2020 MEDI AMBIENT

Un hospital amb entorn natural

un hospital amb entorn natural

Les instal·lacions de l’Institut Guttmann estan ubicades dins el Parc natural de la Serra de Marina, que forma part de la Xarxa d’Espais Naturals protegits de la Diputació de Barcelona.

L’extensió de la parcel·la és de 42.100 m2:

  • 8.080 m2 de terreny edificat amb les instal·lacions hospitalàries.
  • 34.019 m2 d’exteriors, dels quals 10.451 m2 són jardins.

Els impactes més significatius de l’activitat de l’Institut Guttmann sobre la biodiversitat, vénen definits per la superfície que ocupa en una parcel·la de 42.100 m2 que anteriorment no havia estat urbanitzada.

EMISSIONS I RESIDUS

Les emissions a l’atmosfera de l’Institut Guttmann són les derivades  del:

  • Consum d’energia elèctrica.
  • Consum de combustibles: Gas natural i  gasoil.
  • Consum de combustible del transport  propi.
  • Els residus generats.
  • Consum d’aigua a l’edifici i a les zones de  jardí.

Emissions totals: 954,56 t CO2 eq.

El càlcul d’emissions de CO2 s’extreu amb l’eina de càlcul de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

La intensitat de les emissions és un indicador per analitzar l’evolució de l’eficiència de les mesures adoptades per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i es calcula amb la relació entre les emissions generades i la facturació anual:

IE GEH: 954,56 t CO2 eq. / 27.856.244,97 €: 0,000034267 t CO2 eq/€.

Realitzem una emissió de 0,03427 t CO2 eq. per facturar 1.000,00€.

Els residus. Es realitza un control exhaustiu dels residus generats per l’hospital de Badalona i durant el 2020 no s’ha produït cap vessament accidental  significatiu.

El vessament d’aigua residual és la totalitat de les aigües sanitàries de  l’organització que van a la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament de Badalona. Durant 2020 s’han generat 0,262 t d’aigua contaminada amb productes de laboratori.

Residus sanitaris 201820192020
Grup I-II 93,73098,74094,300
Grup III 2,7723,07827,981
Grup IV 0,0270,0540,044
Total (t) 96,529101,872122,325
Residus assimilables a urbans 201820192020
Paper i cartró 25,07021,00021,312
Plàstic 14,47716,20911,231
Vidre 0,4320,4200,226
Orgànics 38,88738,37728,305
Oli cuina 0,9580,5630,303
Fusta 3,4202,0203,390
Ferro 0,2003,5800
Restes vegetals 1,02000
Total (t) 84,46582,16964,767
Residus perillosos 201820192020
Grup III 2,7723,07827,981
Grup IV 0,0270,0540,044
Envasos contaminats 0,5290,6940,814
Fluorescents 0,09850,11430,0827
Piles i Bateries 0,2660,2760,120
Aerosols 0,0210,0390,011
Material absorbent 0,1720,2410,194
Oli sintètic 00,0050
Equips electrònics 0,7511,0070,759
Fitosanitaris 0,00500,004
Aigües contaminades amb substàncies químiques 0,0700,2840,262
Bateries ortopèdia 0,1860,3900,270
Radioactiu (indirecte)0,00004530,00004560,001958
Total (t) 4,89756,182330,5436

Respecte als residus derivats del transport, durant aquest exercici 2020 l’Institut Guttmann ha continuat amb la campanya de sensibilització sobre l’ús del transport públic, “Una Mobilitat Sostenible”.

Gràcies a tota aquesta gestió mediambiental eficient, l’Institut Guttmann ha tancat l’exercici 2020 sense cap multa o sanció no monetària per incompliment de la normativa ambiental,  ni cap tipus de queixes i reclamacions sobre impactes ambientals derivades de la nostra activitat.