2023 EQUIP HUMÀ

Diversitat i igualtat d’oportunitats

Igualtat i diversitat

Un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible del Pacte Mundial amb els que s’ha compromès de manera més rellevant l’Institut Guttmann, és el d’aconseguir que la igualtat d’oportunitat sigui real i efectiva, no només per tota l’activitat que realitza com a entitat d’iniciativa social i per a la normalització de la diversitat de capacitats i la igualtat de drets de les persones amb discapacitat, sino també des de la seva Política de Recursos Humans per al desenvolupament de relacions laborals basades en la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i el respecte a la diversitat, promovent un entorn favorable, facilitant mesures de conciliació i respectant la legislació vigent.

Per això, l’organització es basa en els principis bàsics d’actuació de:

– Garantir la qualitat d’ocupació.
– Promoure mesures de conciliació.
– Garantir el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

En relació a la inserció i desenvolupament laboral i professional de les persones amb discapacitat, i d’acord als seus estatus fundacionals, per a la provisió de nous llocs de treball, l’Institut Guttmann discrimina positivament en favor de les candidates o candidats amb certificat de discapacitat, sempre que estiguin degudament capacitats per al treball a dur a terme i comptin amb el perfil personal i les habilitats idònies per el seu correcte desenvolupament. A continuació es detallen les xifres relatives al personal amb algun tipus de discapacitat reconeguda.

NOMBRE DE PROFESSIONALS AMB DISCAPACITAT PER SEXE I EDAT:

EDATDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Menys de 35 anys50521,7%
De 35 a 50 anys731043,5%
Més de 50 ANYS62834,8%
TOTAL18523100%

NOMBRE DE PROFESSIONALS AMB DISCAPACITAT PER SEXE I CATEGORIA PROFESSIONAL:

EDATDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Directius/ves0000%
Metges/ses – Psicòlegs/ogues-Farmacèutics/ques21313%
Infermers/res1014,3%
Fisioterapeuta-Terapeutes ocupacionals-Mestres/esses d’educació física30313%
Treballadors/res socials-Logopedes2028,7%
Tècnics especialista0000%
Auxiliars assistencials33626,1%
Personal administratiu71834,8%
Personal de serveis0000%
Becaris /es0000%
TOTAL18523100%
Aquests 23 professionals tenen reconeguda una discapacitat, i representen el 4,12% de la plantilla, superant el 2% marcat per llei (aquest càlcul s’ha realitzat segons la Disposició Addicional Primera del Real Decret 364/2005, de 8 d’abril).
ACCIONS DE CONCILIACIÓ EN ELS CASOS DE NAIXEMENT I CURA DEL MENOR I RISC D’EMBARÀS I BENEFICIS SOCIALS

El 100% dels professionals que tenien dret a una baixa per naixement i cura del menor o risc d’embaràs, van exercir el seu dret a gaudir-la.

SEXEDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Naixement i cura del menor1351885,7%
Risc Embaràs30314,3%