2022 LA FUNDACIÓ

Fundació Institut Guttmann

Fundació Institut Guttmann

La Fundació Institut Guttmann és una entitat privada d’iniciativa social, sense ànim de lucre, aconfessional, impulsada per la societat civil catalana, i un eficaç exemple de la cooperació públic-privada. Està inscrita amb el número 189 al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Classificada com a entitat benèfica de tipus assistencial des de l’any 1965, està inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge d’acord amb la Llei 49/2002, del 23 de desembre, “de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge”. Des de la seva constitució l’any 1962, els Estatuts Socials fixen els objectius i funcionament de la Fundació.

 “L’Institut Guttmann és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic, desenvolupar la recerca i la docència en aquest àmbit de la neurociència, i prestar-los el suport i els serveis més convenients per assolir una reinserció social satisfactòria; i alhora contribuir al ple reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació d’oportunitats.”


Article 7 dels Estatuts de la Fundació Institut Guttmann

Organització d’Excel·lència

Com a organització sanitària d’alta especialització, la seva missió és proporcionar en tot moment la millor atenció neurorehabilitadora especialitzada i la promoció de la salut cerebral, de manera integral, continuada, personalitzada i amb el més elevat nivell humà, científic i tècnic.

Organització Experta

Quant a l’Activitat Sociosanitària, la seva missió és impulsar serveis especialitzats d’atenció personal, sociosanitària i social, dirigits principalment a persones amb discapacitat d’origen neurològic i a les famílies, amb l’objectiu de proporcionar-los el suport i els serveis més adequats que contribueixin a potenciar la seva autonomia personal i millorar la seva qualitat de vida, d’acord amb els principis de reconeixement de la seva diversitat funcional, vida independent i inclusió social.

Organització de Coneixement

Com a Institut Universitari adscrit a la UAB, la seva missió és desenvolupar els aspectes acadèmics, científics i d’investigació en neurociències en general i de la neurorehabilitació i les tecnologies aplicades a l’autonomia personal en particular; alhora que traslladar els resultats de la investigació a la societat mitjançant models d’innovació que millorin la qualitat de vida de les persones.

Organització Compromesa amb la Societat

Com a Entitat d’Iniciativa Social, la seva missió és contribuir a la més efectiva equiparació d’oportunitats de les persones amb discapacitat mitjançant la promoció i el desenvolupament d’activitats de prevenció, divulgació i sensibilització social; alhora que col·laborar amb les associacions que les representen.

Òrgans de govern i gestió

Patronat de la Fundació

El Patronat és el màxim òrgan de govern i representació de la Fundació, a qui correspon la salvaguarda, interpretació i desenvolupament de la voluntat fundacional expressada en els seus Estatuts. 

La composició del Patronat està publicada a la web institucional 

En 2022, el Patronat va decidir impulsar el relleu generacional de la Direcció i, després de 32 anys  amb el Dr. Josep M. Ramírez al capdavant de l’organització, va apostar per un nou model organitzatiu basat en una Codirecció a càrrec de la Dra. Montserrat Bernabeu i la Sra. Montse Caldés que compaginen la Codirecció amb els càrrecs que ja desenvolupaven com a Directora assistencial i Gerent, respectivament.

L’Institut Guttmann ha estat la primera organització assistencial a Catalunya amb un  model de gestió innovador basat en una codirecció liderada per dues dones.

Equip Directiu

Des del mes d’abril, la Dra. Montserrat Bernabeu i la Sra. Montse Caldés, són les codirectors de la institució i estatutàriament són les responsables executives  de la Fundació -CEO-.

Aquesta codirecció lidera l’equip directiu format pels professionals responsables de les principals àrees de l’organització. L’equip directiu és l’encarregat de definir i potenciar la cultura organitzativa, impulsar els plans estratègics i liderar les actuacions que es deriven del mandat específic del Patronat.

Addicionalment la institució s’estructura en diferents comitès i comissions creades per al seguiment de temes específics.

Una de les iniciatives que ha impulsat la nova Direcció ha estat la reformulació del Comitè de Direcció, que s’ha vist ampliat amb la participació d’un major nombre de comandaments intermedis per facilitar la translació del nou enfoc de gestió de la nova Direcció amb una cultura organitzacional més oberta i participativa.

La composició de l’ Equip Directiu està publicada a la web institucional.

Òrgans consultius
Consell Social i de Participació
El “Consell Social i de Participació” de l’Institut Guttmann és un òrgan assessor de consulta adscrit a l’òrgan responsable de la gestió de l’Institut Guttmann.

Per tal d’aprofundir en el compromís social amb les persones amb discapacitat d’origen neurològic, alhora que impulsar una major interacció i cooperació amb les associacions que els representen, l’Institut Guttmann va crear en 2004 el Consell Social i de Participació; una iniciativa que afavoreix la participació i corresponsabilitat de tots els actors implicats en el desenvolupament de les activitats de la Fundació.

La composició del Consell Social està publicada a la web institucional .

Comissió Mixta Institut Guttmann – UAB

És l’òrgan de planificació i seguiment de les activitats acadèmiques i científiques de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann. Està formada per tres representants de l’Institut Guttmann i tres de la Universitat, a fi de coordinar la relació entre les dues entitats.

La composició de la Comissió està publicada a la web institucional.

L’organigrama funcional de la Fundació