2023 EQUIP HUMÀ

Salut i seguretat a la feina

Salut i seguretat a la feina - Memoria 2023

La prevenció de riscos laborals és una prioritat a l’Institut Guttmann, per la qual cosa la Institució compta amb un Servei de Prevenció propi que assumeix les tres especialitats tècniques (Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada), mentre que té subcontractada la especialitat de Medicina del Treball amb ASPY Prevención, SL.U. que és un servei de prevenció aliè convenientment acreditat. Les contingències professionals, accidents de treball i malalties professionals estan cobertes per Mutua Universal, mútua d’accidents de treball col·laboradora de la Seguretat Social. Els principis que regeixen la prevenció de riscos laborals a l’Institut Guttmann es defineixen a la Política Institucional de Responsabilitat Social Corporativa.

L’Institut Guttmann realitza cada dos anys auditories de compliment normatiu de prevenció de riscos laborals, l’última auditoria realitzada va ser el febrer del 2021 amb la propera data al febrer del 2023 per l’empresa TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing S.A.

Tot i que l’Institut Guttmann treballa intensament en la prevenció de la sinistralitat, el nombre total d’accidents amb baixa durant l’any 2023 ha estat de 13, tots accidents de treball ja que aquest any no hi ha accidents in itínere amb baixa. La distribució dels accidents amb baixa és la següent:

TIPUS D’ACCIDENTQUANTITATDIES DE BAIXA
DONESHOMESDONESHOMES
Caiguda a mateix nivell101450
Caiguda a diferent nivell2326431
Sobreesforços / gestos incorrectes512754
Cops amb objectes immòbils10540
Continuarem amb l’estratègia implementada el 2016, que consisteix a treballar conjuntament el Servei de Prevenció amb els professionals de l’Àrea d’Infermeria i Rehabilitació per millorar els processos de mobilització de pacients i prevenir lesions. 

L’anàlisi i la investigació de les incidències i els accidents és una altra activitat clau de la prevenció de riscos per tal de determinar-ne les causes i establir accions de millora per a que no tornin a passar.Per a l’Institut Guttmann és molt important gestionar correctament els riscos psicosocials, per això es fan estudis psicosocials periòdics i s’estableixen accions de millora del clima laboral.

SALUT I CONDICIONS DE TREBALL

L’especialitat de Vigilància de la Salut, enfocada a la prevenció de riscos laborals i la protecció de la salut dels professionals, està contractada amb un servei de prevenció aliè acreditat (ASPY Prevenció). Durant el passat exercici, es van realitzar 219 reconeixements mèdics periòdics, els quals són essencials per a la detecció precoç de qualsevol condició de salut relacionada amb l’entorn laboral. A més, es van efectuar 18 informes de reconeixements mèdics per a noves incorporacions, garantint així que els nous professionals comencin la seva trajectòria professional en condicions òptimes de salut. També es van realitzar 3 valoracions de riscos durant l’embaràs per assegurar la protecció de la mare i el fetus, i 9 reconeixements per reincorporació després d’una absència prolongada, confirmant que els treballadors estan en condicions de reprendre la seva activitat professional sense riscos addicionals per a la seva salut. 

Pel que fa a les revisions mèdiques, el passat exercici es van realitzar 219 reconeixements mèdics periòdics. D’altra banda, també es van realitzar 18 informes de reconeixements mèdics de noves incorporacions; 3 valoracions de riscos durant l’embaràs i 9 reconeixements per reincorporació d’absència prolongada.

En relació amb la vigilància de la salut, una de les activitats clau són les revisions mèdiques que es classifiquen de la manera següent:

• Revisions mèdiques periòdiques. Es fan de forma anual i afecten tots els professionals.

• Revisions mèdiques inicials. Són les que es fan a les noves incorporacions.

• Revisions mèdiques de reincorporació després de baixa prolongada. Es fan professionals que han estat un període llarg de baixa i es valoren les possibles limitacions que pugui tenir el professional i que li puguin limitar en el desenvolupament del seu lloc de treball.

• Revisions mèdiques especials. Revisions mèdiques que es plantegen per casuístiques concretes.

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

El Comitè de Seguretat i Salut de l’Institut Guttmann està format per sis membres, tres dels quals són els delegats de prevenció en representació del comitè d’empresa i els altres tres en representació de l’organització. L’objectiu principal del comitè és promoure la prevenció de riscos i vetllar pel compliment dels principis de la seguretat i la salut dels professionals.

Aquest CSS és d’igual manera un a òrgan paritari i col·legiat de participació, destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions d’aquesta empresa en matèria de prevenció de riscos, en compliment de l’article 38 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Assumint les competències i facultats establertes a l’article 39 de la Llei esmentada. La composició del comitè està formada per dos delegats de prevenció i dos membres designats en representació de la Direcció de Guttmann. 

AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES LABORALS DELS PROVEÏDORS

L’Institut Guttmann exigeix ​​a la totalitat de les seves empreses o persones proveïdores, reciprocitat en l’honradesa de les relacions comercials, total respecte a la normativa vigent i, especialment, a la que fa referència a l’obligatorietat de la contractació laboral de persones amb discapacitat; així com, també, aquelles que fan referència a la protecció de la infància, a la protecció del medi ambient i la protecció laboral.

La nostra organització realitza la coordinació empresarial de totes les activitats que realitzen tercers a les seves instal·lacions tal com està establert a la normativa i amb l’objectiu de vetllar per la seguretat i salut de tots els professionals i evitar el traspàs de riscos entre activitats, que aquests es puguin agreujar o modificar o que puguin aparèixer nous riscos derivats de la concurrència o la simultaneïtat d’activitats. Per complir aquest punt, l’Institut Guttmann col·labora amb una plataforma externa de reconegut prestigi.