EQUIP HUMÀ

Les persones, l’ànima de la Institució

equip humà

A l’Institut Guttmann el perfil, la cultura i els valors estan representats en els professionals que dia a dia dediquen el seu temps a l’activitat de la Fundació, dipositen el seu coneixement i experiència i, amb la seva actitud i gran compromís fan possible la voluntat d’excel·lència del conjunt de la organització.

Per les seves peculiaritats, el desenvolupament de l’activitat professional a l’Institut Guttmann és rigorós, exigent i sovint molt vocacional, i és la destacable implicació de tots els professionals que formen l’equip Guttmann la que permet que tant els pacients com les seves famílies rebin la millor atenció i se sentin compresos, acompanyats i segurs.  

Des de que la Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa és l’eix transversal a tota l’organització, la Política de Recursos Humans emana dels compromisos específics de la primera. En tot cas, les línies marcades es basen en l’objectiu de treballar per l’excel·lència i sempre anar un pas més enllà dels requeriments legals i administratius, de les normes de la bona pràctica o de la supervisió dels organismes als quals l’organització està obligada a retre comptes.

  • L’Institut Guttmann, en matèria de Recursos Humans, aposta per mantenir els valors institucionals amb un alt compromís en el desenvolupament personal i professional de l’equip humà, considerant-lo el principal actiu de la Fundació.
  • L’equip humà de l’Institut Guttmann es caracteritza per la permanència d’un equip de professionals competents i altament motivats per impulsar voluntàriament  l’excel·lència clínica, la innovació i la generació de nous coneixements en l’àmbit de la neurorrehabilitació i de la neurociència en general, i es treballa per mantenir aquesta solidesa de l’actiu humà.
  • La cultura organitzativa s’orienta a afavorir l’assoliment d’una entitat de coneixement intensiu, d’alt rendiment i de creació de valor per al ciutadà.
COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA

Cal destacar que l’any 2019 ha estat un any de creixement donat l’inici de l’activitat al nou centre Guttmann Barcelona, al barri de La Sagrera a la ciutat de Barcelona i on conviuen la neuroclínica Guttmann Brain Health Institute i la iniciativa d’apartaments per a la vida independent Guttmann Barcelona Life. Durant el 2019 el nombre total de persones que han constituït l’equip humà de la Fundació Institut Guttmann ha estat de 569 persones. L’equivalència de les hores treballades de tots aquests professionals dona una plantilla equivalent de 403,2 persones (nombre total d’hores treballades dividit entre la jornada anual de Conveni d’aplicació). Aquesta plantilla, juntament, amb el personal col·laborador i serveis externs dona un total de 498,4 persones que han estat necessàries per el correcte funcionament de la nostra institució.

PERSONAL DE LA FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN 2019

personal contractatserv.externs / professionalsplantilla resultant
nombre de personespersonal equivalent*personal equivalent*personal equivalent*
Metge/sses22 22,0 5,4 27,4
Psicòlegs/ogues 12 10,2 1,7 11,9
Farmacèutics/ques 4 2,00,0 2,0
Becaris/es 7 7,40,0 7,4
Infermers/res 117 77,60,0 77,6
Fisioterapeutes 44 26,70,0 26,7
Terapeutes  Ocupacionals 33 19,8 0,0 19,8
Mestre/a d’educació fisica 6 4,10,0 4,1
Treballadors/es socials 7 5,60,0 5,6
Logopeda 12 6,80,0 6,8
Auxiliars assistencials 192 119,40,0 119,4
ASSISTENCIAL 456 301,6 7,1 308,7
Directius/ves 1010,00,010,0
Càrrecs tècnics i/o gestió 12 11,10,0 11,1
Administratius/ves 68 60,7 0,2 60,9
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 90 81,8 0,2 82,0
Manteniment 12 8,80,0 8,8
Restauració00,0 33,9 33,9
Neteja 77,0 28,9 35,9
Bugaderia-rober4 4,0 0,04,0
Seguretat-consergeria00,0 23,6 23,6
Jardineria00,0 1,5 1,5
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 23 19,8 87,9 107,7
TOTAL PERSONAL 569 403,2 95,2 498,4
Personal a l’Hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann (Badalona)
personal contractatserv.externs / professionalsplantilla resultant
nombre de personespersonal equivalent*personal equivalent*personal equivalent*
Metge/sses22 22,0 5,4 27,4
Psicòlegs/ogues 8 7,5 0,0 7,5
Farmacèutics/ques 4 2,00,0 2,0
Becaris/es 7 7,40,0 7,4
Infermers/res 117 77,60,0 77,6
Fisioterapeutes 32 17,00,0 17,0
Terapeutes  Ocupacionals 26 15,9 0,0 15,9
Mestre/a d’educació fisica 6 4,10,0 4,1
Treballadors/es socials 7 5,60,0 5,6
Logopeda 7 3,80,0 3,8
Auxiliars assistencials 175 110,30,0 110,3
ASSISTENCIAL 411 273,2 5,4 278,6
Directius/ves 1010,00,010,0
Càrrecs tècnics i/o gestió 11 10,10,0 10,1
Administratius/ves 63 58,4 0,0 58,4
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 84 78,5 0,0 78,5
Manteniment 9 7,90,0 7,9
Restauració00,0 28,6 28,6
Neteja 77,0 22,0 29,0
Bugaderia-rober4 4,0 0,04,0
Seguretat-consergeria00,0 16,4 16,4
Jardineria00,0 1,3 1,3
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 20 18,9 68,3 87,2
TOTAL PERSONAL 515 370,6 73,7 444,3
Personal a Guttmann Barcelona (Barcelona)
personal contractatserv.externs / professionalsplantilla resultant
nombre de personespersonal equivalent*personal equivalent*personal equivalent*
Psicòlegs/ogues 4 2,7 1,7 4,4
Fisioterapeutes 12 9,70,0 9,7
Terapeutes Ocupacionals 7 3,9 0,0 3,9
Logopeda 5 3,00,0 3,0
Auxiliars assistencials 17 9,10,0 9,1
ASSISTENCIAL 45 28,4 1,7 30,1
Càrrecs tècnics i/o gestió 1 1,00,0 1,0
Administratius/ves 5 2,3 0,2 3,5
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 6 3,3 0,2 3,5
Manteniment 3 0,90,0 0,9
Restauració00,0 5,3 5,3
Neteja 0 0,0 6,9 6,9
Seguretat-consergeria 0 0,0 7,2 7,2
Jardineria00,0 0,2 0,2
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 3 0,9 19,6 20,5
TOTAL PERSONAL 54 32,6 21,5 54,1

COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU

En el següent quadre es mostra el desglossament per sexe i edat de l’Equip Directiu de l’Institut Guttmann.

Desglosament per sexe i edat
SEXEMenys de
35 anys
De 35
a 50 anys
Més de
50 anys
Total% TOTAL
Dones006660,0%
Homes013440,0%
Total general01910100,0%
% Total0,0%10,0%90,0%100,0%

DIMENSIÓ DE LA PLANTILLA

Les taules que s’exposen a continuació mostren indicadors en relació al total de la plantilla de la Fundació Institut Guttmann, que disposa de dos centres de treball, l’Hospital de Neurorehabilitació a Badalona i el nou centre Guttmann Barcelona. La plantilla total de professionals a 31 de desembre de 2019 era de 444 professionals. Aquesta és la xifra base per als càlculs i les taules que es presenten a continuació i s’obté de la suma del total de professionals amb contracte laboral a temps complert o parcial que donen resposta a les necessitats organitzatives (personal fix, temporal, interí…), amb contractacions superiors a una setmana.

Desglosament per sexe i edat
SEXEMenys de
35 anys
De 35
a 50 anys
Més de
50 anys
Total% TOTAL
Dones981097127862,6%
Homes49684916637,4%
Total general147177120444100,0%
% Total33,1%39,9%27,0%100,0%
Professionals per categoria i sexe
PROFESSIONALS DE L’INSTITUT GUTTMANNDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Directius/ves64102,3%
Metges/ses – Psicòlegs/ogues – Farmacèutics/ques1913327,2%
Infermers/res70209020,3%
Fisioterapeutes – Terapeutes Ocupacionals – Mestre/a d’educació física34215512,4%
Treballadors/es socials – Logopeda160163,6%
Tècnics especialista2020,5%
Auxiliars assistencials597613530,4%
Personal administratiu56167216,2%
Personal de serveis1015255,6%
Becaris6171,6%
Total Professionals278166444100,0%
Personal subcontractat

L’Institut Guttmann utilitza la subcontractació com una eina de gestió que li permet concentrar-se en les seves competències essencials, delegant la prestació de certs serveis de suport continuat a professionals especialitzats d’altres àrees de treball o coneixement.

En el 2019 va tenir subcontractats diversos serveis continuats, com el laboratori, la restauració, la seguretat o la neteja, a més dels metges/ses consultors que, esporàdicament, atenen al centre per requeriment de l’staff facultatiu. Per manca de dades arrel dels canvis produits per la Llei de Protecció de Dades, no podem facilitar informació relativa al personal subcontractat de cuina, cafeteria, seguretat, neteja i laboratori, per tant a continuació es mostren les xifres dels honoraris professionals (metges/ses consultors).

Professionals per categoria i sexe
SEXEHONORARIS PROFESSIONALS (METGES/SES CONSULTORS)
Dones19
Homes19
TOTAL38
POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ I OCUPABILITAT

El principi de consolidació de l’ocupació i d’estabilitat de les plantilles, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de cada exercici, és fonamental a la política d’ocupació de la Fundació Institut Guttmann, on com a norma general, els llocs que tenen un caràcter estable es cobreixen amb una contractació de caràcter indefinit.

A més, per tal de promoure la inserció laboral dels joves que han finalitzat els seus estudis, l’Institut Guttmann reserva certs llocs de treball per a ser coberts amb contractes en pràctiques que permeten l’adquisició d’experiència professional, i que, preferentment són ocupats per estudiants que han realitzat els màsters i postgraus propis de l’Institut Universitari, així com personal en formació que ja ha realitzat pràctiques a l’hospital i que ha estat avaluat positivament.

La plantilla de l’Institut Guttmann es caracteritza per una baixa rotació i una adequació de la plantilla, per la qual cosa no són habituals processos de reclutament massius. Els  processos de reclutament són molt personalitzats i combinen les fonts internes i les externes segons la tipologia del lloc de treball.

L’Institut Guttmann és una entitat amb un nivell relativament baix de rotació de la plantilla; fet que ve donat per l’alt grau d’especialització de l’activitat assistencial del centre i els elevats nivells de compromís que el personal té amb la missió i valors de la institució.

TIPOLOGIA CONTRACTUALDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Indefinit19212631871,6%
Temporal32286013,5%
Interí / relleu48115913,3%
Beques6171,6%
TOTAL NOVES CONTRACTACIONS278166444100,0%
Noves contractacions
TIPOLOGIA CONTRACTUALDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Indefinit731032,3%
Temporal1121341,9%
Interí / relleu62825,8%
Beques0000,0%
TOTAL NOVES CONTRACTACIONS24731100,0%
Desglossament per edat en les noves contractacions
EDATDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Menys de 35 anys1762374,2%
De 35 a 50 anys71825,8%
Més de 50 anys0000,0%
TOTAL24731100,0%
Taxa de rotació per edat i sexe
EDATDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Menys de 35 anys821050,0%
De 35 a 50 anys61735,0%
Més de 50 anys03315,0%
TOTAL14620100,0%