2021 EQUIP HUMÀ

Salut i seguretat a la feina

salut i seguretat a la feina

La prevenció de riscos laborals és una prioritat a l’Institut Guttmann, per la qual cosa la Institució compta amb un Servei de Prevenció propi que assumeix les tres especialitats tècniques (Ergonomia i Psicosociologia, Higiene industrial i Seguretat a la feina), mentre que té subcontractada la especialitat de Vigilància de la Salut amb ASPY que és un servei de prevenció aliè convenientment acreditat. Les contingències professionals, accidents de treball i malalties professionals estan cobertes per Mutua Universal, mútua d’accidents de treball col·laboradora de la Seguretat Social. Els principis que regeixen la prevenció de riscos laborals a l’Institut Guttmann es defineixen a la Política Institucional de Responsabilitat Social Corporativa.

L’Institut Guttmann realitza cada dos anys auditories de compliment normatiu de prevenció de riscos laborals, l’última auditoria realitzada va ser el febrer del 2021 i la va fer l’empresa TÜV Rheinland.

La gestió de la pandèmia Covid-19 ha tornat a marcar l’activitat de l’Àrea de Seguretat i Salut a diferents nivells, principalment mitjançant el disseny i la implantació de plans de contingència i desescalada i la col·laboració amb les administracions en les campanyes de vacunació.

Durant l’exercici 2021, la comissió de seguiment ha fet un seguiment del Pla de Millora per donar resposta a l’estudi psicosocial del 2019. Aquest estudi psicosocial, realitzat per un servei de prevenció aliè, ens ha servit per continuar en el camí de la millora contínua . El proper estudi psicosocial està planificat per a l’any 2023.

Com a organització sanitària, els nostres riscos principals són els relacionats amb l’exposició a riscos biològics i els riscos per sobreesforços relacionats principalment amb la mobilització de pacients. En el següent gràfic es pot veure l’evolució de la sinistralitat en els darrers 10 anys, en què s’observa una reducció progressiva dels mateixos:

El 2021 es van produir 11 accidents de treball amb baixa al centre de treball i 3 accidents in itínere. La distribució dels accidents de treball amb baixa és la següent:

QUANTITATDIES DE BAIXA
TIPUS D’ACCIDENTDONESHOMESDONESHOMES
Sobreesforços5549110
Risc biológic1040

L’anàlisi i la investigació de les incidències i els accidents és una altra activitat clau de la prevenció de riscos per tal de determinar-ne les causes i establir accions de millora per a que no tornin a passar.Per a l’Institut Guttmann és molt important gestionar correctament els riscos psicosocials, per això es fan estudis psicosocials periòdics i s’estableixen accions de millora del clima laboral.

En relació amb la vigilància de la salut, una de les activitats clau són les revisions mèdiques que es classifiquen de la manera següent:

• Revisions mèdiques periòdiques. Es fan de forma anual i afecten tots els professionals.

• Revisions mèdiques inicials. Són les que es fan a les noves incorporacions.

• Revisions mèdiques de reincorporació després de baixa prolongada. Es fan professionals que han estat un període llarg de baixa i es valoren les possibles limitacions que pugui tenir el professional i que li puguin limitar en el desenvolupament del seu lloc de treball.

• Revisions mèdiques especials. Revisions mèdiques que es plantegen per casuístiques concretes.

REVISIONS MÈDIQUES

El 2021 es van realitzar 210 revisions mèdiques i podem destacar les dades següents respecte als professionals que es van realitzar la revisió mèdica:

• El 23,33% són fumadors

• El 5,71% són hipertensos

• El 2,86% pateix hipercolesterolèmia

• El 18,57% té obesitat o preobesitat

• El 0,95% té hiperglucèmia o diabetis

• I el 35,24% es pot considerar que fan una activitat baixa o sedentària.

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

El Comitè de Seguretat i Salut de l’Institut Guttmann està format per sis membres, tres dels quals són els delegats de prevenció en representació del comitè d’empresa i els altres tres en representació de l’organització. L’objectiu principal del comitè és promoure la prevenció de riscos i vetllar pel compliment dels principis de la seguretat i la salut dels professionals.

AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES LABORALS DELS PROVEÏDORS

L’Institut Guttmann exigeix ​​a la totalitat de les seves empreses o persones proveïdores, reciprocitat en l’honradesa de les relacions comercials, total respecte a la normativa vigent i, especialment, a la que fa referència a l’obligatorietat de la contractació laboral de persones amb discapacitat; així com, també, aquelles que fan referència a la protecció de la infància, a la protecció del medi ambient i la protecció laboral.

La nostra organització realitza la coordinació empresarial de totes les activitats que realitzen tercers a les seves instal·lacions tal com està establert a la normativa i amb l’objectiu de vetllar per la seguretat i salut de tots els professionals i evitar el traspàs de riscos entre activitats, que aquests es puguin agreujar o modificar o que puguin aparèixer nous riscos derivats de la concurrència o la simultaneïtat d’activitats. Per complir aquest punt, l’Institut Guttmann col·labora amb una plataforma externa de reconegut prestigi.