2023 CONEIXEMENT

Àrea docent

Docencia

Com a Institut Universitari, l’objectiu de la Fundació Institut Guttmann és contribuir a la capacitació especialitzada dels professionals vinculats al món de la neurorehabilitació i permetre’ls accedir de manera directa, rigorosa i pràctica als principals avenços diagnòstics, tecnològics i terapèutics d’aquesta especialitat clínica. En destaquem la transferència de coneixement i la formació de qualitat en l’àmbit de la Neurorehabilitació, la Rehabilitació Neuropsicològica i la Neuroenginyeria.

L’oferta docent de l’Institut Universitari Institut Guttmann inclou:

 • 3 Màsters Universitaris
 • Cursos de postgrau
 • Programes de fellowship
 • Formació pràctica de MIRs i altres disciplines relacionades.

L’Institut Universitari es regeix per un Sistema Intern de Qualitat Acadèmica, acreditat per l’Agència de Qualitat Universitària AQU de la Generalitat de Catalunya. Aquesta agència estructura tots els processos formatius i acadèmics en base al programa AUDIT de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, i a les recomanacions de la European Association for Quality Assurance -ENQA-, amb l’objectiu de garantir sempre una activitat docent de qualitat, multidisciplinària i que formi els alumnes per convertir-los en els millors professionals capaços de millorar la qualitat de vida dels pacients neurològics del futur.

Aquest 2023 s’ha caracteritzat per un profund treball de remodelació dels Màsters que impartim com a centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ha culminat amb l’aprovació de les modificacions substancials sol·licitades per al Màster Universitari en Neurorehabilitació per part de l’OQD-Oficina de Qualitat Docent de la UAB i l’AQU-Agència de Qualitat Universitària de la Generalitat; i amb la posada en marxa del nou Màster de Formació Permanent en Rehabilitació Neuropsicològica, avalat per l’Escola de Postgrau de la UAB.

 • Del Màster Universitari en Neurorehabilitació, després d’un curs sense impartir-se per treballar en el mencionat procés de modificació, se n’ha reprès la docència el mes de Setembre per a l’edició 23-24 i s’ha aconseguit omplir les 20 places amb què compta, fent una selecció dels millors expedients entre les gairebé 60 preinscripcions rebudes. Els i les estudiants, de perfil fisioterapeuta, terapeuta ocupacional o grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, realitzen fins a 365 hores de pràctiques repartides entre l’Hospital de Neurorehabilitació a Badalona i Guttmann Barcelona, i tant en torn de matí com de tarda, per poder veure tots els perfils de pacients que tractem. 
 • Del Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva aquest 2023 hem tancat la seva última edició, iniciant a través de la UAB els tràmits d’extinció de la titulació. A mitjans del mes de Juliol vam recuperar la tradicional cerimònia de graduació dels nostres estudiants, que no fèiem des de la pandèmia. L’antic màster oficial ha donat pas al nou Màster de Formació Permanent en Rehabilitació Neuropsicològica, de 120 ECTS i dos cursos de durada, que inclou un augment molt significatiu de les hores de pràctiques amb la intenció d’aconseguir, durant els dos anys i també en els nostres dos centres, una immersió total dels i les alumnes en l’equip de Neuropsicologia i la seva pràctica clínica diària.   
 • Pel que fa al Màster Interuniversitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació, que impartim conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la UAB, a mitjans de setembre s’ha iniciat la quarta edició. En quant a les pràctiques i TFM’s, durant el primer semestre de 2023 hem acabat amb els treballs de tutorització de 4 estudiants en pràctiques de perfil enginyer de la edició 21-22, que també han realitzat el seu TFM vinculat a Guttmann; i al segon semestre hem començat amb la tutorització d’una alumna més, pertanyent a la edició del curs 22-23, que realitzarà tant les seves pràctiques curriculars com el seu TFM amb nosaltres durant aquest curs. 

Val a dir que, per a promocionar aquests estudis, aquest any hem participat per primera vegada a la Fira Virtual de Màsters i Postgraus organitzada per la UAB.

Altres fets destacats

 • L’Escola de Postgrau de la UAB ha aprovat la renovació del nostre programa d’Expert en Neurorehabilitació per al curs 23-24 per a les especialitats de Neurorehabilitació del Dany Cerebral, Neurorehabilitació de la Lesió Medul·lar, Rehabilitació Neuropsicològica del Dany Cerebral i Rehabilitació Funcional de persones afectades per una gran discapacitat d’origen neurològic. 
 • Aquest 2023 hem signat nous convenis de cooperació educativa amb la Universitat de Lleida i també amb el Campus Docent Sant Joan de Déu per al desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes dels seus estudiants al nostre hospital. 
 • Enguany hem realitzat també dues edicions del curs que impartim online, d’Introducció a la Neurorehabilitació, avalat per la Escola de Postgrau de la UAB i reconegut amb 5 crèdits ECTS. 
 • Hem continuat tutoritzant alumnes externs d’altres institucions acadèmiques tant de Grau, com de Màster, com de Cicles Formatius a diferents departaments de la nostra organització: Infermeria, Rehabilitació Funcional, Logopèdia, Neuropsicologia, Treball Social, Psicologia Clínica, Recerca, Farmàcia o Guttmann Barcelona Life, entre d’altres. 
 • Hem seguit duent a terme el nostre programa docent per a estades clíniques de formació mèdica de postgrau complementària a la especialitat de Medicina Física i Rehabilitació, Neurologia i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.  

DADES D’ACTIVITAT DOCENT REGLADA

 • Màster Universitari en Neurorehabilitació (60 ECTS). Aquest juny de 2023 s’ha graduat 1 estudiant que va iniciar el Màster en la edició 2021-2022 i l’ha cursat per via lenta. El mes de Setembre s’han matriculat 20 nous estudiants a l’edició 2023-2024.
 • Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva (60 ECTS). S’han graduat 17 estudiants de l’edició 2022-2023 i 1 estudiant que va iniciar el Màster en la edició 2021-2022 i l’ha cursat per via lenta. 
 • Màster de Formació Permanent en Rehabilitació Neuropsicològica (120 ECTS). En la que és la primera edició d’aquests nous estudis, s’han matriculat 7 estudiants
 • Màster Universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació (90 ECTS). S’han matriculat 18 nous alumnes a la que ja és la quarta edició d’aquest Màster interuniversitari UPC-UAB. 
 • Cursos de Postgrau (acreditats per la UAB). Enguany s’hi han matriculat 38 alumnes.
 • Programa d’Expert en Neurorehabilitació. A principis d’octubre d’aquest 2023 s’ha incorporat 1 fellow que cursa la especialitat de Dany Cerebral. 
 • Pel que fa a la formació pràctica lligada als programes MIR, el 2023 s’ha contribuït a la formació d’un total de 22 metges residents: 21 de l’especialitat de Medicina Física i Rehabilitació i 1 de l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. La procedència dels MIR ha estat: 5 de Catalunya, 9 de la resta d’Espanya i 8 d’altres països.Contribució a la formació pràctica:

Addicionalment a la formació dels 22 metges residents dins del programa MIR, abans esmentats, enguany s’ha contribuït a la formació pràctica de 73 professionals de diferents disciplines clíniques tal com reflecteix la següent taula:

A més, s’ha col·laborat en la formació pràctica de 21 estudiants del CFGM de cures auxiliars d’infermeria, 3 estudiants del CFGM en farmàcia i parafarmàcia, 1 estudiant del CFGS en administració i finances, 3 de CFGS d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear i 1 estudiant del CFGS en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma. 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ SANTI BESO ARNALOT

El Centre de Documentació Santi Beso Arnalot ha continuat oferint els seus serveis als professionals i estudiants interessats en informació específica i bibliogràfica, consulta de fons documentals i bases de dades, recerca d’articles, accés dirigit per la xarxa, etc.

Al llarg del 2022 hem atès a 584 usuaris, un 64% dels quals eren externs a la nostra institució i un 36% usuaris interns.

Pel que fa a les peticions d’articles, se’ns ha sol·licitat un total de 1.354, dels quals s’han servit el 90%; d’aquests, el 51% han estat sol·licitats per usuaris interns del mateix Institut i el 49% per usuaris externs.

Aquest mes d’Octubre, el Centre de Documentació “Santi Beso Arnalot” va posar en marxa el servei de préstec de llibres, i en aquests tres mesos de funcionament es van realitzar 35 préstecs

En relació a l’apartat d’oportunitats del SiiDon, hem atès 161 peticions

El Centre de Documentació continua digitalitzant el seu fons bibliogràfic en paper, i actualitza constantment al portal SiiDON els treballs de final de màster dels alumnes dels nostres mestratges, les tesis doctorals i els articles dels nostres professionals i els sumaris de les revistes subscrites, entre d’altres.