2021 ENTITAT D'INICIATIVA SOCIAL

Sistema de gestió de la qualitat

gestió-de-la-qualitat---rsc

L’Institut Guttmann disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat transversal a tota l’organització que s’integra en el Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa i que promou l’excel·lència des d’una perspectiva enfocada a processos.

L’assoliment amb èxit, aquest 2021, de la re acreditació internacional de la Joint Commission International amb resultat positiu en més del 98% dels estàndards ha posat de manifest, una vegada més, que l’organització disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat consolidat i sostenible que ha permès mantenir l’excel·lència en temps difícils i sortir-ne reforçat.

Entre les principals dimensions definides en la Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa cal destacar el model d’Atenció Centrat en la Persona (ACP) com a eix central, orientat a satisfer les necessitats i expectatives de les persones, les estratègies que afavoreixen la implicació dels diferents professionals en la prestació de serveis de qualitat i millora continua, el professionalisme i el foment de la formació, així com la implementació d’activitats de millora de la seguretat del pacient i l’efectivitat clínica a tota l’organització.

S’ha continuat impulsant la transversalització dels processos, proporcionant suport metodològic i eines integrades per facilitar el treball col·laboratiu, el seguiment d’activitats, l’avaluació de resultats, i en definitiva, la millora contínua a l’organització.

Entre les accions realitzades destaquem les següents:

  • El disseny, desenvolupament, pilotatge, validació i posada en marxa de noves iniciatives liderades des dels diferents comitès i grups de millora contínua. Com a exemples a destacar:
  • L’Instrument de Detecció Precoç del Risc d’Empitjorament en el Pacient (REC), que ha d’ajudar a detectar aquells casos que empitjoren i anticipar accions per evitar mes empitjorament i reduir el risc de ingressos potencialment evitables a les UCIs. Actualment està en fase d’anàlisi.
  • El Semàfor informatiu de pacient amb risc de caigudes a la Història Clínica Electrònica. Aquesta millora facilita la detecció d’aquest pacients ràpidament en el Curs clínic, millorant la gestió visual.
  • Actualització del semàfor de reanimació cardiopulmonar amb la possibilitat d’incloure altres mesures de Limitació de l’Esforç Terapèutic per garantir la identificació d’aquests pacients, guiant i facilitant la presa de decisions.
  • Revisió i millora del circuit per a la detecció i vigilància activa de la infecció per multiresistents en pacients ingressats.
  • Elaboració de material formatiu de qualitat i seguretat, basat en recomanacions internacionals i adaptat als processos de la nostra organització i perfils professionals als qui va dirigit, tant assistencials com no assistencials.
  • Posada en marxa de l’UpToDate, eina de suport que facilitarà la revisió de documentació amb rigor científic i amb accés a la última evidencia científica disponible.

Aquestes estratègies s’impulsen a través dels diferents comitès, subcomitès i grups de treball i també amb els lideratges dels responsables, clínics i no clínics, de tots els diferents processos de l’organització. Aquest comitès i grups de treball es reuneixen periòdicament durant l’any i col·laboren en la gestió i el desenvolupament del seu àmbit de coneixement.

Processos

Indicadors de Seguretat del Pacient

L’Institut Guttmann proporciona al Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients del Departament de Salut i dins els terminis establerts, les dades dels indicadors de seguretat dels pacients que l’hospital s’ha compromès a complimentar al llarg de l’any.

Pel que fa als indicadors de Seguretat dels Pacients a l’atenció especialitzada, compatibles amb el Departament de Salut, durant el 2021 s’ha donat resposta al 100% dels indicadors prioritaris aplicables (43/43).

Dels 43 indicadors prioritaris reportats l’any 2021: 35 compleixen l’estàndard establert pel Departament de Salut, 8 presenten desviacions per a la millora contínua.

En general, l’evolució conjunta dels indicadors és favorable. A mes, l’hospital revisa, avalua i proporciona feedback de manera periòdica tant a nivell intern als professionals i comitès a l’hora que comparteix a tots els professionals la informació a través del seu sistema integrat d’informació per a la gestió (SIIG). El seguiment i anàlisi ens permet identificar punts de millora i dissenyar plans d’acció per a implementar-los.