2021 PACIENTS I FAMÍLIES

Resultats del procés rehabilitador – lesió medul·lar

Lesió medul·lar

A continuació es presenten els resultats dels pacients amb lesió medul·lar que l’any 2021 van finalitzar el seu procés neurorehabilitador a l’Institut Guttmann i que són majors de 16 anys. D’altra banda, s’aporten dades de pacients que venen a les revisions integrals periòdiques.

Resultats a l’Alta Clínica. Pacients amb Lesió Medul·lar

Durant el 2021, varen finalitzar el seu procés neurorehabilitador 266 pacients adults amb lesió medul·lar, dels quals el 42 % presentava una paraplegia, el 26 % una tetraplegia i el 33 % altres patologies (Guillain-Barré, miopaties, Síndrome post-pòlio, etc.).

Tipus de Lesió
Paraplegia completa2911%
Paraplegia incompleta8331%
Tetraplegia completa115%
Tetraplegia incompleta5521%
Altres (Guillain-Barré, miopaties, Síndrome post-pòlio, etc.)8733%
Total266

El nivell d’estudis més freqüent entre la població atesa aquest any és la secundària (39,6%), seguit dels estudis primaris (28,6%) i superiors (28,0%). L’edat mitjana fou de 53 anys i la majoria van ser homes (65%). En el 60 % dels casos l’origen de la lesió és de caràcter mèdic, envers un 40 % que té un origen traumàtic.

Població per gènere

Origen de la lesió

Entre els pacients donats d’alta el passat 2021, el 4,7% van ser reingressos per complicacions (prèvies als 2 anys des de l’alta assistencial). Les principals complicacions ateses derivades de la discapacitat han estat de tipus urològic i traumatològic.

Situació psicosocial

Un cop finalitzat el procés rehabilitador, el 91 % dels pacients ha retornat al seu domicili habitual o a un nou domicili, mentre que un 9% ha requerit d’una alternativa institucional de caràcter transitori o definitiu. Durant els darrers 10 anys, aquest percentatge s’ha mantingut estable amb mínimes variacions (mitjana de 90 %).

Si analitzem la situació de convivència a l’ingrés i a l’alta, s’observen algunes variacions. Augmenten els casos de les persones que tornen a viure amb els seus pares o altres familiars propers després de l’alta i s’incrementen especialment aquells casos que han d’ingressar en una institució. Per altra banda, disminueixen els casos de convivència amb la parella o companys de pis, així com les persones que viuen soles.

Des de l’Institut Guttmann també duem a terme la valoració sociofamiliar del pacient, que ens ajuda a detectar situacions de risc social i a realitzar una intervenció adequada a les necessitats socials de cada pacient. Segons dades de l’any 2021, en el 45,4% dels casos ha millorat la situació sociofamiliar del pacient a l’alta, en el 40,3% es manté i en el 14,3% empitjora.

Els resultats s’han calculat amb l’EVSF-IG, la qual és una adaptació de l’Escala de Valoració Sociofamiliar de Gijón. Aquesta escala ens permet classificar els pacients segons 4 categories (Sense dificultats socials ≤ 5 punts; Lleus dificultats socials de 6 a 9 punts; Importants dificultats socials de 10 a 14 punts i Greus dificultats socials ≥ 15 punts).

La majoria dels pacients tenen lleus dificultats socials tant a l’ingrés com a l’alta, sent una petita part els que presenten greus dificultats.

Els resultats s’han calculat amb l’EVSF-IG, la qual és una adaptació de l’Escala de Valoració Sociofamiliar de Gijón. Aquesta escala ens permet classificar els pacients segons 4 categories (Sense dificultats socials ≤ 5 punts; Lleus dificultats socials de 6 a 9 punts; Importants dificultats socials de 10 a 14 punts i Greus dificultats socials ≥ 15 punts).

Millora de la qualitat de vida

D’acord amb la Organització Mundial de la Salut (OMS), la Qualitat de Vida (QdV) és “la percepció que un individu té de la seva posició en la vida en el context de la cultura i del sistema de valors en els quals viu, i en relació amb els seus objectius, les seves expectatives, estàndards i inquietuds”.

És un concepte ampli que inclou la salut física de la persona, el seu estat psicològic, el nivell d’independència, les seves relacions socials, les creences personals i la seva relació amb el context. Des de l’Institut Guttmann, treballem de manera transversal i des de la interdisciplinarietat per millorar la qualitat de vida dels nostres pacients.

Per a obtenir informació sobre la percepció de la QdV dels nostres pacients, utilitzem l’ítem 1 de l’escala WHOQOL-BREF, qüestionari de qualitat de vida de la OMS. A partir de la pregunta “Com puntuaries la teva qualitat de vida?” els subjectes responen a partir d’un format de resposta tipus Likert de cinc punts que oscil·la entre 1 (molt malament), 2 (Poc), 3 (normal), 4 (bastant bé) i 5 (molt bé).

Les dades analitzades evidencien que, després del tractament neurorehabilitador, la percepció de la qualitat de vida (QdV) millora en el 51% dels casos.

Comparació de la percepció de la qualitat de vida a l’ingrés i a l’alta:

Aquests resultats s’obtenen a partir de l’ítem de Qualitat de Vida Global  de l’escala WHOQOL-BREF. Té un rang de valors de 1 a 5 en una escala tipus Likert, de manera que quan més alta és la puntuació, més elevada és la percepció de qualitat de vida de la persona.

Per altra banda, un dels indicadors que pot condicionar el procés rehabilitador i els resultats del mateix és la presencia de malestar emocional reactiu.

L’Escala d’Ansietat i Depressió Hospitalària (HADS), és una escala d’autovaloració que s’utilitza com un instrument per detectar estats de depressió i ansietat en el marc de l’ingrés hospitalari o de les consultes externes. Les sub-escales de depressió i ansietat són també mesures vàlides de la severitat de les alteracions emocionals. Els ítems que componen la sub-escala de depressió estan àmpliament basats en els símptomes centrals de la psicopatologia de la depressió. Els ítems que comprenen la sub-escala d’ansietat estan basats en manifestacions psíquiques de l’ansietat situacional.

A partir d’una anàlisi predictiva de les dades, podem concloure que la presencia de símptomes de depressió a l’ingrés influeix de manera estadísticament significativa la percepció de qualitat de vida a l’alta. D’acord amb aquesta premissa, treballem intensament i de manera personalitzada l’atenció psicològica dels nostres pacients incidint en la millora dels símptomes de depressió i d’ansietat.

Els resultats corresponents a l’any 2021 indiquen una disminució de la simptomatologia de depressió a l’alta respecte a l’ingrés. Aquesta disminució és mínima i probablement tingui molt a veure amb el context actual de pandèmia i de restriccions associades que han condicionat de manera notable el nivell d’activitat, visites de familiars o persones significatives i sortides del centre, entre d’altres.

Pel que fa a l’ansietat, s’observa una disminució en el moment de l’alta respecte a la valoració de l’ingrés. Aquest resultat indica una millora de la simptomatologia ansiosa. En ambdós casos, tant pel que fa a la depressió com l’ansietat, s’observa que la mitja de puntuació tant a l’ingrés com a l’alta no són indicatius de presència de simptomatologia, fet que indica que la majoria de les persones ateses no presenten signes d’ansietat ni depressió durant el procés rehabilitador.

Comparació estat de depressió Ingrés – Alta

Comparació estat de d’ansietat Ingrés – Alta

L’estat de depressió es mesura a partir de l’escala HADS, Escala de Ansietat i Depressió Hospitalària. El qüestionari està format per 14 ítems dividits en dues subescales d’Ansietat (HAD-A) i Depressió (HAD-D), cada una d’elles consta de 7 ítems que es valoren en una escala de tipus Likert amb puntuacions de 0 a 3 , corresponent a la puntuació 0 a la resposta més favorable i 3 a la resposta menys favorable. Les puntuacions de cada subescala oscil·len entre 0 i 21. A major puntuació major risc de presència de simptomatologia i de malestar emocional.

Millora de l’autonomia funcional

La funcionalitat assolida pels nostres pacients la mesurem amb l’escala internacional Functional Independence Measure (FIM). Els pacients amb LM presenten una millora de la independència funcional de 22 punts a l’alta.

L’escala FIM mesura la capacitat d’independència del pacient per realitzar les activitats de la vida diària (AVDs). El FIM-Total resulta de la suma de les dues àrees (cognitiva i motora) i la puntuació va de 18 a 126 punts, de manera que quan més alta és la puntuació, millor és el nivell de funcionalitat del pacient.

Pel que fa la millora de la funcionalitat motora, la mitjana es situa entorn als 18 punts de millora en els darrers anys.

D’altra banda, també utilitzem l’Spinal Cord Injury Measure (SCIM III), l’escala de valoració funcional que usa el Grup EMSCI (European Multicenter Study about Spinal Cord Injury), associació que integra els millors hospitals de rehabilitació europeus; entre ells, el nostre. Tal com es mostra a la següent figura, els pacients de l’Institut Guttmann incrementen una millora de la seva funcionalitat de 19 punts.

L’escala SCIM III mesura la independència funcional de manera específica en les lesions medul·lars. Té un rang de valors de 0 a 100 punts, de manera que quan més alta és la puntuació, més independent és la persona (0 dependència completa, 100 independència total).

Per últim, un altre indicador relacionat amb la millora de la funcionalitat, és el fet  que el 50% dels pacients que van ingressar amb cànula de traqueotomia durant l’any 2021 van aconseguir marxar d’alta sense cànula.