2021 TRANSPARÈNCIA

Compte de resultats

transparència

L’Institut Guttmann, com a Fundació Privada, ret comptes al Protectorat de Fundacions, òrgan de tutela, control i supervisió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com al Departament de Salut i al Ministeri d’Hisenda del Govern d’Espanya. Manté en totes les seves activitats, i promou entre les relacions que estableix, un comportament legal, honrat, ètic i responsable.

La Fundació Institut Guttmann recull els compromisos ètics que regeixen cadascun dels seus àmbits d’activitat al Codi Ètic i als Estatuts Socials de la Fundació, que fixen les normes de bon govern que han de complir tots els membres del Patronat i el director gerent, màxim responsable de la gestió.

La Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa estableix de manera transversal a tota la organització, la integració, la satisfacció, la participació i el compromís de tots els grups d’interès en l’atenció a les persones, el medi ambient, el bon govern i la transparència.  Aquest és el document que, en línia amb l’objectiu fundacional, expressa la voluntat, els objectius, les orientacions, les estratègies i l’acció continuada del sistema de gestió de Responsabilitat Social Corporativa i de Compliance de la Fundació Institut Guttmann.

L’organització se sotmet cada any a una Auditoria de Comptes per tal de garantir la seva correcta gestió patrimonial, i també s’avalua davant d’organismes d’acreditació nacionals i internacionals que certifiquen la seguretat i qualitat de les seves prestacions assistencials, científiques i docents, així com la correcta protecció del medi ambient. La Fundació Institut Guttmann està també adherida al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals i se sotmet periòdicament a les auditories corresponents, a fi de garantir la confidencialitat en totes les seves actuacions mitjançant el compliment de la llei de protecció de dades.

TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA

L’Institut Guttmann, fidel a la seva política de transparència, a més de l’edició anual d’aquest Informe de Responsabilitat Social Corporativa, té permanentment actualitzat a la seva pàgina web un apartat que porta per títol Codi Ètic, Transparència i Bon Govern, on es troben publicats i disponibles per a tothom els documents relatius al resultats de l’activitat i el retiment de comptes, entre d’altres, i que acompleix la disposició del Departament de Justícia del 12 de setembre de 2018 en referència a la Llei 21/2014 del 29 desembre i en compliment de les obligacions de transparència a que estan sotmeses les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública.

A més, regularment ret comptes de totes les seves actuacions al Consell Social i de Participació, en el qual estan representades les principals associacions de persones amb discapacitat a les que la Fundació dedica els seus serveis, experts de la societat civil i les principals administracions públiques implicades.

El Patronat de la Fundació és el màxim responsable de formular els comptes anuals de manera que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats econòmics de l’exercici, d’acord al marc normatiu aplicable a Espanya.

Accedeix als òrgans de govern de la Fundació Institut Guttmann aquí.

FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN COMPTE DE RESULTATS – 2021

 RESULTAT ACTIVITAT ASSISTENCIAL2.378
 Hospital de Neurorehabilitació1.763
 Ingressos per prestació de serveis assistencials26.023
 Ingressos accessoris4.323
 Despeses centre hospitalari-28.583
 

Consums

-8.223
 

Serveis exteriors

-2.241
 

Tributs

-6
 

Despeses de personal

-16.989
 

Despeses de gestió

-77
 

Amortitzacions i provisions

-1.211
 

Despeses extraordinàries

-2
 Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació185
 Ingressos per prestació de serveis2.333
 Despeses-2.148
 

Àrea de diagnòstic

-612
 

Àrea de rehabilitació i tractacments especialitzats

-1.536
 Activitat Sociosanitaria430
 Ingressos per prestació de serveis815
 Despeses-385
 RESULTAT ACTIVITAT CIENTÍFICA-407
 Ingressos1.645
 Despeses-2.052
 

Recerca + Innovació

-1.734
 

Docència

-318
RESULTAT ACTIVITATS SOCIALS-212
 Guttmann Barcelona Life® -84
 Altres Activitats Socials-128
 Ingressos96
 Despeses-224
 

Activitat editora

-74
 

SiiDON

-23
 

Divulgació / Jornada tècnica

-12
 

Prevenció / Game Over

-91
 

Altres activitats

-24
RESULTAT "Amics de l'Institut Guttmann" (*)341
 Captació de recursos Amics de l'IG414
 Despeses de gestió-73
RESULTAT ECON., ESTRUCTURA I SUBVENCIONS-481
RESULTAT FINAL DE LA FUNDACIÓ   1.619
(dades en milers d'euros)
Comptes a 31/12/21 auditats per UniauditOliverCamps amb informe favorable
(*) veure destí de les aportacions al quadre traçabilitat fundraising

La Comissió de Seguiment Econòmic de la Fundació Institut Guttmann, formada per membres del patronat, de l’equip directiu i persones independents de la societat civil, supervisa periòdicament els comptes econòmics de la fundació i vetlla per la correcta formulació dels comptes anuals, els pressupostos de l’exercici i la seva liquidació, així com qualsevol altre encàrrec d’assessorament o anàlisi econòmic encarregat pel Patronat de la Fundació.

La major part dels ingressos de la Fundació provenen de l’activitat assistencial que desenvolupa com a hospital d’alta especialització, i en especial del contracte de prestació de serveis que té signat amb el CatSalut.

Activitat assistencial33.494
Prestació de serveis assistencials29.150
CatSalut19.251
Altres finançadors9.899
Ingressos accessoris4.344
Activitat científica1.645
Activitats socials590
Amics de l'Institut Guttmann434
Activitats econòmiques i altres1.447
Béns arrendats74
Altres1.373
TOTAL INGRESSOS 202137.610
(dades en milers d'euros)

Els ingressos per prestació de serveis assistencials de l’Institut Guttmann són de 29,1 milions d’euros, dels que 19,3 milions (un 66%) corresponen al contracte amb el CatSalut, i 9,9 milions (un 34%) a altres finançadors (asseguradores de trànsit, mútues de treball, pacients particulars, tant nacionals com internacionals, i d’altres); uns ingressos que permeten assolir uns comptes amb resultats positius i que, juntament amb els 4,3 milions d’euros d’ingressos accessoris, asseguren la viabilitat de la fundació i li possibiliten impulsar els seus objectius fundacionals. Els ingressos de l’activitat científica corresponen fonamentalment a projectes de recerca competitius i a les matriculacions als programes docents universitaris. Els ingressos de les activitats socials corresponen principalment als serveis residencials dels apartaments Guttmann Barcelona Life per 494 mil euros, i a les subvencions per a la realització de les altres activitats socials, la més significativa la campanya de seguretat vial desenvolupada conjuntament amb el Servei Català de Trànsit. La campanya de fundraising “Amics de l’Institut Guttmann” recull les donacions d’entitats, empreses i particulars que donen suport a les iniciatives de la fundació. Finalment, dins les activitats econòmiques i altres, cal destacar el traspàs a resultat de subvencions de capital per 480 mil euros, ingressos financers i interessos per 430 mil euros i arrendaments d’espais del centre hospitalari de Badalona i dels terrenys annexes al centre de Barcelona per 74 mil euros.

SUBVENCIONS

El percentatge que representen les subvencions sobre el total d’ingressos de la Fundació al 2021 és del 0,66%, per un import de 169 mil euros són derivades de projectes competitius de recerca, 60 mil euros són assignats al programa de prevenció d’accidents des del Servei Català de Trànsit de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 19 mil corresponen a una subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Família per a l’aula informàtica i d’iniciació pre-laboral.

SUBVENCIONS 2021
FinalitatImport
. Activitat de Recerca i Innovació:Fons competitius
- Comunitat EuropeaProjectes PRECISE4Q i NISCI122
- ISCIII -Ministerio de Economía y CompetitividadProjectes FIS Cèl.lules mesenquimals i ERANET-CERMOD29
- AGAUR - Generalitat de CatalunyaProjecte PRODUCTE14
- Ministerio de Ciencia e InnovaciónProjecte Retos TIN - Active Vrain3
- Oficina Española de Patentes y MarcasFoment de sol.licitut de patents a l'exterior1
169
. Activitat Sanitària:
- Dep. Treball, Afers Socials i Família - Generalitat de CatalunyaAula informàtica i d'iniciació prelaboral19
. Activitats Socials:
- Servei Català de Trànsit - Generalitat de CatalunyaPrograma de prevenció "Game Over"60
TOTAL248
(dades en milers d'euros)