2021 EQUIP HUMÀ

Formació continuada

formació

Amb l’objectiu de la permanència d’un equip de professionals competents que puguin garantir la millor atenció a les persones que reben els serveis de l‘Institut Guttmann, és important una formació continuada que millori any rere any els seus coneixements, habilitats i actituds.

És per aquest motiu que la formació continuada és un aliat per:

 • Millorar les competències i qualificacions dels professionals.
 • Adequar les capacitats tècniques i humanes dels professionals als objectius institucionals.
 • Ajudar als professionals a créixer.

Un total de 532 professionals que han treballat durant l’any 2021 per l’Institut Guttmann, han rebut formació. És sobre aquest total de persones formades que es realitzen els càlculs per donar compliment als indicadors que s’exposen a continuació.

El Programa de Formació Continuada de la Fundació Institut Guttmann s’estructura en tres grans línies: Formació Bàsica, Formació per Àrees i/o Departaments i Altres cursos.

El Programa de Formació Continuada conté les activitats que les diferents àrees i d’acord amb l’anàlisi previ de necessitats van decidir prioritzar pel 2021. També estableix a quin col·lectiu de professionals o col·laboradors afecta la formació i si és de caràcter obligatori o voluntari. Les accions formatives s’agrupen en cursos (presencials / on line), sessions clíniques (Àrea Mèdica, Infermeria, Rehabilitació, Neuropsicologia, etc.), sessions informatives (emergències, riscos, manteniment, etc.), jornades tècniques, congressos i formació reglada.

Durant el 2021 s’ha començat a utilitzar el nou aplicatiu de gestió de la formació, que ens permetrà realitzar un millor seguiment del Programa i en cas de desviacions, aplicar mesures correctores durant l’any.

Al 2021, de les 360 accions formatives programades, s’han realitzat 260, el que representa un 72,22% de compliment. Aquest percentatge està per sota de l’objectiu, però és superior al d’exercicis anteriors, el que ens indica una bona tendència.

Tenim registrades 5.508 participacions de professionals en accions formatives, entenent el concepte de professional en sentit ampli, incloent al personal laboral, el subcontractat, els estudiants i residents, els voluntaris, etc.

Durant el 2021 s’han realitzat un total de 113 cursos registrats a l’aplicatiu de formació amb un total de 2.925 participacions i 16.415 hores de formació.

Aquest 113 cursos es divideixen en 88 cursos online o webinars i 25 cursos de formació presencials.

S’han organitzat, a les nostres instal·lacions, 15 cursos de formació presencials que han suposat un total de 287 participacions amb un total de 1.695,25 hores de formació.

D’altra banda, s’han realitzat un total de 10 cursos de formació externa que ha suposat l’assistència de 31 professionals amb un total de 433,5 hores de formació.

Pel que fa a la formació online, s’han registrat 2.607 participacions amb un total de 14.287 hores de formació.

A. Formació Continuada Clínica

Cursos organitzats el 2021 a la nostra institució sobre temàtiques de formació clínica i investigadora, d’interès per a la nostra pràctica clínica:

 • Reanimació cardiopulmonar – Bàsic. Hi han participat 446 professionals.
 • Mecànica transfusional. Hi han participat 14 professionals.

Sessions clíniques sobre temes que formen part de l’activitat assistencial:

 • S’han dut a terme 54 sessions clíniques de formació continuada, entre sessions bibliogràfiques, anàlisi de casos i sessions formatives generals, en les que s’han registrat 1.031 participacions.
 • També 6 sessions de formació específica a l’àrea de Rehabilitació Funcional, en les que s’han registrat 105 participacions.
 • A l’àrea d’Infermeria s’han realitzat 29 xerrades formatives, en les que s’han registrat 578 participacions.

Assistència a congressos i jornades organitzades per altres institucions:

 • Durant aquest any, 63 professionals van assistir a 31 jornades, congressos i altres reunions de caràcter científic, tècnic o clínic. En la seva gran majoria, trobades telemàtiques o webinars.

B. Formació Continuada No Clínica

Aquest programa es composa de sessions informatives i cursos destinats a totes les persones de totes les àrees i departaments de l’hospital. Comprèn formació en atenció centrada en la persona, gestió de les emocions, prevenció de riscos laborals, emergències, medi ambient i altres accions formatives de caràcter no assistencial.

 • Prevenció de riscos laborals on line per a tots els professionals. Hi han participat 274 professionals.
 • Formació Mecànica i alineació Postural presencial per a professionals assistencials. S’han realitzat 8 accions formatives presencials, en les que hi han participat 45 professionals. Hi ha realitzat el mòdul online complementari d’aquest programa amb 59 professionals.
 • Programa de Formació Inicial i Continuada Obligatòria de l’Institut Guttmann online per a tots els professionals. Hi han participat 476 professionals.
 • Formació en Gestió de les Emocions per a tots els professionals. S’han realitzat 2 accions formatives, en les que han participat 23 professionals.
 • Sessions de Formació Inicial (emergències, riscos laborals, medi ambient i higiene de mans) per a tots els professionals. S’han realitzat 38 sessions, en les que hi han participat 175 professionals.

Mitjana d’hores de formació per professional

Total hores formació16.415
Nombre de professionals532
Mitjana d’hores de formació per professional30,9

Mitjana d’hores de formació per sexe

SEXENOMBRE DE PROFESSIONALSNOMBRE D’HORESMITJANA D’HORES DE FORMACIÓ
Dones35711.29531,6
Homes1755.12129,3
TOTAL53216.41530,9