2022 EQUIP HUMÀ

Formació continuada

formació

El nostre Programa de Formació Continuada conté les activitats formatives que, d’acord amb l’anàlisi prèvia de necessitats, es decideix prioritzar per al següent any al redactar el corresponent Programa i alhora estableix els col·lectius implicats. Les accions formatives s’agrupen en cursos, sessions clíniques o informatives, jornades tècniques, congressos, tutories i altres.

La formació continuada és un aliat per:

  • Millorar les competències i qualificacions dels professionals.
  • Adequar les capacitats tècniques i humanes dels professionals als objectius institucionals.
  • Ajudar als professionals a créixer.

Aquest any 2022 s’ha consolidat la utilització del nou aplicatiu de gestió de la formació, el que ens ha permès fer un millor seguiment de les accions formatives.

Durant el 2022 s’han registrat 548 accions de les que han finalitzat 452, el que representa un 82,48% de compliment. Aquest percentatge està per damunt  de l’objectiu previst.

S’han produït 7.121 participacions de professionals en accions formatives, entenent el concepte de professional en sentit ampli, incloent al personal laboral, professionals mercantils, el subcontractat, els estudiants i residents i els voluntaris.

A continuació, es detallen dades del Programa de Formació continuada:

Accions Formatives

Núm. Participacions

Hores de Formació

Pel que fa a les participacions, la formació interna al 2022 ha estat la següent:

Total hores formació32.143
Nombre de professionals706
Mitjana d’hores de formació per professional45,53

Formació per sexe

SEXENOMBRE DE PROFESSIONALSNOMBRE D’HORESMITJANA D’HORES DE FORMACIÓ
Dones46922.52548,03
Homes2379.61840,58
TOTAL70632.14345,53