2023 EQUIP HUMÀ

Humanització de la gestió

Humanització - Memoria 2023

L’Institut Guttmann és una organització amb una cultura institucional, un model assistencial i uns valors basats en la humanitat, el respecte i l’empatia. Com a organització assistencial, treballem des del model d’atenció centrada en la persona i una de les nostres principals preocupacions és la Humanització de l’atenció que oferim als pacients. Tanmateix, la humanització que no està restringida únicament als professionals sanitaris, que estan en contacte directe amb el pacient, sinó que té impacte directe sobre la cultura de tota l’organització.

De la mateixa manera que reconeixem el protagonisme del pacient, volem donar veu i escoltar al professional perquè no entendríem un projecte d’humanització que no vetllés també per la importància i les necessitats dels professionals com ara accions d’escolta activa, millora de les relacions laborals i interpersonals, o iniciatives com la conciliació laboral, entre d’altres.

L’entorn professional a l’Institut Guttmann ha d’estar basat en la confiança, la coresponsabilitat i el respecte per tal de permetre a cada membre de l’equip humà desenvolupar no només la seva feina, competències i habilitats sino també créixer a nivell personal. Aquest és un dels motius pels que totes les persones professionals i col·laboradores que constitueixen l’equip professional de l’Institut Guttmann, tenen el dret i el deure de conéixer el Codi Ètic i complir-lo, plantejar les qüestions que els susciti i fer els suggeriments o les propostes de canvi que estimin oportunes, així com denunciar qualsevol incompliment, o presumpció d’incompliment, per tal de contribuir al progrés de la Institució i de les persones que hi desenvolupen la seva activitat professional.

Per garantir aquestes bones pràctiques respecte als professionals que treballen a les instal·lacions de la Fundació mitjançant empreses subcontractades, aquestes són avaluades inicialment en el procés d’adjudicació, i també han de conéixer i signar el Codi Ètic de l’Institut Guttmann.

Durant el 2023 hem continua trebalant en millorar la conciliació i s’han aconseguit millores de conciliació per als professionals de l’Àrea d’Infermeria, destacant l’acord intern per equiparar les condicions de treball dels Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI) i Tècnics d’RX amb les dels Graduats en Infermeria, reduint la cadència de caps de setmana a totes aquelles persones que encara havien de treballar 1 de cada 2, passant a 1 de cada 3 caps de setmana. 

També al 2023, cal destacar la feina feta per a la igualtat amb una comissió paritària, formada també per sindicats externs a l’organització, que compta amb la representació de la part social i de la institució. En el cas de Guttmann Barcelona la representació de la part social l’assumeixen els sindicats més representatius del sector (UGT i CCOO).

Aquest Pla es va signar el 4 de gener de 2024 i posteriorment es va registrar al RegCon. En aquest sentit, es van realitzar també diverses sessions formatives en matèria d’igualtat, per al conjunt de professionals de l’organització, als centres de Barcelona i Badalona. 

La nostra cultura institucional defensa que la sostenibilitat no és quelcom només mediambiental, sinó que ha d’impregnar totes les actuacions des del punt de vista de la gestió.

Així, com a institució saludable, l’Institut Guttmann articula el seu compromís també amb el benestar de les persones i la humanització de la gestió. Això es tradueix, entre altres mesures:

 • Promoció d’hàbits saludables
 • Posant l’èmfasi en l’acompliment de la normativa d’un entorn lliure de fum
 • Amb una nutrició equilibrada
 • El benefici d’un entorn natural saludable
 • La confortabilitat de les instal·lacions
 • La creació d’un entorn laboral inclusiu, ètic i responsable basat en valors com la igualtat en matèria de gènere i la conciliació laboral.
 • Una comunicació efectiva
 • El desenvolupament professional a través de la formació i la promoció professional.
Millora de la Comunicació Interna

Després de la creació l’any anterior de noves eines de comunicació que permetessin afavorir la comunicació interna entre els professionals dels dos centres de la Fundació Institut Guttmann, durant el 2023 hem continuat treballant i enviant el butlletí electrònic, Guttmann al dia, que es va consolidant com a eina de comunicació habitual entre els professionals i la institució amb 40 edicions i un índex de consulta del 45’5%. A més, des del passat mes d’octubre, Guttmann al Dia s’envia també als membres del Patronat. 

També s’ha continuat amb la publicació de la revista FULLS amb especials dedicats a la Humanització, el Mecenatge i la Consolidació Territorial, en aquest últim hem comptat amb la participació del conseller de Salut, l’Honorable Dr. Manel Balcells. 

BENEFICIS SOCIALS

A l’Institut Guttmann el 100 % de l’equip gaudeix dels beneficis socials addicionals, independentment del tipus de contracte. Aquests beneficis són:

 • Horari flexible, per als professionals amb jornada partida no lligat als serveis d’atenció al pacient. Aquests professionals poden ajustar el seu horari d’entrada i sortida en un marge d’una hora, en funció de les seves necessitats o preferències, i garantint sempre la presència al lloc de treball en un horari de màxima activitat.
 • Teletreball: els professionals no lligats als serveis d’atenció al pacient, s’han pogut acollir voluntàriament a la modalitat de prestació de serveis no presencials.
 • Pla de formació continuada ofert al 100% del personal.
 • Obsequi de Nadal.
 • Tiquet menjador subvencionat per a tot el personal en plantilla que tingui jornada partida, segons conveni col·lectiu.
 • “Festa infantil de Nadal” per als fill/es de tots els professionals, amb entrega de regals a tots els infants, comprats pel departament de recursos humans.
 • Aperitiu de Nadal.
 • Altres esdeveniments i actes festius per a tot l’equip humà on, en algunes ocasions, es convida també als familiars del personal.