2020 ENTITAT D'INICIATIVA SOCIAL

Comunicació amb els grups d’interès

Guia covid Institut Guttmann

L’Institut Guttmann manté un sistema de comunicació que garanteix el desenvolupament d’un circuit d’informació directe, fluid i bidireccional amb els seus grups d’interès (detectats i analitzats).

Tant en l’àmbit intern, com en l’àmbit extern, la comunicació és una eina de primer nivell per detectar, planificar i satisfer les necessitats d’informació pròpies i alienes, treballant per millorar la notorietat, el prestigi social i la reputació de la institució, i creant complicitats amb els professionals, les associacions de persones amb discapacitat, entitats, administració i la societat en general, particularment amb els col·lectius amb els quals l’organització es relaciona.

Pel que fa a la comunicació amb els grups d’interès, durant 2020 s’han portat a terme les següents actuacions:

1.  El dia 12 de març, davant l’imminent proclamació del primer estat d’alarma per part del Govern d’Espanya, es va procedir a la creació del Comitè de Crisi, el qual va dissenyar el Pla de contingència de la Covid-19 que abastava tant l’Hospital de Neurorehabilitació de Badalona com el Guttmann Barcelona. Un pla que fixava les normes a seguir per fer front a la pandèmia i procurar que l’organització estigués en les millors condicions de seguretat possibles per als nostres pacients, llurs famílies i els nostres professionals. El Comitè estava format per una àmplia representació de professionals de les diferents àrees assistencials i no assistencials de l’organització.

2. Per ajudar a fer front a l’elevada pressió assistencial que patien els professionals de primera línia i la necessitat de fer front a situacions i experiències sense precedents, que generen alts nivells d’estrès i de patiment emocional, el conjunt de psicòlegs i neuropsicòlegs de l’Institut Guttmann van crear un servei de seguiment telefònic o per videoconferència per atendre les demandes psicològiques de manera àgil. Des de l’Àrea de Neuropsicologia es va crear un equip, format per 4 psicòlegs, que va oferir suport psicològic durant aquest període a 143 professionals, realitzant un total de 404 trucades.

3. Servei d’Atenció a Familiars a causa de l’estrès, l’angoixa i l’ansietat provocada per la situació de pandèmia i la impossibilitat de visitar a les persones ingressades a càrrec del mateix grup de professionals psicòlegs i neuropsicòlegs.

4. També de cara a millorar l’atenció als pacients i les famílies des del domicili, s’ha creat la “Plataforma Covid-19” al SiiDON amb l’objectiu de difondre pautes, exercicis, vídeos i recomanacions específiques durant i després del confinament. Amb un 86% de visualització de les pàgines amb més de 23.000 visites en 4 mesos. Així com la creació d’un pàgina web pròpia covid.guttmann.com per informar puntualment als pacients i famílies sobre les principals mesures de bioseguretat per prevenir la pandèmia, programes assistencials, normes de funcionament a l’hospital, etc.

5. Amb l’objectiu de posar a disposició de totes les persones majors de 50 anys una eina que els ajudes a mantenir la seva salut cerebral i intentar minimitzar l’impacte del confinament durant la pandèmia, vàrem desenvolupar una versió adaptada de la plataforma de telerehabilitació cognitiva Guttmann, NeuroPersonalTrainer, Open GNPT. Durant quatre mesos, van participar un total de 3.500 persones, que van realitzar més de 95.000 tasques d’entrenament cognitiu.

6. S’ha treballat a nivell de tota l’organització, s’ha dissenyat i posat en marxa el nou Pla per a la Humanització de l’Activitat Assistencial i l’Empoderament del Pacient i la seva família que té una previsió d’execució a 3 anys.

7. S’ha posat en marxa una plataforma de missatgeria instantània segura anomenada Medxat per al tractament assistencial on, automàticament, es generen grups associats a pacients segons l’equip terapèutic assignat. Això ha permès millorar la comunicació entre professionals, garantint la confidencialitat de les dades.

8. Hem participat en el grup de treball liderat pel Departament de Salut, per a la revisió del nou Manual dels Avaluadors d’Hospitals, basat en el Model d’Acreditació dels centres de l’atenció hospitalària aguda a Catalunya, que segueix la filosofia del model europeu d’excel·lència de l’EFQM.

9. S’ha donat un impuls a la mesura de la Percepció de la Satisfacció dels Usuaris, tant els pacients ingressats com els ambulatoris, amb la implantació d’un nou model d’enquestes i del sistema de valoració. Els resultats obtinguts han estat d’un 83,7 % en relació a la qualitat percebuda pels pacients ingressats sobre la valoració global de l’assistència, i d’un 84,6 % en el cas dels pacients ambulatoris.

10. S’ha continuat donant difusió a través de la web, la intranet i el Fulls Informatiu (revista de comunicació interna) per informar directament a la Direcció de qualsevol incompliment del Codi Ètic, del Codi de Conducta o d’opinions, queixes i suggeriments d’RSC.

11. Per qüestions de caràcter assistencial és vigent el canal establert a través de l’àrea d’Admissions per rebre opinions, queixes i suggeriments. En el 2020, s’han rebut 19 queixes/reclamacions (8 més que al 2019), de les quals 8 estaven directament relacionades amb la pandèmia i que s’han gestionat tal com s’estableix als nostres protocols, per escrit i amb una demora mitjana de 6’7 dies. Del total de queixes, 15 tenen relació amb el procés assistencial i 4 amb els serveis i compliment de normativa interna.

12. Com és habitual, s’ha distribuït l’Informe d’RSC de la nostra organització a tots els grups d’interès. Alguns en la seva versió impresa i altres (la gran majoria) en la versió digital.

Relació amb els proveïdors

Els proveïdors de béns materials i les empreses subcontractades, segueixen el mateix procediment de selecció i adjudicació, en un marc de lliure competència i al marge de qualsevol vinculació o interferència aliena als interessos de l’organització. L’Institut Guttmann exigeix sempre reciprocitat en l’honradesa de les relacions comercials, total respecte a la normativa vigent i, especialment, a la que fa referència a l’obligatorietat de la contractació laboral de persones amb discapacitat; així com, també, aquelles que fan referència a la protecció de la infantessa, a la protecció del medi ambient i a la protecció laboral. Anualment, es reuneix amb els responsables de les principals empreses subcontractades i ratifiquen el codi de conducta, verificant que són coneixedors de la seva existència i acompliment.

L’Institut Guttmann informa a  totes les seves comandes els requisits mediambientals que demanem a tots els nostres proveïdors, així com la seva implicació i compromís amb la preservació i cura del medi ambient.

Codi Ètic i Codi de Conducta

Durant el 2020 no s’ha detectat cap incompliment ni s’ha rebut cap denúncia relacionats amb el Codi Ètic ni amb el Codi de Conducta per part de les entitats proveïdores i col·laboradores.

Grups d'interès