2021 PACIENTS I FAMÍLIES

Activitat sociosanitària i EASE

EASE

La reinserció sociofamiliar de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o qualsevol altra discapacitat d’origen neurològic, sovint esdevé una situació difícil com a conseqüència de l’alt grau de complexitat que pot representar la seva atenció per a aquelles persones, familiars, cuidadors i professionals, tant sanitaris com socials, poc avesats a les especificitats d’aquest col·lectiu.

L’Equip d’Avaluació i Suport Especialitzat en Neurorehabilitació permet actuar en qualsevol dels diferents nivells assistencials de les xarxes d’atenció sanitària i social amb els objectius de millorar l’efectivitat en la reinserció del pacient al seu entorn habitual, garantir la idoneïtat i la continuïtat de les cures, afavorir la qualitat assistencial, integral i personalitzada i proporcionar un sistema àgil i efectiu de coordinació amb l’hospital especialitzat de referència i la transferència de coneixements i habilitats específiques del procés de neurorehabilitació a tots els professionals de les diferents xarxes.

  • Valoració integral de forma presencial prèvia al possible ingrés a l’Institut Guttmann, aquest programa instaurat des de l’EASE permet valorar, presencialment i en l’hospital d’origen de la demanda, la indicació d’ingressar al nostre centre. En cas de no procedir, també es dona acompanyament i suport especialitzat al pacient, a la seva família i als professionals de l’hospital. S’han rebut 25 sol·licituds de valoració, la majoria realitzades en hospitals d’aguts. Aquesta xifra d’activitat presencial és considerablement més baixa que els anys anteriors degut a les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19 on es van restringir les entrades als hospitals.
  • Dins el Programa de Suport Post Alta per a persones afectades de dany cerebral i les seves famílies en l’entorn comunitari, durant l’any 2021 s’han atès un total de 30 noves sol·licituds, que sumades als casos prevalents de 2020, fan un total de 36 pacients. D’aquests, després d’establir una primera entrevista, s’han atès 34 persones al programa. La procedència ha estat de la nostra organització i d’altres recursos especialitzats de la xarxa, ja sigui d’associacions de persones afectades per DCA o d’altres recursos sociosanitaris.
  • Dins el Programa Comunitari de Salut Mental per a pacients amb dany cerebral adquirit (DCA) i les seves Famílies, durant el 2021 s’han rebut 21 noves sol·licituds, que sumades als casos prevalents de 2020, fan un total de 42 pacients. D’aquests s’han atès 34 pacients al programa. La procedència ha estat de la nostra organització i d’altres recursos especialitzats de la xarxa, principalment centres de salut mental.
  • El programa Pacient fràgil té per objectiu coordinar-se amb tot l’equip terapèutic per intensificar el treball de preparació de l’alta en pacients que tenen una situació molt vulnerable, amb alta complexitat assistencial i necessitats de recursos i cures al seu domicili. L’any 2021 s’han inclòs dins aquest programa 18 usuaris.

Pel que fa a l’activitat assistencial:

Durant l’any 2021 s’han atès 499 casos i s’han realitzat 871 trucades i vídeo trucades, 569 visites domiciliàries per part de tots els professionals de l’equip, 102 visites a altres centres i 97 entrevistes amb pacients i/o familiars en el nostre centre. També s’han impartit xerrades i sessions formatives per a famílies, professionals, universitats i altres institucions. S’ha recuperat l’activitat prèvia a la pandèmia, però les dades no són comparables ja que ha canviat el context.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL EASE 2017-2021

2018201920202021Variació 21-20Variació 21-17Promig anual
Casos Atesos6416374514999,6%-28,5%585
Trucades Telefòniques i Vídeo Trucades*8959421.127871-29,4%-6,2%953
Contactes telemàtics al període de confinament1.080
Visites Domiciliàries71568938156933,0%-3,1%588
Visites Altres Centres2582247110230,4%-67,2%193
Entrevistes Presencials27033518797-92,8%-73,3%250
* 38 Vídeo Trucades
Pel que fa a l’activitat assistencial domiciliària:

Durant el 2021 s’han realitzat 12 serveis domiciliaris, amb un total de 247 hores.

El Servei d’Atenció Domiciliària és un programa que comprèn un conjunt de serveis destinats a atendre les necessitats socials i de salut de les persones amb una discapacitat o un altre tipus de dependència i a les seves famílies, amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal i contribuir a afavorir la seva qualitat de vida dins el seu propi entorn sòcio-afectiu.

Programa d’Hospitalització Neurorehabilitadora a domicili per a pacients amb lesió medul·lar

Durant 2021 s’ha posat en marxa un pilot d’aquest programa pensat per oferir a la persona un tractament neurorehabilitador individualitzat amb l’objectiu d’assolir la seva màxima autonomia personal, proporcionar-li eines de maneig als seus cuidadors i connectar amb els recursos de la zona per tal d’afavorir la seva qualitat de vida i evitar futures complicacions.

Els pacients que poden beneficiar-se d’aquest tractament són persones diagnosticades amb una lesió medul·lar que presenten seqüeles físiques que interfereixen en la seva funcionalitat i autonomia personal, i que no poden desenvolupar un programa rehabilitador d’alta intensitat, de 5 hores, tal com es fa a l’Institut Guttmann actualment.

El programa té com a objectiu empoderar el pacient i la seva família, treballant àmbits com la millora de la funcionalitat, l’educació, les ajudes tècniques o els recursos comunitaris i socials. El pilot realitzat amb dos pacients, ha demostrat ser molt més efectiu, ecològic i eficient, permetent a la persona ser atesa en el seu propi entorn i amb un grau de satisfacció altíssim, tant per part del pacient com de la família i/o cuidador.