2022 COMPROMÍS SOCIAL

Un diàleg en dos sentits

Diàleg
Pau, Justícia i Institucions Sòlides

L’Institut Guttmann ha realitzat un esforç aquest any 2022 i s’han millorat i optimitzat els ecosistemes digitals amb l’objectiu de millorar la configuració de les eines digitals per extreure dades de manera més objectiva, tant qualitativament com quantitativa, de totes les pàgines web així com de les campanyes de màrqueting digital que realitzem i hem desenvolupat tasques de posicionament i monitorització per a l’ecosistema de webs de la Fundació Institut Guttmann.

Per a això, hem configurat el Google Tag Manager a totes les webs per analitzar el comportament dels usuaris en relació a la navegació dins tot el nostre entorn digital i hem creat pàgines específiques a totes les webs per obtenir dades reals de les conversions de contacte que es completen a cadascuna d’elles. Addicionalment, hem configurat la nova versió de Google Analytics amb la reestructuració de noves propietats i vistes G4 per tal d’actualitzar la plataforma i treure noves estadístiques, i hem creat panells i informes personalitzats, establint objectius i alertes.

En 2022 l’Institut Guttmann ha continuat treballant amb enquestes de valoració per rebre i analitzar les valoracions dels participants en les diferents iniciatives i així implementar millores i satisfer les necessitats dels nostres públics objectius.

És important per a l’Institut Guttmann conèixer de primera mà les opinions i necessitats de les persones que participen a qualsevol de les activitats, jornades i programes que proposa. Els resultats obtinguts en enquestes de satisfacció s’analitzen i són sempre una gran ajuda per avançar en la nostra millora contínua.

Formulari d’opinions a la web

Aquest 2022 hem incorporat a les principals webs de la instiitució el formulari Envia’ns la teva opinió, per tal de facilitar l’entrada de suggeriments, queixes o agraïments que ens ajudin a millorar dia a dia.

També hem optimitzat el “Contacta’ns” a les nostres pàgines web per afavorir els canals de comunicació i agilitzar les peticions informatives a pacients.

Dades personals i tractament de la confidencialitat

El compliment de la normativa de protecció de dades és un aspecte de gran rellevància per a la institució en tots els seus àmbits. Aquest és un deure de tots els professionals i col·laboradors que formen part de l’Institut Guttmann que puguin tenir coneixement -ja sigui directament o indirectament- de les dades de pacients, membres de l’organització i d’altres persones amb que aquesta es relaciona.

– L’Institut Guttmann vetlla, de manera rigorosa, per l’autorització de l’ús de les imatges dels pacients i/o familiars als mitjans de comunicació, a través de la signatura del consentiment informat del propi pacient o del seu tutor legal.


– Els enviaments d’emailings o newsletters online compleixen la nova normativa europea, disposant de la pertinent autorització dels seus destinataris.


– La Fundació Institut Guttmann no realitza cap publicitat o comunicació que pugui considerar-se comercial, envers els serveis assistencials que ofereix a l’Hospital de Neurorehabilitació.


– Durant l’exercici 2022, no s’ha rebut cap incident relacionat amb la comunicació, màrqueting, promoció o patrocini de la institució, així com cap reclamació formal en relació a l’incompliment de la confidencialitat de les dades personals, ni cap sanció com a resultat d’incompliments normatius en relació als serveis assistencials, científics o docents.

L’equip de professionals, en iniciar la seva relació contractual amb l’Institut Guttmann, signen l’acceptació del Codi Ètic, i són informats del “Protocol de bones pràctiques per a professionals i col·laboradors per a la protecció i la seguretat de les dades de caràcter personal”.

L’Institut Guttmann implementa, a tota la informació que tracta, mesures de seguretat del nivell més alt que preveu la normativa de protecció de dades vigent.

A més, diposa d’una persona delegada de protecció de dades que està inscrita al registre de DPDs de l’Administració. Es pot contactar a la direcció d’email: protecciodades@guttmann.com.

El sistema de gestió de dades de l’Institut Guttmann està adscrit al Codi Tipus de la Unió Catalana d´Hospitals i es sotmet periòdicament a auditories de compliment legal realitzades per una entitat externa.