PACIENTS I FAMÍLIES

Activitat sociosanitària i EASE

EASE i domicilis

La reinserció sociofamiliar de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o qualsevol altra discapacitat d’origen neurològic, sovint esdevé una situació difícil com a conseqüència de l’alt grau de complexitat que pot representar la seva atenció per a aquelles persones, familiars, cuidadors i professionals, tant sanitaris com socials, poc avesats a les especificitats d’aquest col·lectiu.

L’Equip d’Avaluació i Suport Especialitzat en Neurorehabilitació (EASE) permet actuar en qualsevol dels diferents nivells assistencials de les xarxes d’atenció sanitària i social amb els objectius de millorar l’efectivitat en la reinserció del pacient al seu entorn habitual, garantir la idoneïtat i la continuïtat de les cures, afavorir la qualitat assistencial, integral i personalitzada i proporcionar un sistema àgil i efectiu de coordinació amb l’hospital especialitzat de referència, transferència de coneixements i habilitats específiques del procés de neurorehabilitació a tots els professionals de les diferents xarxes.

Valoració integral de forma presencial prèvia al possible ingrés a l’Institut Guttmann, aquest programa instaurat des de l’EASE permet valorar, presencialment i en l’hospital d’origen de la demanda, la indicació d’ingressar al nostre centre. En cas de no procedir, també es dóna acompanyament i suport especialitzat al pacient, a la seva família i als professionals de l’hospital. S’han rebut 79 sol·licituds de valoració, la majoria realitzades en hospitals d’aguts.
Programa de suport post alta per a persones afectades de dany cerebral i les seves famílies en l’entorn comunitari, s’ha donat continuïtat al programa comunitari adreçat a persones amb DCA. Durant l’any 2019 s’han atès un total de 55 sol·licituds. La procedència d’aquestes sol·licituds ha estat de la nostra organització i d’altres recursos especialitzats de la xarxa, ja sigui d’associacions de persones afectades per DCA o d’altres recursos sociosanitaris. D’aquestes 55 sol·licituds, després d’establir una primera entrevista, s’han vinculat 37 persones al programa. Juntament amb el programa anterior, també es porta a terme el Programa Comunitari de Salut Mental per a pacients amb dany cerebral adquirit (DCA) i les seves Famílies amb 31 noves sol·licituds l’any 2019, els quals sumats als casos prevalents de 2018, fan un total de 53 pacients atesos/es.
– El programa Pacient fràgil té per objectiu coordinar-se amb tot l’equip terapèutic per intensificar el treball de preparació de l’alta en pacients que tenen una situació molt vulnerable, amb alta complexitat assistencial i necessitats de recursos i cures al seu domicili. Aquest any s’han inclòs en aquest programa 24 usuaris.

Pel que fa a l’activitat assistencial:

Durant l’any 2019 s’han atès 637 casos i han realitzat i enregistrat 942 trucades, 689 visites domiciliàries per part de tots els professionals de l’equip, 224 visites a altres centres i 335 entrevistes presencials amb pacients i/o familiars en el nostre centre. També s’han impartit xerrades i sessions formatives per a famílies, professionals, universitats i altres institucions.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL EASE 2016-2019

2016201720182019Variació 19-18Variació 18-16Promig anual
Casos Atesos429698641637-0,6%48,5%601,3
Trucades Telefòniques6519298959425,3%44,7%854,3
Visites Domiciliaries480587715689-3,6%43,5%617,8
Visites Altres Centres123311258224-13,2%82,1%229,0
Entrevistes Presencials14736327033524,1%127,9%278,8
Pel que fa a l’activitat assistencial domiciliària:

Durant el 2019 s’han realitzat 26 serveis domiciliaris, amb un total de 462 hores.

El Servei d’Atenció Domiciliària és un programa que comprèn un conjunt de serveis destinats a atendre les necessitats socials i de salut de les persones que pateixen una discapacitat o un altre tipus de dependència i a les seves famílies, amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal i contribuir a afavorir la seva qualitat de vida dins el seu mateix entorn sòcio-afectiu.