2021 COMUNITAT

Un diàleg en dos sentits

diàleg
Pau, Justícia i Institucions Sòlides

En 2021 l’Institut Guttmann ha continuat treballant amb enquestes de valoració per rebre i analitzar les valoracions dels participants en les diferents iniciatives i així implementar millores i satisfer les necessitats dels nostres públics objectius.

És important per a l’Institut Guttmann conèixer de primera mà les opinions i necessitats de les persones que participen a qualsevol de les activitats, jornades i programes que proposa. Els resultats obtinguts en enquestes de satisfacció s’analitzen i són sempre una gran ajuda per avançar en la nostra millora contínua.

Dades personals i tractament de la confidencialitat

El compliment de la normativa de protecció de dades és un aspecte de gran rellevància per a la institució en tots els seus àmbits. Aquest és un deure de tots els professionals i col·laboradors que formen part de l’Institut Guttmann que puguin tenir coneixement -ja sigui directament o indirectament- de les dades de pacients, membres de l’organització i d’altres persones amb que aquesta es relaciona.

– L’Institut Guttmann vetlla, de manera rigorosa, per l’autorització de l’ús de les imatges dels pacients i/o familiars als mitjans de comunicació, a través de la signatura del consentiment informat del propi pacient o del seu tutor legal.


– Els enviaments d’emailings o newsletters online compleixen la nova normativa europea, disposant de la pertinent autorització dels seus destinataris.


– La Fundació Institut Guttmann no realitza cap publicitat o comunicació que pugui considerar-se comercial, envers els serveis assistencials que ofereix a l’Hospital de Neurorehabilitació.


– Durant l’exercici 2021, no s’ha rebut cap incident relacionat amb la comunicació, màrqueting, promoció o patrocini de la institució, així com cap reclamació formal en relació a l’incompliment de la confidencialitat de les dades personals, ni cap sanció com a resultat d’incompliments normatius en relació als serveis assistencials, científics o docents.

L’equip de professionals, en iniciar la seva relació contractual amb l’Institut Guttmann, signen l’acceptació del Codi Ètic, i són informats del “Protocol de bones pràctiques per a professionals i col·laboradors per a la protecció i la seguretat de les dades de caràcter personal”.

L’Institut Guttmann implementa, a tota la informació que tracta, mesures de seguretat del nivell més alt que preveu la normativa de protecció de dades vigent.

A més, diposa d’una persona delegada de protecció de dades que està inscrita al registre de DPDs de l’Administració. Es pot contactar a la direcció d’email: protecciodades@guttmann.com.

El sistema de gestió de dades de l’Institut Guttmann està adscrit al Codi Tipus de la Unió Catalana d´Hospitals i es sotmet periòdicament a auditories de compliment legal realitzades per una entitat externa.