2021 PACIENTS I FAMÍLIES

L’hospital de neurorehabilitació

Lesió medul·lar

L’Institut Guttmann és un centre de referència internacional en neurorehabilitació, especialitzat en el tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones (adults, joves i nens) amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic. El seu objectiu és proporcionar una atenció especialitzada, integral, intensiva, continuada, personalitzada, basada en l’evidència científica i amb el més alt nivell humà, científic i tècnic.

Accedeix a tota la informació sobre l’hospital en aquest enllaç.

Equip neurorehabilitador

L’equip neurorehabilitador de l’Institut Guttmann està publicat al portal web institucional.


Activitat hospitalària

Aquest any 2021 ha continuat molt marcat per la pandèmia i l’activitat hospitalària s’ha vist condicionada per aquesta situació d’excepcionalitat en especial durant el desenvolupament de la tercera, quarta, cinquena i sisena onada de la pandèmia.

Pel que fa a l’activitat assistencial, durant l’any 2021 han estat ateses un total de 5.160 persones. D’aquestes, 1.139 ho han estat per primera vegada. A més, han ingressat 805 pacients i la unitat funcional de rehabilitació infantil ha atès 212 nens i nenes de fins a 16 anys.

Cal recordar que el gener del 2019 es va obrir el centre Guttmann Barcelona, el que va suposar, entre d’altres, que part de l’activitat que fins aquell moment es tractava a l’Hospital de Neurorehabilitació, passés a tractar-se en aquest nou centre. És per això que, a efectes comparatius, caldria afegir a la que a continuació es detalla, l’activitat que consta a l’apartat de Guttmann Barcelona.

ACTIVITAT 2021
PACIENTS ATESOS5.160
Catalunya 95,07% (Barcelona 82,4%, Girona 7,9%, Lleida 4,0% i Tarragona 5,2%)4.895
Altres CCAA 3,80% i estrangers 1,34%265
PACIENTS HOSPITALITZATS805
Catalunya 74,78% (Barcelona 74,9%, Girona 11,0%, Lleida 6,5% i Tarragona 7,6%)602
Altres CCAA 18,39% i estrangers 6,83%203
PACIENTS ATESOS PER PRIMERA VEGADA
20172018201920202021
Total pacients nous1.1041.1291.0649731.139
Per tipus de lesió
Lesió medul·lar234225230178234
Dany cerebral adquirit606639580524501
Altres (GB, PNR, Distròfies, Miopaties, progressives, post-pòlio, altres)264265254271404

La distribució per edat i sexe dels pacients atesos durant 2021 ha estat la següent:

PACIENTS PER EDAT I SEXE
Pacients deDones/nenesHomes/nensambdós%
De 0 a 16 anys1701873576,92%
De 17 a 30 anys1612874488,68%
De 31 a 45 anys4116361.04720,29%
De 46 a 60 anys7261.0881.81435,16%
Més de 60 anys6118831.49428,95%
Total 2.0793.0815.160
%40,27%59,73%

Opinió dels nostres pacients

Des de les àrees d’Atenció a l’Usuari i de Qualitat s’ha potenciat la millora envers l’atenció dels nostres pacients, tenint present la percepció que aquests tenen del nostre centre.

Pel que fa a l’Atenció Hospitalària, durant el 2021 han respost les enquestes un total de 155 pacients ingressats, que corresponen a un 20 % de les altes del període.

Els resultats globals clau s’han mantingut tots per sobre del llindar esperat. Tant pel que fa al grau de satisfacció global i de seguretat percebuda, que han obtingut un 95,69 % i 94,87 % respectivament, com pel que fa als indicadors de recomanació i fidelitat amb un 94,12 % de pacients que continuaria venint i un Net Promoter Score (NPS) de 76.

RESULTATS GLOBALS20202021Estàndard
Satisfacció
Grau de Satisfacció global de 7 o mes (0 a 10)86,0595,69%≥ 90%
Puntuació mitjana de satisfacció global (0 a 10)8,818,98≥ 7,5
Seguretat Percebuda
Seguretat Percebuda global de 7 o mes (0 a10)100%94,87%≥ 90%
Fidelitat/Recomanació del centre
Tornaria en aquest mateix centre100%94,12%≥ 90%
Net Promoter Score (NPS)7650

Complementàriament, s’avaluen 33 indicadors concrets agrupats en 7 dimensions conceptuals:

•          Accessibilitat (3)

•          Tracte (9)

•          Comunicació (7) i Participació (5)

•          Professionalitat(2)

•          Entorn i Alimentació (4)

•          Seguretat Percebuda (3)

Durant el 2021, un 82% (27) d’aquests indicadors han assolit l’estàndard, 11 dels quals ha superat el llindar de l’Excel·lència. Les dimensions valorades més positivament han estat relacionades amb la Professionalitat, la Seguretat, el Tracte rebut i alguns ítems relacionats amb la dimensió de Comunicació i Participació del pacient. Cal posar en valor que els resultats d’aquestes últimes dimensions han millorat un 15% respecte al període anterior.

Pel que fa a les 6 dimensions que es troben per sota de l’estàndard, amb l’objectiu de garantir la intimitat, privacitat en tot moment; proporcionar entorn tranquil per descansar a la nit, informar sobre les proves/intervencions, reduir el temps en llista d’espera i millorar la qualitat del menjar, ja s’estan desenvolupant accions per millorar resultats.

Pel que fa a l’Atenció Especialitzada Ambulatòria, durant el 2021, la qualitat percebuda pels pacients en l’enquesta sobre la valoració global de l’assistència és d’un 94,12%.  Els resultats globals clau s’han mantingut tots per sobre del llindar esperat amb un Net Promoter Score (NPS) de 86.

RESULTATS GLOBALS20202021Estàndard
Satisfacció
Grau de Satisfacció global de 7 o mes (0 a 10)80,4994,12%≥ 90%
Puntuació mitjana de satisfacció global (0 a 10)8,669,02≥ 7,5
Fidelitat/Recomanació del centre
Tornaria en aquest mateix centre87,80%96,08%≥ 90%
Net Promoter Score (NPS)8650

En aquesta enquesta, 20 indicadors valoren la percepció del pacient en 6 dimensions:

•          Accessibilitat (2)

•          Tracte (8)

•          Comunicació (5) i Participació (1)

•          Entorn (2)

•          Seguretat Percebuda (2)

Un 55% (11) dels indicadors han assolit l’estàndard. Les dimensions valorades més positivament han estat relacionades amb la Coordinació entre professionals i la Seguretat Percebuda.