2022 PACIENTS I FAMÍLIES

Programes d’educació i suport a pacients i famílies

Suport a pacients i famílies

Des de l’Àrea de Treball Social, s’organitzen trobades setmanals, sessions informatives i grups de treball interactius, educatius i informatius on la participació del familiar és fonamental. L’objectiu principal de les intervencions de l’àrea de Treball Social són les d’acompanyar i donar suport als pacients, les seves famílies o cercle relacional proper, potenciar la utilització adient tant dels seus recursos personals (empoderament, capacitat de reaccionar, d’organitzar-se i d’afrontar els problemes), com dels ambientals-familiars (del propi grup familiar i de les xarxes naturals), així com gaudir d’un coneixement i utilització precisa dels recursos socials comunitaris del seu territori (serveis, equipaments i prestacions).

El model d’atenció biopsicosocial que caracteritza la dinàmica funcional del nostre hospital, fa palesa que “La neurorehabilitació ha de tenir en compte tant els aspectes físics, els psíquics, com els socials i culturals que incideixen en la personalitat del pacient, la seva etapa evolutiva, la seva manera de viure… Desenvolupant en cada cas estratègies assistencials centrades en el pacient i el seu grup familiar”.

D’entre les activitats realitzades per l’Àrea de Treball Social de l’Institut Guttmann, en destaquem dos programes d’educació i suport a pacients i famílies: el Cuidador Expert i el Punt de Trobada.

Cuidador expert

Nascut amb el suport dels responsables del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya  (PPAC), i de la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, aquest programa adreçat a familiars de pacients amb dany cerebral adquirit s’ha reprès durant el 2022 després de ser aturat per la pandèmia.

L’Institut Guttmann és l’únic centre de l’estat espanyol on es duu a terme aquest programa per al perfil de pacients i famílies amb dany cerebral.

Durant els mesos d’Octubre i Novembre del 2022 hem dut a terme la cinquena edició del Programa de cuidador expert en Dany Cerebral. En aquesta quarta edició han participat un total de 10 familiars, dels quals 8 han participat de forma habitual, i 6 de forma esporàdica

  • Dels cuidadors participants al programa el 80 % són dones i el 20 % homes.
  • Segons el vincle familiar, el grup més nombrós dels cuidadors són la mare o pare, i el següent és el de parella.
  • Sobre la situació laboral, la majoria de les persones participants no treballen actualment.

Per tal d’avaluar i mesurar els resultats del programa, s’han passat tot un seguit d’escales i qüestionaris als participants, dels que s’extreuen les següents conclusions:

  • ­Autoeficàcia: No hi ha un gran canvi significatiu, augmenta en un punt després d’haver participat en el programa, la mitjana de resultats es situa en 27,5 a l’inici i un 28,5 al final programa.
  • De mitjana, l’autopercepció de l’estat de salut dels cuidadors participants millora. 
  • Tots els participants afirmen que s’han sentit a gust amb els companys del grup.
  • El 100% dels familiars s’han sentit molt o bastant còmodes al parlar sobre la seva situació davant d’altres persones.
  • Totes les persones participants considera que les explicacions de la conductora cuidadora han estat bastant o molt clares.
  • En general, els familiars es mostren molt satisfets de la seva participació en el grup.

Es defineix com a Cuidador Expert, la persona que té cura d’un altre amb una malaltia crònica amb necessitats d’atenció complexa i que es capaç de responsabilitzar-se i de cuidar-sen i tenir-ne autocura, i adquirir habilitats que li ajudin a gestionar l’impacta físic, emocional i social del fet de cuidar, millorant així la seva qualitat de vida i la de la persona que cuida.

Punt de trobada

El programa “Punt de trobada” és un espai que es facilita entre els professionals del centre i els pacients i els seus familiars, a partir de sessions formatives i interactives,  on s’aborden temes d’interès respecte la discapacitat en diferents esferes (biològica, psicològica, social).

El principal objectiu és l’empoderament a partir de la disposició d’informació i espais de feedback amb professionals de referència, complementant la pròpia intervenció individual i familiar que ja es realitza durant l’estada hospitalària, i treballant cap a la potenciació de l’autonomia del pacient, així com fent partícips a les famílies, traslladant la importància de ser proactiu en la recerca d’informació, educació i aprenentatge.

Durant aquest any 2022 s’han realitzat 37 sessions en les quals van participar un total de 200 persones.  S’han mantingut les temàtiques proposades als anys anteriors, donant continuïtat a l’essència del programa i als professionals més vinculats a ell. Han estat els mateixos professionals, en part incentivats per la coordinació, els qui han proposat nous temes considerats d’interès per les famílies i pacients.

Programa d’allotjament

Destinat a aconseguir que els familiars, desplaçats del seu domicili per ser cuidadors, trobin una llar lluny de casa seva. En2022 vam signar un conveni amb la Fundació Jubert Figueres pel qual s’han realitzat un total de 45 sol·licituds d’allotjament i, com a resultat, 32 famílies han estat allotjades als recursos d’aquesta fundació.

Apartaments Guttmann Barcelona Life

Guttmann Barcelona Life és un equipament social format per un conjunt d’apartaments totalment adaptats i domotitzats. Els apartaments compten amb un ampli ventall de serveis complementaris a mida de cada usuari. A més, la iniciativa disposa d’una cartera complementària de serveis personals i de suport adreçats expressament a la promoció de l’autonomia personal.

Ciutats i Comunitats Sostenibles

Guttmann Barcelona Life és una iniciativa de l’Institut Guttmann dissenyada per a afavorir l’autonomia i qualitat de vida de les persones amb discapacitat. L’objectiu és que puguin desenvolupar un projecte de vida independent de manera activa, inclusiva i amb el seu propi estil de vida.