2021 MEDI AMBIENT

Prevenció d’altres impactes ambientals

prevencio d'altres impactes ambientals

L’Institut Guttmann disposa d’una “Guia Ambiental i Energètica de Nous PrL’Institut Guttmann disposa d’una “Guia Ambiental i Energètica de Nous Projectes, Obres i Instal·lacions” que té com a objectiu, d’acord al compromís amb el medi ambient i energia i al Sistema de Gestió Ambiental i Energètic, comunicar a les empreses implicades en els projectes d’execució d’obres i instal·lacions del centre, els requisits a complir durant la planificació, execució i posterior ús de l’espai i/o instal·lació.

A continuació es relacionen els diferents requisits a complir:

 1. Conèixer i complir la Política Ambiental i Energètica.
 2. Complir de manera estricta la legislació ambiental i energètica vigent (comunitària, estatal, autonòmica i local) en el referent a la utilització de substàncies perilloses, envasat i etiquetat, condicions de transport, emissió de soroll i resta d’especificacions ambientals que siguin d’aplicació als treballs i/o serveis  realitzats.
 3. Evitar que es produeixin consums innecessaris d’aigua, energia i altres matèries primeres relacionades en les instal·lacions de l’Institut  Guttmann.
 4. Durant la seva permanència al centre, no utilitzar cap producte prohibit per la legislació ambiental i energètica vigent.
 5. Identificar clarament qualsevol producte quant a la seva perillositat, d’acord a la legislació aplicable.
 6. Durant els treballs i/o serveis contractats seran responsables de qualsevol incident o accident ambiental, comunicant-lo immediatament al servei encarregat de la compra i/o servei.
 7. Per evitar incidents, el proveïdor o empresa responsable adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes que dicten les bones pràctiques de gestió ambiental i energètica, en especial les relatives a evitar vessaments de líquids no desitjables, emissions contaminants a l’atmosfera i abandonament de qualsevol tipus de residu, amb especial atenció a la correcta gestió dels definits com a  perillosos.
 8. Els residus generats hauran d’ésser convenientment retirats i/o eliminats d’acord al nostre Programa de Gestió Intracentre de Residus i a la legislació vigent.
 9. Utilitzar materials i equipaments que un cop instal·lats requereixin un mínim manteniment i minimitzin la generació de  residus.
 10. Donar compliment als requisits del Sistema de Gestió Ambiental i Energètic que afectin específicament a la seva activitat.
 11. Coordinar-se amb el Servei de Prevenció de l’Institut Guttmann.