EQUIP HUMÀ

Salut i seguretat a la feina

La Prevenció de Riscos Laborals és una prioritat a l’Institut Guttmann, per la qual cosa la Institució compta amb un Servei de Prevenció propi que assumeix les tres especialitats tècniques (Ergonomia i Psicosociologia, Higiene industrial i Seguretat en el treball), mentres que té subcontractada l’especialitat de Vigilància de la Salut a un servei de prevenció aliè convenientment acreditat. Les contingències professionals, accidents de treball i malalties professional, estan cobertes per Mútua Universal, mútua d’accidents de treball col·laboradora de la Seguretat Social.

L’Institut Guttmann realitza cada dos anys les auditories legals de compliment normatiu de prevenció de riscos laborals, l’última auditoria realitzada va ser al febrer de 2019 i la va realitzar l’empresa acreditada TÜV Rheinland.

Els principis que regeixen la Prevenció de Riscos Laborals a l’Institut Guttmann es defineixen a la Política d’RSC. La principal línia de treball l’any 2019 ha estat la detecció i avaluació dels riscos i la implantació de mesures preventives que els eliminin o els mitiguin. Destacant els següents per la naturalesa de l’organització:

Risc per sobreesforços
  • Relacionats amb mobilitzacions manuals de pacients:

L’Institut Guttmann disposa de varietat d’ajudes tècniques mecanitzades per facilitar i minimitzar els esforços en aquestes mobilitzacions. Aquest risc es focalitza en les àrees d’Infermeria i Rehabilitació Funcional.

  • Relacionats amb ergonomía:

En 2019 s’ha implantat al departament de Farmàcia nous carros de distribució de material sanitari que milloren l’ergonomia d’aquesta operació.

Risc per exposició a contaminants biològics

Existeixen nombrosos protocols implantats a l’organització per controlar aquest risc, que és inherent a la naturalesa de l’activitat de l’Institut Guttmann i que es focalitza especialment en el personal assistencial.

Risc per exposició a radiacions

Aquest risc està focalitzat en les àrees on hi ha instal·lacions que emeten radiacions i  es regula per una normativa molt estricta que l’Institut Guttmann vetlla pel seu acompliment en tots els casos. 

Risc per accident “in itinere”

Per arribar a les instal·lacions de l’Institut Guttmann hi ha una oferta de transport públic limitada, per la qual cosa gran part dels professionals es desplacen en els seus vehicles particulars. Des de l’organització es realitza un procés de diàleg permanent amb l’Administració per millorar l’oferta de transport públic i es realitzen campanyes de prevenció d’accidents de trànsit.

Riscos Psicosocials

Durant l’exercici 2019, la comissió de seguiment ha tancat el Pla de Millora que es va desenvolupar per donar resposta a l’estudi psicosocial de 2015. Al novembre es va iniciar un nou estudi psicosocial realitzat per un servei de prevenció aliè, que serveix per proposar nous plans d’acció i continuar avançant en el camí de la millora contínua.

DURANT 2019 ES VAN PRODUIR:

– Accidents de treball amb baixa = 3 (homes) + 7 (dones) = 10
– Dies de baixa per accident de treball = 26 (homes) + 297 (dones) = 323

– Accidents de treball “In itínere” amb baixa =  2 (homes) + 2 (dones) = 4
– Dies de baixa per accident “in itinere” = 49(homes) + 124(dones) = 173

L’anàlisi i la investigació de les incidències i dels accidents és una altra activitat clau de la prevenció de riscos a fi de determinar les seves causes i establir plans d’acció.

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

El Comitè de Seguretat i Salut de l’Institut Guttmann es composa de sis membres, tres dels quals són els delegats de prevenció en representació del comitè d’empresa i els altres tres en representació de la Fundació. L’objectiu principal del comitè és promoure la prevenció de riscos i vetllar pel compliment dels principis de la seguretat i salut dels professionals.

AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES LABORALS DELS PROVEÏDORS

L’Institut Guttmann exigeix a la totalitat de les seves empreses o persones proveïdores, reciprocitat en l’honradesa de les seves relacions comercials, total respecte a la normativa vigent i, especialment, a la qual fa referència a l’obligatorietat de la contractació laboral de persones amb discapacitat; així com, també, aquelles que fan referència a la protecció de la infància, a la protecció del medi ambient i la protecció laboral.

L’Institut Guttmann es coordina en totes les activitats que realitza juntament amb tercers per a la prevenció dels riscos laborals amb l’objectiu de vetllar per la seguretat i salut de tots els professionals i evitar el traspàs de riscos entre activitats, que aquests es puguin agreujar o modificar o que puguin aparèixer nous riscos derivats de la concurrència o simultaneïtat d’activitats. Per tal de donar compliment al que estableix el “Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinació de activitats Empresarials”, l’Institut Guttmann té implantat un Sistema de Gestió de la Coordinació de les activitats empresarials per als seus centres de treballs. Per dur a terme aquest procés, l’Institut Guttmann ha externalitzat el servei de gestió referent a la Coordinació d’Activitats Empresarials amb la plataforma UCAE.