2021 ENTITAT D'INICIATIVA SOCIAL

Fundació Institut Guttmann

Fundació Institut Guttmann

La Fundació Institut Guttmann és una entitat privada d’iniciativa social, sense ànim de lucre, aconfessional, impulsada per la societat civil catalana, i un eficaç exemple de la cooperació públic-privada. Està inscrita amb el número 189 al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Classificada com a entitat benèfica de tipus assistencial des de l’any 1965, està inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge d’acord amb la Llei 49/2002, del 23 de desembre, “de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge”. Des de la seva constitució l’any 1962, els Estatuts Socials fixen els objectius i funcionament de la Fundació.

Seguiment Pla Estratègic 2020-2025

El Programa 2021 ha recollit els objectius fixats per a desenvolupar durant l’any, amb la mirada dirigida a noves línies d’activitats i serveis basats en la neurorehabilitació i la promoció de la salut cerebral. L’any 2021 ha estat un any molt influenciat per la pandèmia de la Covid-19 la qual cosa ha afectat en la consecució d’alguns dels objectius fixats en el seguiment del Pla Estratègic. Tanmateix, i tot la pandèmia, la Fundació Institut Guttmann ha aconseguit un 94’04% del compliment global dels seus objectius.

El nou Pla Estratègic 2020-2025 recull la missió, visió i valors institucionals.

> Missió, Visió i Valors institucionals.

> Estructura de govern i gestió

El mes de novembre de 2021, a més, aconseguíem una fita important,  amb la reacreditació de l’organització amb la 5ª certificació de l’exigent i prestigiosa Joint Commission International amb un assoliment del 98% dels 2.000 estàndards obligatoris. Un èxit transversal a tota l’organització i que reflecteix l’esforç i dedicació de les prop de 500 persones que formen part de l’equip professional de l’Institut Guttmann.

Nivell d’assoliment dels objectius actius

Objectius Estratègicsprimer Q.segon Q.anual
Percentatge d’assoliment global36,68%80,82%94,04%
COHESIÓ, COMPETÈNCIA, COMPETITIVITAT36,32%80,59%94,03%
DESENVOLUPMANET NOU CENTRE 45,96%91,96%99,08%
DIFERENCIACIÓ, INNOVACIÓ, ESPECIALITZACIÓ, HUMANITZACIÓ36,24%79,84%94,11%
EXCEL·LÈNCIA 36,16%80,44%94,04%
NOU CONCEPTE DE DISCAPACITAT34,38%82,38%99,69%
PRESTIGI SOCIAL38,87%82,30%96,04%
REFERENT NACIONAL I INTERNACIONAL40,46%86,04%94,11%
SOSTENIBILITAT46,72%83,23%96,09%

 “L’Institut Guttmann és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic, desenvolupar la recerca i la docència en aquest àmbit de la neurociència, i prestar-los el suport i els serveis més convenients per assolir una reinserció soial satisfactòria; i alhora contribuir al ple reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació d’oportunitats.”

Article 7 dels Estatuts de la Fundació Institut Guttmann

Organització d’Excel·lència

Com a organització sanitària d’alta especialització, la seva missió és proporcionar en tot moment la millor atenció neurorehabilitadora especialitzada i la promoció de la salut cerebral, de manera integral, continuada, personalitzada i amb el més elevat nivell humà, científic i tècnic.

Organització Experta

Quant a l’Activitat Sociosanitària, la seva missió és impulsar serveis especialitzats d’atenció personal, sociosanitària i social, dirigits principalment a persones amb discapacitat d’origen neurològic i a les famílies, amb l’objectiu de proporcionar-los el suport i els serveis més adequats que contribueixin a potenciar la seva autonomia personal i millorar la seva qualitat de vida, d’acord amb els principis de reconeixement de la seva diversitat funcional, vida independent i inclusió social.

Organització de Coneixement

Com a Institut Universitari adscrit a la UAB, la seva missió és desenvolupar els aspectes acadèmics, científics i d’investigació en neurociències en general i de la neurorehabilitació i les tecnologies aplicades a l’autonomia personal en particular; alhora que traslladar els resultats de la investigació a la societat mitjançant models d’innovació que millorin la qualitat de vida de les persones.

Organització Compromesa amb la Societat

Com a Entitat d’Iniciativa Social, la seva missió és contribuir a la més efectiva equiparació d’oportunitats de les persones amb discapacitat mitjançant la promoció i el desenvolupament d’activitats de prevenció, divulgació i sensibilització social; alhora que col·laborar amb les associacions que les representen.

Patronat de la Fundació

El Patronat és el màxim òrgan de govern i representació de la Fundació, a qui correspon la salvaguarda, interpretació i desenvolupament de la voluntat fundacional expressada en els seus Estatuts. 

En 2021, cal destacar els canvis esdevinguts en el Patronat de la Fundació Institut Guttmann, nomenats el passat mes de juny. Uns nomenaments, regulats als estatuts, que responien a la voluntat de renovació dels seus membres, un model que ha de permetre continuar assolint l’excel·lència com a institució de referència i capdavantera en l’àmbit de la neurorehabilitació, Així, el Dr. Antoni Esteve va assumir la presidència del Patronat, en substitució del Sr. Francesc Homs, que ha estat al capdavant de la Fundació Institut Guttmann durant els darrers 12 anys i la Sra. Núria Basi, va ser nomenada Secretaria del Patronat de la Fundació. Alhora, vam donar la benvinguda a la Dra. Rosa Ma. Sebastián, la Sra. Núria Mas i el Dr. Jordi Sierra, tots ells com a nous vocals del Patronat en substitució del Sr. Francesc Homs, el Prof. Miquel Vilardell, el Sr. Josep Arcas, i el Sr. Salvador Alemany. A tots ells, els agraïm enormement la dedicació i el compromís que durant tots aquests anys han prestat a la institució.

La composició del Patronat està publicada a la web institucional 

Consell Social i de Participació

Per tal d’aprofundir en el compromís social amb les persones amb discapacitat d’origen neurològic, alhora que impulsar una major interacció i cooperació amb les associacions que els representen, l’Institut Guttmann va crear en 2004 el Consell Social i de Participació; una iniciativa que afavoreix la participació i corresponsabilitat de tots els actors implicats en el desenvolupament de les activitats de la Fundació. El seu objectiu principal és identificar necessitats emergents, proposar noves iniciatives, i col·laborar en la presa de les decisions que el Patronat sotmet a la seva consideració.

La composició del Consell Social està publicada a la web institucional 

Comissió Mixta Institut Guttmann – UAB

És l’òrgan de planificació i seguiment de les activitats acadèmiques i científiques de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann. Està formada per tres representants de l’Institut Guttmann i tres de la Universitat, a fi de coordinar la relació entre les dues entitats.

La composició de la Comissió està publicada a la web institucional.

Equip Directiu

Format pels professionals responsables de les principals àrees de l’organització, és l’encarregat de definir i potenciar la cultura organitzativa, impulsar els plans estratègics i liderar les actuacions que es deriven del mandat específic del Patronat. El Director és estatutàriament el responsable màxim executiu de la Fundació -CEO-. Addicionalment la institució s’estructura en diferents comitès i comissions creades per al seguiment de temes específics.

La Fundació Institut Guttmann es troba en un moment de canvis i relleus generacionals a tota l’organització. Un relleu que farà de l’Institut Guttmann una organització més forta, plena de talent i potencialitats que hem sabut traslladar als òrgans de govern i de gestió de la institució.

La composició de l’ Equip Directiu està publicada a la web institucional.

L’organigrama funcional