EQUIP HUMÀ

Política retributiva

Política retributiva

La política retributiva de l’Institut Guttmann es troba emmarcada dins del Conveni d’aplicació de cada centre de treball. L’estructura salarial es composa d’una retribució anual fixa, complements vinculats als sistemes de promoció i desenvolupament professional i conceptes variables. La retribució té tres objectius que li han estat assignats clàssicament: atraure, retenir i incentivar les persones que l’organització necessita.

HOSPITAL DE NEUROREHABILITACIÓ.
SOUS I SALARIS PER CATEGORIES PROFESSIONALS CONVENI SISCAT (no inclou DPO’s):
PROFESSIONALS DE L’INSTITUT GUTTMANNDONESHOMESTOTALSOU CONVENISOU MITJÀ GUTTMANN
Grup. 1 Llicenciats/des assistencials (metges, farmacèutics, psicòlegs…)19163540.532 €> 40.000 €
Grup. 2 Diplomats/des assistencials (Infermers, fisio, terapeuta, mef, treball social, logopeda..)1043614029.546 €> 30.000 €
Grup. 3 Tècnics i auxiliars d’infermeria487011818.841 €> 20.000 €
Grup. 4, 5, 6 Personal administratiu54167022.199 €> 30.000 €
Grup. 6 i 7 Personal de serveis10142416.537 €> 20.000 €
Becaris61717.500 €
Total Professionals241153394
GUTTMANN BARCELONA.
SOUS I SALARIS PER CATEGORIES PROFESSIONALS ALTRES CONVENIS:
PROFESSIONALS DE L’INSTITUT GUTTMANNDONESHOMESTOTALSOU CONVENISOU MITJÀ GUTTMANN
Grup. 1 Llicenciats/des assistencials (metges, farmacèutics, psicòlegs…)30327.514 €> 30.000 €
Grup. 2 Diplomats/des assistencials (Infermers, fisio, terapeuta, mef, treball social, logopeda..)1762324.812 €> 30.000 €
Grup. 4 Auxiliars infermeria03317.281 €> 20.000 €
Grup 6 al 10 personal administratiu i serveis generals41517.279 €> 17,000 €
Auxiliars de suport1331613.960 €> 14,000 €
Total Professionals371350
Nota: Els sou mínim interprofessional per l’any 2019 és de 12.600€ anuals. Aquest sou mínim va ser fixat i aprovat per el Govern d’Espanya en el RD 1462/2018, de 21 de desembre.

AVALUACIÓ

Anualment es realitza als professionals de la Fundació Institut Guttmann l’avaluació periòdica de les aptituds, actituds i habilitats mitjançant diferents eines d’avaluació. L’objectiu d’aquest procés d’avaluació és:

– Expressar les expectatives de l’organització amb els que hi treballen
– Permetre alinear els esforços dels professionals amb els objectius anuals de la Institució
– Avaluar l’aportació de les persones a la Institució
– Maximitzar l’acompliment i satisfacció de tothom
– Identificar talents i potencials i dissenyar desenvolupaments adequats a la persona
– Tenir uns indicadors objectius i documentals, que ajudin a la valoració del sistema d’incentivació i promoció professional

L’avaluació anual consta:

– Avaluació de les competències.
– Avaluació de la retribució variable en funció dels objectius (DPOs). Ve regulat per el II Conveni Col·lectiu del SISCAT.
– Entrevista de desenvolupament.

PROFESSIONALS AMB DRET A RETRIBUCIÓ VARIABLE EN FUNCIÓ DELS OBJECTIUS, PER SEXE:

SEXETOTAL DE PROFESSIONALSPROFESSIONALS AMB DRET A DPO% TOTAL
Dones27825089,9%
Homes16616096,4%
Total44441092,3%

PROFESSIONALS AMB DRET A RETRIBUCIÓ VARIABLE EN FUNCIÓ DELS OBJECTIUS, PER SEXE:

PROFESSIONALS AMB DRET A RETRIBUCIÓ VARIABLEDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Directius/ves64102,4%
Metges/ses – Psicòlegs/ogues – Farmacèutics/ques1613297,1%
Infermers/res70209022,0%
Fisioterapeutes – Terapeutes Ocupacionals – Mestre/a d’educació física29194811,7%
Treballadors/es socials – Logopeda140143,4%
Tècnics especialista2020,5%
Auxiliars assistencials547412430,2%
Personal administratiu/va53166916,8%
Personal de serveis1014245,9%
Becaris0000,0%
Total Professionals250160410100,00%

Durant l’any 2020, s’ha avaluat al 95,7% del personal. Mitjançant entrevistes individualitzades amb el comandament responsable i seguint el Procediment definit  de desenvolupament en les que s’analitza la seva progressió respecte als objectius previstos.