2021 MEDI AMBIENT

Un hospital amb entorn natural

medi ambient

Les instal·lacions de l’Institut Guttmann estan ubicades dins el Parc natural de la Serra de Marina, que forma part de la Xarxa d’Espais Naturals protegits de la Diputació de Barcelona.

L’extensió de la parcel·la és de 42.100 m2:

  • 8.080 m2 de terreny edificat amb les instal·lacions hospitalàries.
  • 34.019 m2 d’exteriors, dels quals 10.451 m2 són jardins.

Els impactes més significatius de l’activitat de l’Institut Guttmann sobre la biodiversitat, vénen definits per la superfície que ocupa en una parcel·la de 42.100 m2 que anteriorment no havia estat urbanitzada.

EMISSIONS I RESIDUS

Les emissions a l’atmosfera de l’Institut Guttmann són les derivades  del:

  • Consum d’energia elèctrica.
  • Consum de combustibles: Gas natural i  gasoil.
  • Consum de combustible del transport  propi.
  • Els residus generats.
  • Consum d’aigua a l’edifici i a les zones de  jardí.

Emissions totals: 1.281,11 t CO2 eq.

El càlcul d’emissions de CO2 s’extreu amb l’eina de càlcul de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

La intensitat de les emissions és un indicador per analitzar l’evolució de l’eficiència de les mesures adoptades per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i es calcula amb la relació entre les emissions generades i la facturació anual:

GEH: 1.281,11 t CO2 eq. / 29.149.434,33 €: 0,00004395 t CO2 eq/€.

Realitzem una emissió de 0,04395 t CO2 eq. per facturar 1.000,00€.

Els residus. Es realitza un control exhaustiu dels residus generats per l’hospital de Badalona i durant el 2021 no s’ha produït cap vessament accidental  significatiu.

El vessament d’aigua residual és la totalitat de les aigües sanitàries de  l’organització que van a la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament de Badalona. Durant 2021 s’han generat 0,254 t d’aigua contaminada amb productes de laboratori.

Residus sanitaris 201920202021
Grup I-II 98,74094,300103,940
Grup III 3,07827,9816,858
Grup IV 0,0540,0440,125
Total (t) 101,872122,325110,923
Residus assimilables a urbans 201920202021
Paper i cartró 21,00021,31222,705
Plàstic 16,20911,23111,355
Vidre 0,4200,2260,373
Orgànics 38,37728,30538,122
Oli cuina 0,5630,3030,350
Fusta 2,0203,3900,700
Ferro 3,58000
Restes vegetals 000
Total (t) 82,16964,76773,605
Residus perillosos 201920202021
Grup III 3,0727,9816,858
Grup IV 0,0540,0440,125
Envasos contaminats 0,6940,8140,941
Fluorescents 0,11430,08270,101
Piles i Bateries 0,2760,1200,065
Aerosols 0,0390,0110,013
Material absorbent 0,2410,1940,178
Oli sintètic 0,00500
Equips electrònics 1,0070,7590,764
Fitosanitaris 00,0040,002
Aigües contaminades amb substàncies químiques 0,2840,2620,254
Bateries ortopèdia 0,3900,2700,280
Radioactiu (indirecte)0,0020320,0019580,001825
Total (t) 6,176330,54379,5828

Respecte als residus derivats del transport, durant aquest exercici 2021 l’Institut Guttmann ha continuat amb la campanya de sensibilització sobre l’ús del transport públic, “Una Mobilitat Sostenible”.

Gràcies a tota aquesta gestió mediambiental eficient, l’Institut Guttmann ha tancat l’exercici 2021 sense cap multa o sanció no monetària per incompliment de la normativa ambiental,  ni cap tipus de queixes i reclamacions sobre impactes ambientals derivades de la nostra activitat.