2022 PRESENTACIÓ

Carta de presentació

Presentació Memòria Institut Guttmann

La MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2022 de la FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN descriu els fets més rellevants duts a terme per l’organització en el decurs d’aquest exercici, alhora que recull el conjunt d’accions desenvolupades en compliment dels objectius fixats al Programa 2022 en base al seguiment de les directrius establertes al “Pla Estratègic 2020-2025”.

La  Fundació Institut Guttmann ha començat una nova etapa en la seva trajectòria de més de 57 anys d’història, amb la renovació de la Direcció de la institució, basada en una Codirecció a càrrec de la Dra. Montserrat Bernabeu i la Sra. Montse Caldés, les quals lideren des del mes d’abril l’equip de professionals de l’organització tot compaginant la Codirecció amb els càrrecs que ja desenvolupaven com a Directora Assistencial i Gerent, respectivament.

Una de les iniciatives que ha impulsat la nova Direcció ha estat la reformulació del Comitè de Direcció, que s’ha vist ampliat amb la participació d’un major nombre de comandaments intermedis per facilitar la translació del nou enfoc de gestió de la nova Direcció amb una cultura organitzacional més oberta i participativa, i s’han impulsat una sèrie de canvis organitzatius, com ara la creació d’una nova Direcció d’Innovació que ha de liderar la transformació digital que ajudi a impulsar totes aquelles innovacions tecnològiques que afavoreixin la transversalitat dels processosaixí com l’actualització de les tecnologies aplicades a tota l’organització. A l’Àrea de Rehabilitació Funcional s’ha fet una remodelació organitzativa i s’ha vist reforçada l’Àrea de Qualitat..

Un dels eixos principals durant el 2022 ha estat posar en valor la importància de la millora de la Humanització, i per a això s’ha continuat treballant amb la metodologia de l’experiència pacient per millorar diferents processos assistencials. En aquesta línia, s’ha redissenyat el procés d’alta dels pacients, havent iniciat una prova pilot durant el mes de novembre, amb l’objectiu assegurar que el pacient i la seva família disposen de l’atenció i la informació adequades en un moment tan rellevant com és l’alta hospitalària. També s’ha dissenyat i difós el ”Decàleg per a la Humanització”, que estableix els principis bàsics que guien l’activitat del conjunt de professionals a l’Institut Guttmann.

Aquesta aposta per la humanització s’estén a l’àmbit de la gestió i en conseqüència s’han posat en marxa tota una sèrie d’actuacions que tenen a veure amb la conciliació, la consolidació del teletreball per a aquells col·lectius que s’hi poden acollir i la flexibilització dels horaris, i amb la implementació de nous canals de comunicació interna.

Altres fets rellevants destacables de manera especial del 2022 han estat:

  • S’ha fet un treball de reformulació de l’actual oferta docent de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann que impartim com a centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. En el cas del Màster Universitari en Neurorehabilitació, s’ha mantingut el seu caràcter d’oficialitat i nombre de crèdits, però amb una redistribució dels mòduls prioritzant les hores de pràctiques. I en el Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva s’ha optat per un Títol Propi de Formació Permanent amb un augment significatiu de les hores de pràctiques i limitat a un màxim de 10 alumnes per edició.
  • S’ha continuat implementant els programes comunitaris que tracten la persona fora de l’entorn hospitalari i se centren més en els recursos amb els que compta la comunitat. D’aquesta manera estem optimitzant els recursos comunitaris però sobre tot, afavorint el contínuum assistencial dels pacients i llurs famílies.
  • Hem mantingut el nostre compromís i suport a les associacions de persones amb discapacitat, especialment aquelles que formen part del nostre Consell Social i de Participació, duent a terme una iniciativa singular i única en el sector social que té per objectiu aflorar nous lideratges en l’àmbi social el Seminari “Nous Lideratges per impulsar la innovació social”.
  • Pel que fa a Guttmann Barcelona, 4 anys després de la seva obertura i un temps marcadament condicionat per la pandèmia de la Covid-19, que ha sacsejat completament les organitzacions assistencials, així com també per les conseqüències del conflicte entre Rússia i Ucraïna que afecten a l’arribada de pacients internacionals, continuem treballant per de consolidar l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació Guttmann Barcelona i els apartaments per a la promoció de la vida independent Guttmann Barcelona Life.

Volem fer una menció al conjunt de voluntaris que, desinteressadament, entreguen als nostres pacients i famílies el seu temps i dedicació, acompanyant-los en un dels moments més complicats de la seva vida. I també l’agraïment específic als Amics de l’Institut Guttmann com a col·lectiu de persones, empreses i entitats que, de manera generosa i altruista, es comprometen amb els nostres valors i ens ajuden a tirar endavant el nostre compromís social i objectius fundacionals.

Moltes gràcies, a l’equip professional de l’Institut Guttmann pel seu compromís i dedicació, fent possible el compliment dels objectius fundacionals.