2022 LA FUNDACIÓ

Comunicació amb els grups d’interès

L’Institut Guttmann manté un sistema de comunicació que garanteix el desenvolupament d’un circuit d’informació directe, fluid i bidireccional amb els seus grups d’interès (detectats i analitzats).

ods 3

Tant en l’àmbit intern, com en l’àmbit extern, la comunicació és una eina de primer nivell per detectar, planificar i satisfer les necessitats d’informació pròpies i alienes, treballant per millorar la notorietat, el prestigi social i la reputació de la institució, i creant complicitats amb els professionals, les associacions de persones amb discapacitat, entitats, administració i la societat en general, particularment amb els col·lectius amb els quals l’organització es relaciona.

Accions amb els grups d’interès

Pel que fa a la comunicació amb els grups d’interès, durant 2022 s’han portat a terme les següents actuacions:

 • Impulsat per la nova Direcció, s’ha reformulat el Comitè de Direcció, que s’ha vist ampliat amb la participació d’un major nombre de comandaments intermedis per facilitar la translació del nou enfoc de gestió amb una cultura organitzacional més oberta i participativa.
 • S’ha creat una nova Direcció d’Innovació que ha de liderar la transformació digital que ajudi a impulsar totes aquelles innovacions tecnològiques que afavoreixin la transversalitat dels processosaixí com l’actualització de les tecnologies aplicades a tota l’organització.
 • A l’Àrea de Rehabilitació Funcional s’ha fet una remodelació organitzativa i la renovació del lideratge, amb el nomenament d’una nova responsable i el canvi dels coordinadors de l’àrea.
 • L’Àrea de Qualitat s’ha vist reforçada amb la incorporació d’un professional que ha assumit la responsabilitat de dinamitzar les pràctiques en relació a la seguretat a l’hospital i la millora dels processos assistencials.
 • S’ha fet un gran esforç de contractació de nous professionals per a rellevar a les persones que s’han jubilat a l’Àrea d’Infermeria que té un greu problema de manca de personal especialitzat.
 • S’ha continuat treballant i implementant programes comunitaris que tractin a la persona fora de l’entorn hospitalari i se centrin més en els recursos amb els que compta la comunitat.
 • S’ha redissenyat juntament amb un grup de treballa el procés d’alta dels pacients amb l’objectiu assegurar que el pacient i la seva família disposen de l’atenció i la informació adequades en un moment tan rellevant com és l’alta hospitalària.
 • S’ha dissenyat i difós el ”Decàleg per a la Humanització”, que estableix els principis bàsics que guien l’activitat del conjunt de professionals a l’Institut Guttmann.
 • S’han implementat nous canals de comunicació interna, com el butlletí digital quinzenal “Guttmann al dia”, els punts de trobada monogràfics, com “El Cafè de les Idees” o la revisió de la revista semestral “Fulls” que aborda en profunditat els objectius estratègics de la institució per tal de fer-los extensius a tots els professionals de l’organització.
 • Hem mantingut el nostre compromís i suport a les associacions de persones amb discapacitat, especialment aquelles que formen part del nostre Consell Social i de Participació, duent a terme una iniciativa singular i única en el sector social: el Seminari “Nous Lideratges per impulsar la innovació social” , que compta amb el total suport dels membres del Consell Social i de Participació.
Grups d'interes
Enquestes de Responsabilitat Social Corporativa

Durant l’any 2022 s’han realitzat diverses enquestes amb els grups d’interès amb els quals l’organització es relaciona (professionals, col·laboradors, proveïdors, pacients, famílies, òrgans de govern i societat civil) amb l’objectiu de conèixer la seva opinió en relació a aquells temes de Responsabilitat Social Corporativa més rellevants.

Aquesta informació ens és clau per planificar futures actuacions enfocades a satisfer dubtes i necessitats i sobre tot ens ajuda a fixar el rumb de l’organització en alguns aspectes clau.

També al llarg d’aquest exercici, a Guttmann Barcelona, s’ha realitzat l’Enquesta de Clima, SDT Tool, al conjunt de professionals del centre. Els resultats obtinguts ens han permès dedicar els esforços en implementar punts de millora es relació a les àrees on s’han detectat mancances.

Relació amb els proveïdors

Els proveïdors de béns materials i les empreses subcontractades, segueixen el mateix procediment de selecció i adjudicació, en un marc de lliure competència i al marge de qualsevol vinculació o interferència aliena als interessos de l’organització.

L’Institut Guttmann exigeix sempre reciprocitat en l’honradesa de les relacions comercials, total respecte a la normativa vigent i, especialment, a la que fa referència a l’obligatorietat de la contractació laboral de persones amb discapacitat; així com, també, aquelles que fan referència a la protecció de la infantessa, a la protecció del medi ambient i a la protecció laboral. Anualment, es reuneix amb els responsables de les principals empreses subcontractades i ratifiquen el codi de conducta, verificant que són coneixedors de la seva existència i acompliment.

L’Institut Guttmann informa dels requisits mediambientals que demana a tots els seus proveïdors i contracta a aquelles empreses que se sumin als seus valors i principis de responsabilitat social:

 • Estenent el compromís de RSC a la resta de la cadena (subcontractes). Crear una cultura responsable conjunta cap a l’exterior.
 • Cooperant amb el desenvolupament de les comunitats impactades per les activitats.
 • Treballant per alinear els proveïdors amb l’estratègia de la institució, així com destacant les seves millor pràctiques i assegurant la transferència del coneixement mutu.
 • Dialogant amb les empreses proveïdores com un dels grups d’interès de la institució.
 • Vigilant la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó del sexe.
 • Promovent sempre la diversitat.
 • Garantint el compliment normatiu.
 • Exigint etiquetes, certificats, polítiques, plans i estratègies de responsabilitat corporativa o sostenibilitat als proveïdors, així com valorant la seva adhesió a iniciatives internacionals de responsabilitat corporativa; medi ambient; qualitat, seguretat i salut laboral; drets humans i laborals, etc. (Certificacions).
 • Mesurant el consum total de recursos necessaris per produir el producte, residus, abocaments i deixalles i valorant el seu pla d’eficiència energètica.

Des de l’Àrea de Farmàcia també es seleccionen proveïdors amb criteris de responsabilitat social, fent especial èmfasi en que siguin proveïdors compromesos en l’atenció centrada en la persona i comptin amb professionals de l’Institut Guttmann en els seus projectes pioners. Igualment afavorim la relació amb proveïdors que confien en l’experiència dels pacients i familias així com en experts que desenvolupin les opcions terapèutiques i els productes que millor s’adaptin a les seves necessitats. Alguns dels proveïdors de farmàcia destaquen per haver creat fundacions d’ajuda a famílies i de projectes en països en vies de desenvolupament.

Codi Ètic i Codi de Conducta

Pel que fa al Codi Ètic i al Codi de Conducta per a Entitats Proveïdores i Col·laboradores, durant l’any 2022 no s’ha detectat cap incompliment.

S’han rebut 2 requeriments de l’Administració, el primer relacionat amb el Pla d’Igualtat i la seva inscripció en el REGCOM i el segon en relació al procés d’homologació de proveïdors d’ajudes tècniques, que va derivar en una inspecció que ens van realitzar a petició d’una ortopèdia i en l’elaboració d’un pla d’acció.

Quadre grups d’interès
Grups d'interès