2020 PACIENTS I FAMÍLIES

L’hospital de neurorehabilitació

Activitat assistencial

L’Institut Guttmann és un centre de referència internacional en neurorehabilitació, especialitzat en el tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones (adults, joves i nens) amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic. El seu objectiu és proporcionar una atenció especialitzada, integral, intensiva, continuada, personalitzada, basada en l’evidència científica i amb el més alt nivell humà, científic i tècnic.

Forma part del Sistema Nacional de Salut (SISCAT), inscrit amb el número U0898244T al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut, i està concertat amb el CatSalut per a l’atenció especialitzada de les persones beneficiàries del sistema sanitari públic. A través de convenis i acords amb les principals mútues d’accidents de treball, amb entitats asseguradores, i amb les principals entitats privades d’assistència mèdica, ofereix també atenció a molts pacients, així com, directament, a pacients particulars.

L’Institut Guttmann està acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a hospital de referència també així com pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España com a “Centro de Referencia Nacional – CSUR – para el tratamiento de la lesión medular compleja”. La reputada certificació Joint Commission International, garanteix que el centre compleix els estàndards internacionals de qualitat d’atenció sanitària i de gestió de l’organització.

A punt de fer els 56 anys d’experiència en el tractament de les persones amb discapacitat d’origen neurològic, el model assistencial de l’Institut Guttmann es basa en la intervenció d’un equip multidisciplinari expert configurat, de manera personalitzada, per a cada pacient. Aquest model, juntament amb la qualitat i expertesa dels professionals de l’hospital, i unes instal·lacions modernes que contínuament incorporen les  tecnologies més innovadores en l’especialitat, situen l’Institut Guttmann entre els primers hospitals del món en el seu àmbit.

Cartera de serveis

La cartera de serveis de l’Institut Guttmann recull totes les prestacions clíniques necessàries per donar la resposta més àgil i eficaç possible al tractament medicoquirúrgic i a la rehabilitació integral de les persones (adults, joves i nens) amb una discapacitat sobrevinguda d’origen neurològic.

Equip facultatiu

L’equip facultatiu de l’Institut Guttmann està publicat al portal web institucional. Pots accedir a través d’aquest enllaç.


Activitat hospitalària

Aquest any 2020 ha estat marcat per la pandèmia i l’activitat assistencial s’ha vist clarament afectada per aquesta situació d’excepcionalitat. Això va obligar a desenvolupar activitats assistencials directament relacionades amb la Covid-19, en col·laboració amb l’Hospital Germans Trias, diferents a l’activitat pròpia de la institució i que òbviament han fet disminuir la nostra activitat ordinària habitual.

  • Durant la primera onada, es van dedicar 2 unitats d’hospitalització (un total de 72 llits) a activitat Covid-19 en coordinació amb l’Hospital Germans Trias i en el període de març a maig es va atendre un total de 233 pacients en aquestes unitats.
  • En aquesta mateixa línia, a principis d’abril es va procedir a l’habilitació del pavelló poliesportiu com a “Hospital de Campanya” amb capacitat per atendre fins a 70 pacients més. Una extensió hospitalària de l’HGTiP que al final no va ser necessari posar en funcionament i que es va desmuntar l’abril del 2021.
  • Davant d’aquest escenari de contenció i limitació d’activitat es va procedir a reprogramar tota l’activitat ambulatòria i de consultes externes, veient-nos obligats a suspendre 1.600 consultes externes i 120 pacients en tractament ambulatori.

Després de la primera onada de la pandèmia es van detectar que moltes persones que havien patit la Covid-19 presentaven seqüeles derivades de la malaltia. Això va propiciar que el nostre equip assistencial dissenyés la proposta d’un “Programa de Neurorehabilitació per al tractament de les seqüeles dels pacients post-Covid-19” derivats pel CatSalut, que plantejava una prova pilot durant 6 mesos per atendre un màxim de 250 pacients d’arreu de Catalunya.

De l’activitat d’aquest programa de Neurorehabilitació post-Covid cal destacar que:

  • Es va valorar a 121 persones, de les quals 92 tenien criteris per participar en el programa i van fer a Rehabilitació Ambulatòria en règim d’hospital de dia. En total es van realitzar 1.137 sessions de rehabilitació.

Pel que fa a l’activitat assistencial, durant l’any 2020 han estat ateses a l’hospital un total de 4.785 persones de les que 973 (20%) ho han estat per primera vegada.

ACTIVITAT 2020
PACIENTS ATESOS4.785
Catalunya 95,07% (Barcelona 82,4%, Girona 7,8%, Lleida 4,4% i Tarragona 5,4%)4.549
Altres CCAA 3,53% i estrangers 1,40%236
PACIENTS HOSPITALITZATS726
Catalunya 80,99% (Barcelona 74,7%, Girona 11,7%, Lleida 7,1% i Tarragona 6,5%)588
Altres CCAA 13,36% i estrangers 5,65%138
PACIENTS ATESOS PER PRIMERA VEGADA
20162017201820192020
Total pacients nous1.0431.1041.1291.064973
Per tipus de lesió
Lesió medul·lar235234225230178
Dany cerebral adquirit551606639580524
Altres (GB, PNR, Distròfies, Miopaties, progressives, post-pòlio, altres)119132137254271

Del total dels pacients atesos, 726 ho han estat mitjançant ingrés hospitalari. La Unitat Funcional de Rehabilitació Infantil ha atès 286 nens i nenes de fins a 16 anys. L’hospital ha atès a 98 pacients estrangers i pel que fa a l’activitat quirúrgica s’han realitzat 235 intervencions.

La distribució per edat i sexe dels pacients atesos durant 2020 ha estat la següent:

PACIENTS PER EDAT I SEXE
Pacients deDones/nenesHomes/nensambdós%
De 0 a 16 anys1121742865,98%
De 17 a 30 anys1342724068,48%
De 31 a 45 anys3756411.01621,23%
De 46 a 60 anys6441.0151.65934,67%
Més de 60 anys5468721.41829,63%
Total 1.8112.9744.785
%37,85%62,15%

Opinió dels nostres pacients

Des de les àrees d’Atenció a l’Usuari i de Qualitat s’ha potenciat la millora envers l’atenció dels nostres pacients, tenint present la percepció que aquests tenen del nostre centre. El resultat obtingut en les valoracions en les enquestes d’opinió respecte a la qualitat percebuda pels pacients ingressats en l’enquesta sobre la valoració global de l’assistència és d’un 83,7%.

Cal destacar que el 97,4 % dels pacients enquestats manifesta que tornaria a l’hospital. Dels 30 ítems avaluats, un 47 % són valoracions positives (nivell estàndard o d’excel·lència, per sobre del 75 %) i un 53 % es troben per sota del 75 % (nivell de millora) per la qual cosa hem activat el consegüent pla de millora.

90,7% Tracte humà rebut pel personal
100% Confidencialitat dades personals
89,5% Informació sobre proves
90,5% Explicacions clares i comprensibles
95,3% Sensació d’estar en bones mans
97,4% Tornaria a aquest hospital
94,6% Neteja de les instal·lacions

Pel que fa a l’atenció ambulatòria especialitzada, la qualitat percebuda pels pacients en l’enquesta sobre la valoració global de l’assistència és d’un 84,6%.

Cal destacar que el 93,6 % dels pacients enquestats manifesta que recomanaria la nostra institució.

Dels 22 ítems avaluats, el 59 % són valoracions positives (nivell estàndard o d’excel·lència, per sobre del 75 %) i un 41 % es troben per sota del 75 % (nivell de millora) amb el consegüent pla de millora. Per tant també en aquest cas, els resultats són positius, si els emmarquem en un any de pandèmia.

  • 83,64% Tracte rebut per fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals
  • 100% No ha experimentat cap dany o incident
  • 80,77% Confort, Comoditat i neteja de les instal·lacions
  • 85,90% Confiança en els professionals
  • 93,59% Recomanaria la nostra institució

Durant l’any 2020 s’han rebut 19 queixes, de les quals 8 estan directament relacionades amb la pandèmia. A totes elles se’ls hi va donar resposta escrita amb una demora mitjana de 6,7 dies. Del total, 15 tenien relació amb el procés assistencial i 4 amb els serveis i el compliment de la normativa interna