2021 ENTITAT D'INICIATIVA SOCIAL

Comunicació amb els grups d’interès

Comunicació

L’Institut Guttmann manté un sistema de comunicació que garanteix el desenvolupament d’un circuit d’informació directe, fluid i bidireccional amb els seus grups d’interès (detectats i analitzats).

Tant en l’àmbit intern, com en l’àmbit extern, la comunicació és una eina de primer nivell per detectar, planificar i satisfer les necessitats d’informació pròpies i alienes, treballant per millorar la notorietat, el prestigi social i la reputació de la institució, i creant complicitats amb els professionals, les associacions de persones amb discapacitat, entitats, administració i la societat en general, particularment amb els col·lectius amb els quals l’organització es relaciona.

ods 3
Tenim cura també de la salut dels nostres grups d’interès

Lluny de deixar-la enrere, la pandèmia i les seves conseqüències han continuat generant al llarg de 2021 una situació d’excepcionalitat en el sistema sanitari i, també, en l’Institut Guttmann. La implicació en la lluita contra la malaltia, per segon any consecutiu, ha agreujat la situació d’estrès de totes les organitzacions sanitàries i dels seus professionals, podent percebre’s també a la nostra institució.

Per tant, durant aquest exercici no només hem continuat lluitant contra la patologia sinó que hem hagut de redoblar els esforços treballant fermament en la implementació de la campanya de vacunació de la Covid-19 a professionals, pacients, familiars, alumnes, etc. I tot sense deixar de banda les nostres actuacions sanitàries i les moltes implicacions en la resta d’àmbits de la institució, com a conseqüència de les mesures de bioseguretat establertes per l’Administració. Durant el 2021, el personal d’Infermeria ha administrat unes 2.600 dosis als diferents grups d’interès (professionals, alumnes, personal en formació, pacients, cuidadors i familiars convivents dels professionals); i hem realitzat més de 4.100 proves de PCR i TAR. Addicionalment, el mes d’agost, vàrem ser designats pel CatSalut com a “Centre de Vacunació Covid-19”.

Accions comunicatives amb els grups d’interès

Pel que fa a la comunicació amb els grups d’interès, durant 2021 s’han portat a terme les següents actuacions:

 • Hem recuperat l’activitat de neurorehabilitació ambulatòria a nivells de pre-pandèmia, alhora que hem consolidat la telemedicina o assistència online com a activitat complementària i d’utilitat.
 • Hem recuperat i potenciat el programa de Voluntariat, i hem posat en marxa el desplegament del Pla d’Humanització per a pacients i famílies, inicialment amb la renovació i revisió del Programa d’Acollida a l’hospital.
 • Hem potenciat eines per mesurar la satisfacció i la percepció de la Fundació Institut Guttmann per identificar correctament punts de millora i proporcionar una millor atenció.
 • Hem continuat treballant en la recerca i la docència, com a Centre de Coneixement, recuperant la presencialitat en els Màsters Universitaris i establint acords de col·laboració en l’àmbit d’Innovació i Recerca.
 • Hem treballat durant 2021 en la nova Història Clínica Electrònica ja implementada a totes les unitats d’hospitalització i en el disseny d’una nova APP per a pacients i famílies, per a que puguin accedir al seu perfil personal i realitzar tràmits i peticions amb agilitat i comoditat.
 • Hem publicat una nova web creada sobre la base dels perfils d’usuaris més rellevants. Un portal gran, amb més de 600 pàgines d’informació i una navegació més fluida i satisfactòria per a l’usuari que, sense sortir de la pàgina web, va descobrint noves informacions i serveis que poden ésser d’interès. Pensada en línia amb els objectius estratègics i per fer créixer l’organització gràcies al potencial que ofereix internet. Orientada al pacient internacional i a fi de consolidar des dels cercadors a la Fundació Institut Guttmann al panorama internacional, la web acumula més de 270.000 visites l’any i els usuaris consulten més de 590.000 pàgines.
 • Hem continuat al costat de les principals associacions de persones amb discapacitat, especialment aquelles que formen part del nostre Consell Social i de Participació, amb el desenvolupament i posada en marxa del projecte Participa i la participació en jornades i conferències amb entitats, federacions i confederacions.
 • En l’àmbit dels Recursos Humans hem impulsat la formació continuada i les mesures preventives de riscos laborals, i hem revisat la carrera professional de les sol·licituds rebudes.
 • Em mesurat un any més la Percepció de la Satisfacció dels Usuaris, tant els pacients ingressats com els ambulatoris, Els resultats obtinguts han estat d’un 95,69 % en relació a la qualitat percebuda i un 94,87 % en relació a la seguretat percebuda.
 • S’ha continuat donant difusió a través de la web, la intranet i el Fulls Informatiu (revista de comunicació interna) per informar directament a la Direcció de qualsevol incompliment del Codi Ètic, del Codi de Conducta o d’opinions, queixes i suggeriments d’RSC.
 • En 2020, S’han rebut 28 queixes, reclamacions i suggeriments, 9 més que l’any anterior. A totes es va donar resposta per escrit amb una demora mitjana de 7,3 dies, per sobre de les demores d’anys anteriors (2019 6 dies i 2020 6,7 dies). D’aquestes, 22 han estat relacionades amb el procés assistencial i 6 amb serveis com la restauració o el transport en ambulàncies.
 • Com és habitual, s’ha distribuït l’Informe d’RSC de la nostra organització a tots els grups d’interès. Alguns en la seva versió impresa i altres (la gran majoria) en la versió digital.
Relació amb els proveïdors

Els proveïdors de béns materials i les empreses subcontractades, segueixen el mateix procediment de selecció i adjudicació, en un marc de lliure competència i al marge de qualsevol vinculació o interferència aliena als interessos de l’organització. L’Institut Guttmann exigeix sempre reciprocitat en l’honradesa de les relacions comercials, total respecte a la normativa vigent i, especialment, a la que fa referència a l’obligatorietat de la contractació laboral de persones amb discapacitat; així com, també, aquelles que fan referència a la protecció de la infantessa, a la protecció del medi ambient i a la protecció laboral. Anualment, es reuneix amb els responsables de les principals empreses subcontractades i ratifiquen el codi de conducta, verificant que són coneixedors de la seva existència i acompliment.

L’Institut Guttmann informa dels requisits mediambientals que demana a tots els seus proveïdors i contracta a aquelles empreses que se sumin als seus valors i principis de responsabilitat social:

 • Estenent el compromís de RSC a la resta de la cadena (subcontractes). Crear una cultura responsable conjunta cap a l’exterior.
 • Cooperant amb el desenvolupament de les comunitats impactades per les activitats.
 • Treballant per alinear els proveïdors amb l’estratègia de la institució, així com destacant les seves millor pràctiques i assegurant la transferència del coneixement mutu.
 • Dialogant amb les empreses proveïdores com un dels grups d’interès de la institució.
 • Vigilant la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó del sexe.
 • Promovent sempre la diversitat.
 • Garantint el compliment normatiu.
 • Exigint etiquetes, certificats, polítiques, plans i estratègies de responsabilitat corporativa o sostenibilitat als proveïdors, així com valorant la seva adhesió a iniciatives internacionals de responsabilitat corporativa; medi ambient; qualitat, seguretat i salut laboral; drets humans i laborals, etc. (Certificacions).
 • Mesurant el consum total de recursos necessaris per produir el producte, residus, abocaments i deixalles i valorant el seu pla d’eficiència energètica.

Des de l’Àrea de Farmàcia també es seleccionen proveïdors amb criteris de responsabilitat social, fent especial èmfasi en que siguin proveïdors compromesos en l’atenció centrada en la persona i comptin amb professionals de l’Institut Guttmann en els seus projectes pioners. Igualment afavorim la relació amb proveïdors que confien en l’experiència dels pacients i familias així com en experts que desenvolupin les opcions terapèutiques i els productes que millor s’adaptin a les seves necessitats. Alguns dels proveïdors de farmàcia destaquen per haver creat fundacions d’ajuda a famílies i de projectes en països en vies de desenvolupament.

Codi Ètic i Codi de Conducta

Durant el 2021 no s’ha detectat cap incompliment ni s’ha rebut cap denúncia relacionada amb el Codi Ètic ni amb el Codi de Conducta per part de les entitats proveïdores i col·laboradores.

Aquest exercici es va produir una denuncia de mobbing laboral per part d’una treballadora. Es va constituir una comissió, en la que van participar representants de la direcció i dels treballadors, que va realitzar una investigació dels fets i va arribar a la conclusió de que no es tractava d’un cas d’assetjament laboral. 

Quadre grups d’interès
Grups d'interès