2022 GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Índex

Institut Guttmann - GRI
Declaració d’ús:L’Institut Guttmann ha redactat la informació que es detalla en aquest índex de continguts GRI pel període entre 01/01/2022 a 31/12/2022 fent  referència als estàndards GRI
GRI utilitzatGRI 1: Fonaments 2021, GRI 2 Continguts generals, GRI 3 Temes materials.
GRI Ubicació
2.1. Perfil de l’Organització L’informe present. Objectius de desenvolupament sostenible.
2.2. Entitats incloses als informes de sostenibilitat de l’organització L’informe present. Objectius de desenvolupament sostenible.
2.3. Període d’informació, freqüència i punt de contacte L’informe present. Objectius de desenvolupament sostenible.
2.4. Reexpressió de la informació L’informe present. Objectius de desenvolupament sostenible.
2.5. Verificació externa Memòria – Balanç Social 2022
2.29. Enfoc de la participació dels grups d’interès Comunicació amb els grups d’interès
3.1. Procés de determinació dels temes materials Materialitat
3.2. Llistat de temes materials Materialitat
3.3 Gestió dels temes materials Índex
Tema material GRI Aplicable
Ambient de treball NA Les persones, l’ànima de la Institució
Humanització de la gestió
Comunicació amb els grups d’interès
Associació i Negociació 407. Llibertat d’associació i negociació col·lectiva Humanització de la gestió
Registre retributiu
Conciliació 405. Diversitat i igualtat d’oportunitats Diversitat i igualtat d’oportunitats
Humanització de la gestió
Condicions de treball 401. Ocupació 402. Relacions treballador – empresa Les persones, l’ànima de la Institució
Humanització de la gestió
Dret a la Intimitat 418. Privacitat Un diàleg en dos sentits
Formació continuada 404. Formació i educació Formació continuada
Govern de l’organització 2.9. Estructura de govern i composició Les persones, l’ànima de la Institució.
Socialment responsables
Inversió en la comunitat i en la societat 413. Comunitats locals Compromís social
Socialment responsables
Respecte a la dignitat 412. Avaluació de drets humans Humanització de la gestió
Opinió dels nostres pacients
Salut i seguretat 403. Salut i seguretat Salut i seguretat a la feina
Sistema de gestió de la qualitat
Transparència informativa NA Transparència
Activitats i resultats assistencials