2022 PACIENTS I FAMÍLIES

Opinió dels nostres pacients

Opìnió dels nostres pacients

Des de les àrees d’Atenció a l’Usuari i de Qualitat analitzem la percepció que aquests tenen del nostre centre.

ods 3
Pau, Justícia i Institucions Sólides
Pel que fa a l’Atenció Hospitalària:

Durant el 2022 han respost les enquestes un total de 180 pacients ingressats, que corresponen a un 24 % de les altes del període.

 • Satisfacció global dels pacients ingressats: 95,62%
 • Seguretat percebuda pels pacients ingressats: 93,02%
 • Pacients que recomanarien I tornarien a l’Institut Guttmann: 92,06% i un Net Promoter Scope (NPS) de 77.

A més, avaluem 35 indicadors concrets agrupats en 286 dimensions conceptuals:

 • 3          Indicadors d’accessibilitat.
 • 11         Indicadors de tracte.
 • 12         Indicadors de comunicació (7), coordinació i participació (5)
 • 2          Indicadors de professionalitat.
 • 4          Indicadors d’entorn i Alimentació.
 •  3         Indicadors de seguretat percebuda.

Durant el 2022, 28 d’aquests indicadors (80%) han assolit l’estàndard, i 11 dels indicadors han superat el llindar de l’Excel·lència.

RESULTATS GLOBALS
Satisfacció
Percentatge de persones amb un grau de satisfacció global igual o superior a 7 (sobre 10)95,62%
Puntuació mitjana de satisfacció global (sobre 10)8,82
Seguretat percebuda
Percentatge de persones amb un grau de seguretat perebuda igual o superior a 7 (sobre 10)93,02%
Percentatge de persones que afirma sentir-se en bones mans89,55%
Percentatge de persones que considera positivament l’accessibilitat 95,35%
Percentatge de persones que sent segur l’entorn per on transita a l’hospital95,35%
Dret a la intimitat i respecte a la dignitat
Percentatge de persones que sent respectada la seva intimitat durant l’ingrés78,26%
Percentatge de persones que considera que ha pogut expressar lliurement drets i deures98,18%
Percentatge de persones que ha participat en les decisions sobre el tractament rebut92,68%
Fidelitat / Recomanació del centre
Percentatge de persones que tornarien a escollir l’Institut Guttmann92,06%
Net Promoter Score (NPS)77
Durant el 2022 no hem rebut cap reclamació o incidència relacionada amb el respecte a la dignitat.

Les dimensions valorades més positivament han estat relacionades amb la Professionalitat, la Seguretat, el Tracte rebut i alguns ítems relacionats amb la dimensió de Participació del pacient.

Pel que fa a les 6 dimensions que es troben per sota de l’estàndard, s’han inclòs al programa de qualitat i grups de treball corresponents per desenvolupar accions que permetin millorar resultats. Es tracta dels àmbits relacionats amb l’objectiu de proporcionar un entorn tranquil per descansar a la nit, informar sobre les proves/intervencions, reduir el temps en llista d’espera, millorar la qualitat del menjar i explicar els serveis i funcionament de l’hospital.

Pel que fa a l’Atenció Especialitzada Ambulatòria:

60 pacients han contestat l’enquesta d’atenció ambulatòria a consultes externes durant l’any 2022. Els resultats globals clau s’han mantingut tots per sobre del llindar esperat amb un Net Promoter Score (NPS) de 76.

RESULTATS GLOBALS
Satisfacció
Percentatge de personas amb una satisfacció global
igual o superior a 7 (sobre 10)
90%
Puntuació mitjana de satisfacció global (sobre 10)9,21
Fidelitat / Recomanació del centre
Percentatge de persones que tornarien a escollir l’Institut Guttmann91,67%
Net Promoter Score (NPS)76

En aquesta enquesta, 20 indicadors valoren la percepció del pacient en 6 dimensions:

 • Accessibilitat (2)
 • Tracte (8)
 • Comunicació (5) i Participació (1)
 • Entorn (2)
 • Seguretat Percebuda (2)

Un 55% (11) dels indicadors han assolit l’estàndard. Les dimensions valorades més positivament han estat relacionades amb la Coordinació entre professionals i la Seguretat Percebuda.