2021 MEDI AMBIENT

Materials i consums

consums

Un dels principals compromisos de l’Institut Guttmann, tal com es recull a la seva Missió, Visió i Valors, és ser una organització d’excel·lència, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Per això disposa d’una exigent Política Ambiental i Energètica que recull les estratègies i els valors que han de regir la institució pel que fa al respecte del medi ambient i energia, que es fonamenta en el Pla Estratègic 2020-2025 i de la que en són els seus màxims exponents les certificacions internacionals ISO 14.001, ISO 50.001 i el reconeixement europeu EMAS. De la Política de Responsabilitat Corporativa, se’n deriven el Pla de Medi Ambient i Energia i el Programa d’objectius anuals de Medi ambient i Energia.

Del Pla de Medi Ambient i Energia se’n deriven els successius objectius operatius inclosos en el Programa General anual de la Institució, l’aprovació del qual és anual i recau sobre la Direcció, estant també sotmès a la consideració del Patronat en les seves línies  bàsiques.

L’Institut Guttmann disposa d’un manual de bones pràctiques ambientals i energètiques on s’indiquen les millors pràctiques ambientals i energètiques que es poden realitzar en cada procés o àrea de la   institució.

Respecte als objectius de preservació del Medi ambient i estalvi d’energia

D’acord a la programació establerta, durant aquest any s’ha procedit al canvi

 • D’acord a la programació establerta, durant aquest any hem procedit al canvi d’il·luminació per LEDS de les següents ubicacions, millorant la il·luminació i el seu consum, així com la seguretat dels usuaris.
  • Nivell 0: Consultes externes, Informació, Treball Social, Admissions, aula 0, Centre de documentació, Botiga, Admissions internacional i Comunicacions.
  • Nivell -1: Animació i Àrea de diagnòstic.
  • Nivell -2: Moll de càrrega / descàrrega.
 • S’han instal·lat plaques solars fotovoltaiques en autoconsum de 100 kW sense excedents sobre la cobertura del poliesportiu i edifici adjacent.
 • S’ha controlat la climatització de les diferents àrees del centre, adaptant les temperatures a les necessitats existents en cada període.
 • Hem portat a terme mesures d’estalvi d’aigua, procedint al tancament de l’aigua de reg en cas de pluja.
 • S’ha implantat i certificat el Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001 a Guttmann Barcelona.
 • Hem continuat fent campanyes de sensibilització dirigides a treballadors, pacients, familiars i resta d’usuaris, informant de la importància del nostre compromís col·lectiu i individual amb el medi ambient (segregació de residus, estalvi energètic, silenci etc.), per preservar i mantenir la nostra qualitat de vida en qualsevol de les nostres àrees.
 • S’han continuat fent auditories periòdiques sobre la classificació dels diferents residus, seguint la implantació d’un sistema selectiu de recollida de residus per el seu tractament i reciclatge.
 • S’han instal·lat nous comptadors elèctrics a l’àrea de neuropsicologia i als servidors del nivell +1, afegint-se posteriorment al sistema de control POWER STUDIO SCADA.
 • S’han adaptat els comptadors d’aigua per tal d’afegir-los al sistema de control POWER STUDIO SCADA.
 • Durant aquest any 2021 el Comitè de Medi Ambient s’ha reunit 2 vegades, fent seguiment dels objectius i certificacions, aportant noves idees i totes les àrees han estat informades pels seus representants i responsables.
MATERIALS I CONSUMS

Els consums de productes i materials en l’Institut Guttmann es basa en les matèries Els consums de productes i materials en l’Institut Guttmann es basa en les matèries primeres bàsiques d’un hospital. A continuació es detallen les quantitats consumides durant els últims 3 anys dels productes més rellevants:

201920202021
Oxigen (m³) 10.263,7912.866,8712.842,12
Aire medicinal (m³) 15.421,9814.602,6617.580,38
Paper oficina (t) 4,03002,92353,1173
Paper de mans (t) 4,22104,28503,1130
Paper higiènic (t) 2,63601,99802,2580
Bolquers (t) 7,52846,41425,7926
Xeringues (t) 0,29090,23270,2832
Hipoclorit sòdic aigua potable (t) 0,4160,38400,2560
Hipoclorit sòdic sabonós (t) 1,17000,80500,4700
Sal descalcificador (t) 1,2501,8251,5750
Detergent rentavaixelles (t) 0,9131,2401,4810
Desengreixant (t) 0,41050,27400,2200

A la Declaració Ambiental del 2020 es detalla l’evolució històrica d’aquests consums, així com els valors ponderats respecte al nombre de persones que hi  treballen.

Respecte al consum energètic, l’Institut Guttmann fomenta l’ús responsable de les tres fonts d’energia que abasteixen l’hospital i que són totes proporcionades per companyies externes.

201920202021
Electricitat 2.746,092.756,532.645,54
Gas Natural 2.568,812.551,092.635,49
Gasoil/Gasolina 19,851325,561416,2940
TOTAL (MWh) 5.334,755.333,185.297,32

La intensitat energètica és un dels indicadors de l’eficiència energètica d’una organització. L’Institut Guttmann la calcula com la relació entre el consum energètic i la facturació anual:

IE:  5.297,32 MWh /  29.149.434,33 €: 0,00018173 MWh/€.

Necessitem 0,1817 MWh per facturar 1.000,00 €.

Els resultats de les dades depèn de factors com la climatologia i les necessitats i tipologia dels pacients assistits.

El comparatiu de consum energètic ha estat:

2019: 5.334,75 MWh // 11,99 MWh per persona empleada.

2020: 5.333,18 MWh // 12,18 MWh per persona empleada.

2021: 5.297,32 MWh // 11,29 MWh per persona empleada.

Respecte al consum de l’aigua a l’hospital, el 100% de l’aigua utilitzada prové de la companyia de subministrament. El consum durant 2021 ha estat:

Sanitari i neteja d’instal·lacions 13.420
Reg zones de jardí 10.877
Total: 24.297

A l’Institut Guttmann no es recicla ni reutilitza l’aigua consumida.