2022 ACTIVITAT I RESULTATS ASSISTENCIALS

Programes comunitaris

EASE

La reinserció sociofamiliar de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o qualsevol altra discapacitat d’origen neurològic, sovint esdevé una situació difícil com a conseqüència de l’alt grau de complexitat que pot representar la seva atenció per a aquelles persones, familiars, cuidadors i professionals, tant sanitaris com socials, poc avesats a les especificitats d’aquest col·lectiu.

L’Equip d’Avaluació i Suport Especialitzat en Neurorehabilitació (EASE) és un equip de caràcter multidisciplinari que actua en qualsevol dels diferents nivells assistencials de les xarxes d’atenció sanitària i social amb l’objectiu de millorar l’efectivitat de la reinserció del pacient al seu entorn habitual.

L’equip treballa per garantir la idoneïtat i la continuïtat de les cures, afavorir la qualitat assistencial, integral i personalitzada i proporcionar un sistema àgil i efectiu de coordinació amb l’hospital especialitzat de referència i la transferència de coneixements i habilitats específiques del procés de neurorehabilitació a tots els professionals de les diferents xarxes.

Durant l’any 2022 des de l’Institut Guttmann s’han fet 477 intervencions que es distribueixen de la següent forma:

MOTIU D’ASSISTÈNCIAINTERVENCIONS
Valoració domiciliària98
Formació altres professionals en canvi de SSP10
Connexió amb recursos68
Maneig integral UPP34
Educació a la família i/o cuidadors30
Valoració integral especialitzada57
Programa Pacient Fràgil14
Assessorament en productes de suport2
Formació altres professionals en tècniques específiques4
Unitat de malalties minoritàries i neuromusculars11
Maneig d’intestí neurògen34
Informació i orientació social8
Programes específics107
TOTAL477

Alguns dels programes Específics desenvolupats al llarg de l’any són els següents:

  • Programa comunitari de teràpia ocupacional per a persones afectades per dany cerebral adquirit i les seves famílies.

Es tracta d’un programa a nivell comunitari per acompanyar a les persones que han patit un dany cerebral sever i que tenen dificultats per generalitzar els aprenentatges pel que fa a les Activitats de la Vida Diària (AVD) i portar una rutina d’activitats significatives en el seu entorn domiciliari.

  • Programa comunitari de salut mental per a pacients amb dany cerebral adquirit i les seves famílies.

Es un programa comunitari que té com a objectiu principal la millora de la qualitat de vida, afavorint la reintegració a l’entorn domiciliari i a la vida social i optimitzant les oportunitats d’una participació ocupacional plena i desitjada per la persona. Està dirigit a pacients adults (entre 18 i 70 anys) afectats de dany cerebral adquirit moderat/sever que presenten trastorn conductual, emocional o anímic i dificultats en la participació ocupacional.

  • Programa d’hospitalització neurorehabilitadora a domicili per a pacients amb una lesió medul·lar.

Aquest programa es va iniciar amb un pilot al 2021 i posat en marxa durant el 2022 de manera regular. Es tracta d’un programa individualitzat d’hospitalització neurorehabilitador a domicili, d’intensitat adaptada a les característiques clíniques i funcionals del/la pacient amb una orientació clarament centrada en la persona. Dirigida als pacients que presenten una lesió medul·lar aguda i no poden seguir un tractament intensiu en règim d’ingrés a l’hospital.

  • Durant 2022 es van rebre 31 sol·licituds de participants, que han rebut diferents intensitats d’un tractament d’una mitjana de 4 mesos, amb un equip expert de terapeutes ocupacionals, infermeria i fisioteràpia i treball social, entre d’altres. 
  • El servei evita trasllats, internaments prolongats i hospitalitzacions innecessàries, posant l’èmfasi en la dimensió humana del pacient. El 100% dels usuaris/àries ha puntuat per sobre de 8 l’experiència. 

Després d’una lesió medul·lar, l’estada a l’hospital no serveix només per a la rehabilitació física, sinó que també s’aborden aspectes psicològics i es prepara el pacient per al que vindrà després de l’alta. Tot un equip de professionals treballa perquè aquella persona pugui reprendre la seva vida el més aviat possible. Però existeixen casos en què, per motius diversos, l’usuari/ària necessita d’una intervenció més personalitzada que no es podria desenvolupar de manera òptima amb un ingrés hospitalari.

Resultats molt satisfactoris

Els resultats de les escales de valoració dels usuaris/àries indiquen un altíssim grau de satisfacció. El 100% dels participants han puntuat per sobre de 8 la seva experiència –un 50% li ha atorgat la nota màxima de 10– i afirmen que recomanarien el programa a altres persones en la seva situació.

El programa també ha assolit resultats molt positius en les escales de valoració de diferents aspectes de la vida dels pacients. En el cas de la FIM, que mesura el grau d’independència funcional, s’ha registrat un augment mig de 72 a 88 punts (un 12’7%), amb un increment més destacat en les cures personals, la mobilitat, la locomoció i el control d’esfínters.

En els 5 pacients que mantenien capacitat de marxa, l’escala d’Avaluació de la Capacitat de la Marxa (FAC) ha mostrat un avenç des del grau 1 –en què la persona necessita de l’ajuda permanent d’un altre per desplaçar-se– fins al grau 3, en què el pacient camina sol i fora del domicili sota supervisió. “L’autocura, el control d’esfínters i la mobilitat personal són en general els objectius més significatius per als pacients amb lesió medul·lar”.

ALTRES PROGRAMES ESPECÍFICSINTERVENCIONS
 
Programa post alta de teràpia ocupacional per a persones afectades per DCA i les seves famílies a l’entorn comunitari
38
Programa comunitari de salut mental per a pacients amb DCA i les seves famílies38
Programa d’hospitalització neurorehabilitador a domicili per a pacients amb una lesió medul·lar31
TOTAL107