2020 EQUIP HUMÀ

Les persones, l’ànima de la Institució

persones

A l’Institut Guttmann el perfil, la cultura i els valors estan representats en els professionals que dia a dia dediquen el seu temps a l’activitat de la Fundació, dipositen el seu coneixement i experiència i, amb la seva actitud i gran compromís fan possible la voluntat d’excel·lència del conjunt de la organització.

Per les seves peculiaritats, el desenvolupament de l’activitat professional a l’Institut Guttmann és rigorós, exigent i sovint molt vocacional, i és la destacable implicació de tots els professionals que formen l’equip Guttmann la que permet que tant els pacients com les seves famílies rebin la millor atenció i se sentin compresos, acompanyats i segurs.  

Des de que la Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa és l’eix transversal a tota l’organització, la Política de Recursos Humans emana dels compromisos específics de la primera. En tot cas, les línies marcades es basen en l’objectiu de treballar per l’excel·lència i sempre anar un pas més enllà dels requeriments legals i administratius, de les normes de la bona pràctica o de la supervisió dels organismes als quals l’organització està obligada a retre comptes.

  • L’Institut Guttmann, en matèria de Recursos Humans, aposta per mantenir els valors institucionals amb un alt compromís en el desenvolupament personal i professional de l’equip humà, considerant-lo el principal actiu de la Fundació.
  • L’equip humà de l’Institut Guttmann es caracteritza per la permanència d’un equip de professionals competents i altament motivats per impulsar voluntàriament  l’excel·lència clínica, la innovació i la generació de nous coneixements en l’àmbit de la neurorrehabilitació i de la neurociència en general, i es treballa per mantenir aquesta solidesa de l’actiu humà.
  • La cultura organitzativa s’orienta a afavorir l’assoliment d’una entitat de coneixement intensiu, d’alt rendiment i de creació de valor per al ciutadà.
COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA

Cal destacar que l’any 2020 ha estat un any difícil degut a la pandèmia per la Covid-19, amb la suspensió temporal de la neuroclínica Guttmann Barcelona – Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació. Durant el 2020 el nombre total de persones que han constituït l’equip humà de la Fundació Institut Guttmann ha estat de 571 persones. L’equivalència de les hores treballades de tots aquests professionals dona una plantilla equivalent de 400,8 persones (nombre total d’hores treballades dividit entre la jornada anual de Conveni d’aplicació). Aquesta plantilla, juntament, amb el personal col·laborador i serveis externs dona un total de 492 persones que han estat necessàries per el correcte funcionament de la nostra institució.

PERSONAL DE LA FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN 2020

personal contractatserv.externs / professionalsplantilla resultant
nombre de personespersonal equivalent*personal equivalent*personal equivalent*
Metges/sses26 21,3 5,1 26,4
Psicòlegs/ogues 16 11,1 1,5 12,6
Farmacèutics/ques 6 2,10,0 2,1
Becaris/es 9 7,70,0 7,7
Infermers/res 118 78,00,0 78,0
Fisioterapeutes 37 24,70,0 24,7
Terapeutes  ocupacionals 32 17,1 0,0 17,1
Mestres/esses d’educació fisica 4 3,60,0 3,6
Treballadors/es socials 8 6,00,0 6,0
Logopedes 12 6,80,0 6,8
Auxiliars assistencials 188 119,00,0 119,0
ASSISTENCIAL 456 297,4 6,6 304,0
Directius/ves 1110,90,010,9
Càrrecs tècnics i/o gestió 13 11,20,0 11,2
Administratius/ves 69 62,0 0,0 62,0
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 93 84,1 0,2 84,1
Manteniment 11 8,30,0 8,3
Restauració00,0 32,2 32,2
Neteja 77,0 25,9 32,9
Bugaderia-rober4 4,0 2,06,0
Seguretat-consergeria00,0 22,0 22,0
Jardineria00,0 2,5 2,5
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 22 19,3 84,6 103,9
TOTAL PERSONAL 571 400,8 91,2 492,0
(*1634 hores anuals)
Personal a l’Hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann (Badalona)
personal contractatserv.externs / professionalsplantilla resultant
nombre de personespersonal equivalent*personal equivalent*personal equivalent*
Metge/sses26 21,3 5,1 26,4
Psicòlegs/ogues 12 8,8 0,0 8,8
Farmacèutics/ques 6 2,10,0 2,1
Becaris/es 9 7,70,0 7,7
Infermers/res 118 78,00,0 78,0
Fisioterapeutes 21 16,70,0 16,7
Terapeutes  ocupacionals 22 13,5 0,0 13,5
Mestres/esses d’educació fisica 4 3,60,0 3,6
Treballadors/es socials 8 6,00,0 6,0
Logopedes 5 4,20,0 4,2
Auxiliars assistencials 164 107,60,0 107,6
ASSISTENCIAL 395 269,5 5,1 274,6
Directius/ves 1110,90,010,9
Càrrecs tècnics i/o gestió 11 9,40,0 9,4
Administratius/ves 63 59,1 0,0 59,1
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 85 79,4 0,0 79,4
Manteniment 9 7,70,0 7,7
Restauració00,0 25,9 25,9
Neteja 77,0 20,4 27,4
Bugaderia-rober4 4,0 2,06,0
Seguretat-consergeria00,0 16,1 16,1
Jardineria00,0 1,3 1,3
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 20 18,7 65,7 48,4
TOTAL PERSONAL 500 367,6 70,8 438,4
Personal a Guttmann Barcelona (Barcelona)
personal contractatserv.externs / professionalsplantilla resultant
nombre de personespersonal equivalent*personal equivalent*personal equivalent*
Psicòlegs/ogues 4 2,3 1,5 3,8
Fisioterapeutes 16 8,00,0 8,0
Terapeutes ocupacionals 10 3,6 0,0 3,6
Logopedes 7 2,60,0 2,6
Auxiliars assistencials 24 11,40,0 11,4
ASSISTENCIAL 61 27,9 1,5 29,4
Càrrecs tècnics i/o gestió 2 1,80,0 1,8
Administratius/ves 6 2,9 0,0 2,9
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 8 4,7 0,0 4,7
Manteniment 2 0,60,0 0,6
Restauració00,0 6,3 6,3
Neteja 0 0,0 5,5 5,5
Seguretat-consergeria 0 0,0 5,9 5,9
Jardineria00,0 1,2 1,2
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 2 0,6 18,9 19,5
TOTAL PERSONAL 71 33,2 20,4 53,6

COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU

En el següent quadre es mostra el desglossament per sexe i edat de l’Equip Directiu de l’Institut Guttmann.

Desglosament per sexe i edat
SEXEMenys de
35 anys
De 35
a 50 anys
Més de
50 anys
Total% TOTAL
Dones024654,5%
Homes023545,5%
Total general04711100,0%
% Total0,0%36,4%63,6%100,0%

DIMENSIÓ DE LA PLANTILLA

Les taules que s’exposen a continuació mostren indicadors en relació al total de la plantilla de la Fundació Institut Guttmann, que disposa de dos centres de treball, l’Hospital de Neurorehabilitació a Badalona i el nou centre Guttmann Barcelona. La plantilla total de professionals a 31 de desembre de 2020 era de 464 professionals. Aquesta és la xifra base per als càlculs i les taules que es presenten a continuació i s’obté de la suma del total de professionals amb contracte laboral a temps complert o parcial que donen resposta a les necessitats organitzatives (personal fix, temporal, interí…), amb contractacions superiors a una setmana.

Desglosament per sexe i edat
SEXEMenys de
35 anys
De 35
a 50 anys
Més de
50 anys
Total% TOTAL
Dones1281026729764,0%
Homes46705116736,0%
Total general174172118464100,0%
% Total37,5%37,1%25,4%100,0%
Professionals per categoria i sexe
PROFESSIONALS DE L’INSTITUT GUTTMANNDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Directius/ves65112,4%
Metges/ses – Psicòlegs/ogues – Farmacèutics/ques1920398,4%
Infermers/res67188518,3%
Fisioterapeutes – Terapeutes ocupacionals – Mestres/esses d’educació física38226013,1%
Treballadors/es socials – Logopedes150153,2%
Tècnics especialista3030,6%
Auxiliars assistencials707014030,1%
Personal administratiu60167616,4%
Personal de serveis1115265,6%
Becaris8191,9%
Total Professionals297167464100,0%
Personal subcontractat

L’Institut Guttmann utilitza la subcontractació com una eina de gestió que li permet concentrar-se en les seves competències essencials, delegant la prestació de certs serveis de suport continuat a professionals especialitzats d’altres àrees de treball o coneixement.

En el 2020 va tenir subcontractats diversos serveis continuats, com el laboratori, la restauració, la seguretat o la neteja, a més dels metges/ses consultors que, esporàdicament, atenen al centre per requeriment de l’staff facultatiu. Per manca de dades arrel dels canvis produits per la Llei de Protecció de Dades, no podem facilitar informació relativa al personal subcontractat de cuina, cafeteria, seguretat, neteja i laboratori, per tant a continuació es mostren les xifres dels honoraris professionals (metges/ses consultors).

Professionals per categoria i sexe
SEXEHONORARIS PROFESSIONALS (METGES/SES CONSULTORS)
Dones18
Homes19
TOTAL37
POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ I OCUPABILITAT

El principi de consolidació de l’ocupació i d’estabilitat de les plantilles, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de cada exercici, és fonamental a la política d’ocupació de la Fundació Institut Guttmann, on com a norma general, els llocs que tenen un caràcter estable es cobreixen amb una contractació de caràcter indefinit.

A més, per tal de promoure la inserció laboral dels joves que han finalitzat els seus estudis, l’Institut Guttmann reserva certs llocs de treball per a ser coberts amb contractes en pràctiques que permeten l’adquisició d’experiència professional, i que, preferentment són ocupats per estudiants que han realitzat els màsters i postgraus propis de l’Institut Universitari, així com personal en formació que ja ha realitzat pràctiques a l’hospital i que ha estat avaluat positivament.

La plantilla de l’Institut Guttmann es caracteritza per una baixa rotació i una adequació de la plantilla, per la qual cosa no són habituals processos de reclutament massius. Els  processos de reclutament són molt personalitzats i combinen les fonts internes i les externes segons la tipologia del lloc de treball.

L’Institut Guttmann és una entitat amb un nivell relativament baix de rotació de la plantilla; fet que ve donat per l’alt grau d’especialització de l’activitat assistencial del centre i els elevats nivells de compromís que el personal té amb la missió i valors de la institució.

TIPOLOGIA CONTRACTUALDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Indefinit19412331768,3%
Temporal49176614,3%
Interí / relleu46267215,5%
Beques8191,9%
TOTAL NOVES CONTRACTACIONS297167464100,0%
Noves contractacions
TIPOLOGIA CONTRACTUALDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Indefinit1113,0%
Temporal1782575,8%
Interí / relleu22412,1%
Beques3039,1%
TOTAL NOVES CONTRACTACIONS231033100,0%
Desglossament per edat en les noves contractacions
EDATDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Menys de 35 anys2032369,7%
De 35 a 50 anys36927,3%
Més de 50 anys0113,0%
TOTAL231033100,0%
Taxa de rotació per edat i sexe
EDATDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Menys de 35 anys1041456,0%
De 35 a 50 anys45936,0%
Més de 50 anys1128,0%
TOTAL151025100,0%