2020 EQUIP HUMÀ

Política retributiva

política retributiva

La política retributiva de l’Institut Guttmann es troba emmarcada dins del Conveni d’aplicació de cada centre de treball. L’estructura salarial es composa d’una retribució anual fixa, complements vinculats als sistemes de promoció i desenvolupament professional i conceptes variables. La retribució té tres objectius que li han estat assignats clàssicament: atraure, retenir i incentivar les persones que l’organització necessita.

HOSPITAL DE NEUROREHABILITACIÓ.
SOUS I SALARIS PER CATEGORIES PROFESSIONALS CONVENI SISCAT (no inclou DPO’s):
PROFESSIONALS DE L’INSTITUT GUTTMANNDONESHOMESTOTALSOU CONVENISOU MITJÀ GUTTMANN
Grup. 1 Llicenciats/des assistencials (metges, farmacèutics, psicòlegs…)18224041.872 €> 45.000 €
Grup. 2 Diplomats/des assistencials (infermers/es, fisioterapeutes, terapeutes, mef, treballadores socials, logopedes..)1003713730.460 €> 32.000 €
Grup. 3 Tècnics i auxiliars d’infermeria636612919.477 €> 20.000 €
Grup. 4, 5, 6 Personal administratiu56167222.886 €> 30.000 €
Grup. 6 i 7 Personal de serveis11142517.049 €> 20.000 €
Becaris81917.500 €
Total Professionals256156412
GUTTMANN BARCELONA.
SOUS I SALARIS PER CATEGORIES PROFESSIONALS ALTRES CONVENIS:
PROFESSIONALS DE L’INSTITUT GUTTMANNDONESHOMESTOTALSOU CONVENISOU MITJÀ GUTTMANN
Grup. 1 Llicenciats/des assistencials (metges, farmacèutics, psicòlegs…)41527.514 €> 30.000 €
Grup. 2 Diplomats/des assistencials (infermers/es, fisioterapeutes, terapeutes, mef, treballadores socials, logopedes..)2152624.812 €> 30.000 €
Grup. 4 Auxiliars infermeria02217.281 €> 20.000 €
Grup 6 al 10 personal administratiu i serveis generals61717.279 €> 17,000 €
Auxiliars de suport1021213.960 €> 14,000 €
Total Professionals411152

NOTA: El sou mínim interprofessional per a l’any 2020 és de 13.300€/anuals. Aques sou mínim va ser fixat i aprovat pel govern de Espanya en el RD 231/2020.

AVALUACIÓ

Anualment es realitza als professionals de la Fundació Institut Guttmann l’avaluació periòdica de les aptituds, actituds i habilitats mitjançant diferents eines d’avaluació. L’objectiu d’aquest procés d’avaluació és:

– Expressar les expectatives de l’organització amb els que hi treballen
– Permetre alinear els esforços dels professionals amb els objectius anuals de la Institució
– Avaluar l’aportació de les persones a la Institució
– Maximitzar l’acompliment i satisfacció de tothom
– Identificar talents i potencials i dissenyar desenvolupaments adequats a la persona
– Tenir uns indicadors objectius i documentals, que ajudin a la valoració del sistema d’incentivació i promoció professional

L’avaluació anual consta:

– Avaluació de les competències.
– Avaluació de la retribució variable en funció dels objectius (DPOs). Ve regulat per el II Conveni Col·lectiu del SISCAT.
– Entrevista de desenvolupament.

PROFESSIONALS AMB DRET A RETRIBUCIÓ VARIABLE EN FUNCIÓ DELS OBJECTIUS, PER SEXE:

SEXETOTAL DE PROFESSIONALSPROFESSIONALS AMB DRET A DPO% TOTAL
Dones29725987,2%
Homes16716095,8%
Total46441990,3%
L’Hospital de Neurorehabilitació i el nou centre Guttmann Barcelona pertanyen a Convenis Col·lectius diferents. Aquest fet explica la baixada d’aquestes dades respecte d’altres anys.

PROFESSIONALS AMB DRET A RETRIBUCIÓ VARIABLE EN FUNCIÓ DELS OBJECTIUS, PER SEXE:

PROFESSIONALS AMB DRET A RETRIBUCIÓ VARIABLEDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Directius/ves64102,4%
Metges/ses – Psicòlegs/ogues – Farmacèutics/ques1519348,1%
Infermers/res67188520,3%
Fisioterapeutes – Terapeutes ocupacionals – Mestres/esses d’educació física29215011,9%
Treballadors/es socials – Logopedes120122,9%
Tècnics especialista3030,7%
Auxiliars assistencials606812830,5%
Personal administratiu/va56167217,2%
Personal de serveis1114256,0%
Becaris0000,0%
Total Professionals259160419100,00%

Durant l’any 2020, s’ha avaluat al 95,04% del personal. Mitjançant entrevistes individualitzades amb el comandament responsable i seguint el Procediment definit  de desenvolupament en les que s’analitza la seva progressió respecte als objectius previstos.