PACIENTS I FAMÍLIES

L’hospital de neurorehabilitació

L’Institut Guttmann és un centre de referència internacional en neurorehabilitació, especialitzat en el tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones (adults, joves i nens) amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic. El seu objectiu és proporcionar una atenció especialitzada, integral, intensiva, continuada, personalitzada, basada en l’evidència científica i amb el més alt nivell humà, científic i tècnic.

Forma part del Sistema Nacional de Salut (SISCAT), inscrit amb el número U0898244T al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut, i està concertat amb el CatSalut per a l’atenció especialitzada de les persones beneficiàries del sistema sanitari públic. A través de convenis i acords amb les principals mútues d’accidents de treball, amb entitats asseguradores, i amb les principals entitats privades d’assistència mèdica, ofereix també atenció a molts pacients, així com, directament, a pacients particulars.

L’Institut Guttmann està acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a hospital de referència també així com pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España com a “Centro de Referencia Nacional – CSUR – para el tratamiento de la lesión medular compleja”. La reputada certificació Joint Commission International, garanteix que el centre compleix els estàndards internacionals de qualitat d’atenció sanitària i de gestió de l’organització.

A punt de fer els 55 anys d’experiència en el tractament de les persones amb discapacitat d’origen neurològic, el model assistencial de l’Institut Guttmann es basa en la intervenció d’un equip multidisciplinari expert configurat, de manera personalitzada, per a cada pacient. Aquest model, juntament amb la qualitat i expertesa dels professionals de l’hospital, i unes instal·lacions modernes que contínuament incorporen les  tecnologies més innovadores en l’especialitat, situen l’Institut Guttmann entre els primers hospitals del món en el seu àmbit.

Cartera de serveis

La cartera de serveis de l’Institut Guttmann recull totes les prestacions clíniques necessàries per donar la resposta més àgil i eficaç possible al tractament medicoquirúrgic i a la rehabilitació integral de les persones (adults, joves i nens) amb una discapacitat sobrevinguda d’origen neurològic.

Equip facultatiu

L’equip facultatiu de l’Institut Guttmann està publicat al portal web institucional. Pots accedir a través d’aquest enllaç.


Activitat hospitalària

Pel que fa a l’activitat assistencial, durant l’any 2019 han estat ateses a l’hospital un total de 5.099 persones de les que 1.064 (20%) ho han estat per primera vegada.

ACTIVITAT 2019
PACIENTS ATESOS
Catalunya 92,8% (Barcelona 82,7%, Girona 7,4%, Lleida 4,2% i Tarragona 5,7%)4.729
Altres CCAA 5,4% i estrangers 1,8%370
PACIENTS HOSPITALITZATS
Catalunya 69,3% (Barcelona 74,8%, Girona 10.3%, Lleida 6,9% i Tarragona 8,0%)563
Altres CCAA 22,6% i estrangers 8,1%250
PACIENTS ATESOS PER PRIMERA VEGADA
20152016201720182019
Total pacients nous1.0331.0431.1041.1291.064
Per tipus de lesió
Lesió medul·lar235235234225230
Dany cerebral adquirit564551606639580
Altres (GB, PNR, Distròfies, Miopaties, altres)96119132137254

Del total dels pacients atesos, 813 ho han estat mitjançant ingrés hospitalari. La Unitat Funcional de Rehabilitació Infantil ha atès 251 nens i nenes de fins a 16 anys. L’hospital ha atès a 94 pacients estrangers i pel que fa a l’activitat quirúrgica s’han realitzat 331 intervencions.

La distribució per edat i sexe dels pacients atesos durant 2019 ha estat la següent:

PACIENTS PER EDAT I SEXE
Pacients deDones/nenesHomes/nensambdós%
De 0 a 16 anys1432363797,43%
De 17 a 30 anys1543144689,18%
De 31 a 45 anys3816801.06120,80%
De 46 a 60 anys6951.1221.81735,64%
Més de 60 anys5478271.37426,95%
Total 1.9203.1795.099
%37,65%62,35%

Opinió dels nostres pacients

Des de l’àrea d’atenció a l’usuari s’ha potenciat la millora envers els nostres usuaris, tenint present la percepció que aquests tenen del nostre centre. Després de la recollida de les valoracions en les enquestes d’opinió, el resultat obtingut respecte a la qualitat percebuda pels pacients hospitalitzats en l’enquesta sobre la valoració global de l’assistència és 8,98 sobre 10.

Cal destacar que el 96% dels pacients enquestats manifesten que tornarien a l’hospital. Dels 17 ítems avaluats, més del 90% són valoracions positives (nivell d’excel·lència) i cap ítem es troba per sota del 70% (nivell de millora).

97% Tracte humà rebut pel personal
98% Confidencialitat dades personals
96% Informació sobre proves
94% Explicacions clares i comprensibles
98% Sensació d’estar en bones mans
96% Tornaria a aquest hospital
98% Neteja de les instal·lacions

Durant l’any 2019, s’han rebut 11 queixes a les que es va donar resposta escrita amb una demora mitjana de 6 dies. (5 assistencials, 2 relacionades amb la seguretat i 4 relacionades amb el compliment de la normativa interna).