MEDI AMBIENT

Prevenció d’altres impactes ambientals

prevencio d'altres impactes ambientals

L’Institut Guttmann disposa d’una “Guia Ambiental de Nous Projectes, Obres i Instal·lacions” que té com a objectiu, d’acord al compromís amb el medi ambient i al Sistema de Gestió Ambiental EMAS, comunicar a les empreses implicades en els projectes d’execució d’obres i instal·lacions del centre, els requisits a complir durant la planificació, execució i posterior ús de l’espai i/o instal·lació.

A continuació es relacionen els diferents requisits a complir:

 1. Conèixer i complir la Política Ambiental.
 2. Complir de manera estricta la legislació ambiental vigent (comunitària, estatal, autonòmica i local) en el referent a la utilització de substàncies perilloses, envasat i etiquetat, condicions de transport, emissió de soroll i resta d’especificacions ambientals que siguin d’aplicació als treballs i/o serveis  realitzats.
 3. Evitar que es produeixin consums innecessaris d’aigua, energia i altres matèries primeres relacionades en les instal·lacions de l’Institut  Guttmann.
 4. Durant la seva permanència al centre, no utilitzar cap producte prohibit per la legislació ambiental vigent.
 5. Identificar clarament qualsevol producte quant a la seva perillositat, d’acord a la legislació aplicable.
 6. Durant els treballs i/o serveis contractats seran responsables de qualsevol incident o accident ambiental, comunicant-lo immediatament al servei encarregat de la compra i/o servei.
 7. Per evitar incidents, el proveïdor o empresa responsable adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes que dicten les bones pràctiques de gestió ambiental, en especial les relatives a evitar vessaments de líquids no desitjables, emissions contaminants a l’atmosfera i abandonament de qualsevol tipus de residu, amb especial atenció a la correcta gestió dels definits com a  perillosos.
 8. Els residus generats hauran d’ésser convenientment retirats i/o eliminats d’acord al nostre Programa de Gestió Intracentre de Residus i a la legislació vigent.
 9. Utilitzar materials i equipaments que un cop instal·lats requereixin un mínim manteniment i minimitzin la generació de  residus.
 10. Donar compliment als requisits del Sistema de Gestió Ambiental que afectin específicament a la seva activitat.
 11. Coordinar-se amb el Servei de Prevenció de l’Institut Guttmann.