ENTITAT D'INICIATIVA SOCIAL

Comunicació amb els grups d’interès

Comunicació grups d'interés - RSC

L’Institut Guttmann manté un sistema de comunicació que garanteix el desenvolupament d’un circuit d’informació directe, fluid i bidireccional amb els seus grups d’interès (detectats i analitzats).

Tant en l’àmbit intern, com en l’àmbit extern, la comunicació és una eina de primer nivell per detectar, planificar i satisfer les necessitats d’informació pròpies i alienes, treballant per millorar la notorietat, el prestigi social i la reputació de la institució, i creant complicitats amb els professionals, les associacions de persones amb discapacitat, entitats, administració i la societat en general, particularment amb els col·lectius amb els quals l’organització es relaciona.

L’any 2019 s’ha intensificat el procés de diàleg amb els grups d’interès, degut principalment a les següents actuacions:

1. Elaboració del nou Pla Estratègic 2020-2025 en el desenvolupament del qual hi ha participat una gran part dels professionals de l’Institut Guttmann, alhora que membres del Patronat i del Consell Social i de Participació, així com un important nombre d’agents externs del Departament de Salut, Universitats, centres de recerca, hospitals, periodistes, etc. Un total de 130 persones hi han participat i han estat claus per definir els principis que han de guiar la institució durant els 6 propers anys i que ens ha de permetre consolidar els avenços dels darrers anys, créixer encara més com a organització i reforçar el nostre compromís social amb les persones i també amb el nostre entorn.

2. Durant el primer trimestre es va treballar una proposta per desenvolupar un nou Model Organitzatiu Assistencial que va ser liderada per consultors de la Fundació Avedis Donavedian i en la que van participar prop de 50 persones entre professionals de l’Institut Guttmann, representants dels òrgans de direcció, pacients i famílies. Els objectius específics que es pretenien assolir eren: identificar els principals marcs de referència per orientar el desplegament del futur model organitzatiu, detectar les principals necessitats, expectatives i preferències dels pacients, identificar els objectius i resultats esperats pels perfils atesos al centre, identificar la visió del futur model organitzatiu i les recomanacions a tenir en compte.

3. Com és habitual, s’ha distribuït l’Informe d’RSC de la nostra organització a tots els grups d’interès. Alguns en la seva versió impresa i altres (la gran majoria) en la versió digital.

4. S’ha realitzat una Enquesta de percepció de la prevenció de riscos laborals dirigida als professionals de l’organització. En aquesta enquesta van participar 73 professionals que van manifestar, en la seva totalitat, que coneixien els riscos del seu lloc de treball.

5. S’ha realitzat també una Enquesta de percepció de seguretat dirigida a pacients ingressats. Durant els primers 5 mesos des de la seva posada en marxa han contestat l’enquesta un total de 83 pacients amb uns resultats globals de percepció positiva de seguretat d’un 87.95 %.

6. També s’han habilitat dos canals, web i intranet, per informar directament a la Direcció de qualsevol incompliment del Codi Ètic, del Codi de Conducta o d’opinions, queixes i suggeriments d’RSC.

7. Per qüestions de caràcter assistencial és vigent el canal establert a través de l’àrea d’Admissions per rebre opinions, queixes i suggeriments. En el 2019 s’han rebut 11 queixes/reclamacions (6 assistencials, 2 de seguretat i 3 relacionades amb el compliment de la normativa interna) que s’han gestionat tal com s’estableix als nostres protocols, per escrit i amb una demora mitjana de 6 dies.

Relació amb els proveïdors

Els proveïdors de béns materials i les empreses subcontractades, segueixen el mateix procediment de selecció i adjudicació, en un marc de lliure competència i al marge de qualsevol vinculació o interferència aliena als interessos de l’organització. L’Institut Guttmann exigeix sempre reciprocitat en l’honradesa de les relacions comercials, total respecte a la normativa vigent i, especialment, a la que fa referència a l’obligatorietat de la contractació laboral de persones amb discapacitat; així com, també, aquelles que fan referència a la protecció de la infantessa, a la protecció del medi ambient i a la protecció laboral. Anualment, es reuneix amb els responsables de les principals empreses subcontractades i ratifiquen el codi de conducta, verificant que són coneixedors de la seva existència i acompliment.

L’Institut Guttmann informa a  totes les seves comandes els requisits mediambientals que demanem a tots els nostres proveïdors, així com la seva implicació i compromís amb la preservació i cura del medi ambient.

Codi Ètic i Codi de Conducta

Durant el 2019 no s’ha detectat cap incompliment ni s’ha rebut cap denúncia relacionats amb el Codi Ètic ni amb el Codi de Conducta per part de les entitats proveïdores i col·laboradores.

A nivell intern de l’organització, es van rebre dues denúncies per assetjament, a les que es va aplicar immediatament el protocol d’actuació previst per a aquests casos. En una d’elles, per assetjament laboral, la comissió investigadora va desestimar l’existència del fet denunciat. En l’altra, per assetjament sexual, la comissió va desestimar classificar els fets com a assetjament, si bé va considerar que hi havia hagut una conducta inapropiada per part d’un professional, per la qual cosa es va procedir a aplicar una sanció.

Grups d'interès