2020 COMUNITAT

Un diàleg en dos sentits

un diàleg en 2 sentits
Pau, Justícia i Institucions Sòlides

L’Institut Guttmann ha realitzat un esforç aquest any 2019 per millorar la comunicació i la manera en que la institució es relaciona amb els seus grups d’interès, fent èmfasi especial en la relació de l’Institut Guttmann vers la comunitat amb totes les activitats de comunicació, esdeveniments i projectes de caràcter social que es porten a terme, incrementant les demandes de valoració respecte a l’any anterior per potenciar el diàleg amb totes les persones participants.

En 2020 l’Institut Guttmann ha continuat treballant amb enquestes de valoració per rebre i analitzar les valoracions dels participants en les diferents iniciatives

És important per a l’Institut Guttmann conèixer de primera mà les opinions i necessitats de les persones que participen a qualsevol de les activitats, jornades i programes que proposa. Els resultats obtinguts en enquestes de satisfacció s’analitzen i són sempre una gran ajuda per avançar en la nostra millora contínua.

Dades personals i tractament de la confidencialitat

El compliment de la normativa de protecció de dades és un aspecte de gran rellevància per a la institució en tots els seus àmbits. Aquest és un deure de tots els professionals i col·laboradors que formen part de l’Institut Guttmann que puguin tenir coneixement -ja sigui directament o indirectament- de les dades de pacients, membres de l’organització i d’altres persones amb que aquesta es relaciona.

– L’Institut Guttmann vetlla, de manera rigorosa, per l’autorització de l’ús de les imatges dels pacients i/o familiars als mitjans de comunicació, a través de la signatura del consentiment informat del propi pacient o del seu tutor legal.
– Els enviaments d’emailings o newsletters online compleixen la nova normativa europea, disposant de la pertinent autorització dels seus destinataris.
– La Fundació Institut Guttmann no realitza cap publicitat o comunicació que pugui considerar-se comercial, envers els serveis assistencials que ofereix a l’Hospital de Neurorehabilitació.
– Durant l’exercici 2020, no s’ha rebut cap incident relacionat amb la comunicació, màrqueting, promoció o patrocini de la institució, així com cap reclamació formal en relació a l’incompliment de la confidencialitat de les dades personals, ni cap sanció com a resultat d’incompliments normatius en relació als serveis assistencials, científics o docents.

L’equip de professionals, en iniciar la seva relació contractual amb l’Institut Guttmann, signen l’acceptació del Codi Ètic, i són informats del “Protocol de bones pràctiques per a professionals i col·laboradors per a la protecció i la seguretat de les dades de caràcter personal”.

L’Institut Guttmann implementa, a tota la informació que tracta, mesures de seguretat del nivell més alt que preveu la normativa de protecció de dades vigent.

A més, ha anomenat un delegat de protecció de dades que està inscrit al registre de DPDs de l’Administració. Es pot contactar amb ell a la direcció d’email: protecciodades@guttmann.com.

El sistema de gestió de dades de l’Institut Guttmann està adscrit al Codi Tipus de la Unió Catalana d´Hospitals i es sotmet periòdicament a auditories de compliment legal realitzades per una entitat externa.