirigides a les famílies tenen l’objectiu de donar-los-hi el suport, l’orientació i la informació que necessiten en el moment de l’ingrés i durant la seva estada hospitalària. És molt important, en casos com els que tractem a l’Institut Guttmann, que la família se senti acompanyada, ja que l’entorn proper de les persones amb una discapacitat d’origen neurològic sobrevingut pateixen un gran impacte i han d’afrontar els canvis físics i neuropsicològics (emocionals, psicològics, cognitius i conductuals) que deriven de la lesió neurològica, així com les modificacions produïdes en les relacions que s’havien establert entre els seus membres, i l’alteració de les expectatives i objectius de la unitat familiar. La família és un element fonamental en la rehabilitació de la persona afectada per una discapacitat d’origen neurològic.

Destaquem:
– Celebració de la 4ª edició del Programa de cuidador expert en Dany Cerebral amb una participació de 13 famílies.
– Durant l’any 2019 s’han realitzat 71 sessions del Punt de Trobada amb una assistència de 423 persones i  24 temàtiques d’interès diferents.
– El 69 % dels assistents a les sessions de formació a famílies i cuidadors són dones i el 31 % homes. El grup més nombrós de cuidadors són els progenitors seguits per la parella. En relació al nivell d’estudis, el 43 % té estudis universitaris, el 43% estudis secundaris i un 14 % estudis primaris.

Educació a pacients

Així, l’Institut Guttmann ofereix Sessions de formació a pacients, on se’ls hi aporta informació bàsica sobre temes relacionats amb la discapacitat que han adquirit i el seu enfocament emocional. Aquestes trobades són conduïdes sempre per un neuropsicòleg amb experiència i s’enriqueixen amb la possibilitat de l’ajuda mútua, entre pacients que s’enfronten a reptes similars.  Continuem amb  La Veu del Pacient on generem dinàmiques que permeten escoltar els comentaris, opinions i suggeriments dels pacients i les famílies, d’una manera humana i propera que facilita la comunicació i la comprensió i que fomenta l’oportunitat que suposa compartir experiències i punts de vista.

Programa Ubuntu

Des de l’Àrea de Treball Social de l’Institut Guttmann es va posar  en marxa en el decurs del 2018 el Programa UBUNTU, una iniciativa que  té com a objectiu detectar i actuar de manera urgent i positiva en la resolució o atenuació d’aquelles situacions de vulnerabilitat que afectin els pacients/famílies, i que pateixen o poden estar patint marginació, abusos o exclusió social.

El programa inclou:

– Protocol de detecció de situacions de precarietat, vulnerabilitat i exclusió social.
– Protocol d’identificació de possibles situacions de maltractaments en infants, dones (violència de gènere) i presumptes situacions d’incapacitat cognitiva.
– Protocol de fragilitat psicosocial, que desenvolupa l’Equip d’Assessorament i Suport Especialitzat (EASE) en intervencions domiciliaries i comunitàries.
– Programa de participació activa “La veu del Pacient”.
– Programa de “Beques-Tractament” creades per evitar que qualsevol persona, per manca de recursos, pugui quedar sense algun tractament innovador que, sent-li necessari, no està inclòs en la cartera pública de serveis sanitaris.

Perfils de persones ateses:

– Famílies en situació precària.
– Famílies amb capacitat limitada de suport personal al pacient.
– Persones sense família i sense ingressos econòmics.

Durant l’any 2019 s’han atès  23 persones amb un total de 45 serveis entre compres puntuals, préstecs de roba, bugaderia, banc d’aliments, allotjaments en fundacions, etc.

Programa de Voluntariat

Ser voluntari a l’Institut Guttmann és molt més que fer una acció concreta, més que ajudar o acompanyar puntualment a una persona en moment de vulnerabilitat o necessitat. Ser voluntari és estar compromès i treballar a favor d’un col·lectiu, és descobrir la solidaritat i la participació no com el resultat d’una acció, sinó com una opció de convivència.

D’aquesta manera contribuïm a construir un model de societat millor, més just i sobretot, més humà. Durant l’any 2019, l’Institut Guttmann va posar en marxa un programa de voluntariat renovat amb un nou enfoc, planificació, perfils, tasques, etc. Els resultats han estat magnífics, doncs en un any hem més que doblat el número de voluntaris.

Les principals activitats que realitzen els voluntaris són d’acompanyament, ajuda en gestions, sortides urbanes, acompanyament a proves mèdiques, formació, traducció, suport en activitats lúdiques i d’esbarjo, etc.

Durant 2019 s’han realitzat un total de 636 serveis de voluntariat, s’han donat d’alta 34 nous voluntaris  que han realitzat 1.003 hores de voluntariat.

Programa de Participació i Inclusió Social

Durant 2019, s’ha posat en marxa un nou Programa de Participació i Inclusió Social Hospitalària amb un equip format per diferents integrants de l’Àrea de Treball Social i la incorporació de la figura d’una integradora social.

El propòsit del Programa de Participació i Inclusió Social (PPIS) és el d’afavorir la confortabilitat dels pacients atesos i del seu entorn afectiu, a través d’una oferta d’activitats lúdiques, artístiques i socioeducatives, en l’àmbit quotidià de l’hospital i des d’una atenció en les persones, i les seves famílies.

Les activitats/tallers es realitzen fora de l’horari de tractament Intensiu rehabilitador i la participació és totalment  voluntària, tant per als pacients com per als familiars que també poden participar-hi. Durant tot l’any s’han celebrat un total de 78 activitats amb 411 participants, dels quals 144 són pacients, 297 familiars i 37 voluntaris. L’índex de satisfacció de les activitats ha estat de 9,7 sobre 10.