2023 SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

Una gestió mediambiental i energètica eficient

Gestió ambiental

Un dels principals compromisos de l’Institut Guttmann, tal com es recull a la seva Missió, Visió i Valors, és ser una organització d’excel·lència, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Per això disposa d’una exigent Política Ambiental i Energètica que recull les estratègies i els valors que han de regir la institució pel que fa al respecte del medi ambient i energia, que es fonamenta en el Pla Estratègic 2020-2025 i de la que en són els seus màxims exponents les certificacions internacionals ISO 14.001, ISO 50.001 i el reconeixement europeu EMAS.

De la Política de Responsabilitat Corporativa, se’n deriven el Pla Ambiental i Energètic i el Programa d’objectius anuals de Medi ambient i Energia. Del Pla Ambiental i Energètic es concreten els objectius operatius inclosos en el Programa General anual de la Institució, l’aprovació del qual és anual i recau sobre la Direcció, estant també sotmès a la consideració del Patronat en les seves línies  bàsiques.

L’Institut Guttmann disposa d’un manual de bones pràctiques ambientals i energètiques on s’indiquen les millors pràctiques ambientals i energètiques que es poden realitzar en cada procés o àrea de la   institució.

Respecte als objectius de preservació del Medi ambient i estalvi d’energia
 • Hem continuat fent campanyes de sensibilització dirigides a treballadors, pacients, familiars i resta d’usuaris, informant de la importància del nostre compromís col·lectiu i individual amb el medi ambient (segregació de residus, estalvi energètic, silenci etc.), per preservar i mantenir la nostra qualitat de vida en qualsevol de les nostres àrees.
 • S’han continuat fent auditories periòdiques sobre la classificació dels diferents residus, seguint la implantació d’un sistema selectiu de recollida de residus per el seu tractament i reciclatge.
 • Durant aquest any 2023 el Comitè de Medi Ambient s’ha reunit 2 vegades, fent seguiment dels objectius i certificacions, aportant noves idees i totes les àrees han estat informades pels seus representants i responsables.
 • S’ha controlat la climatització de les diferents àrees del centre, adaptant les temperatures a les necessitats existents en cada període.
 • D’acord a la programació establerta, durant aquest any hem procedit al canvi d’il·luminació per LEDS de les següents ubicacions, millorant la il·luminació i el seu consum, així com la seguretat dels usuaris. Nivell -1: Moll de Rehabilitació Funcional, nivell -2: Sala CGBT2, Morgue, Arxiu d’Històries Clíniques, Magatzem de manteniment, Magatzem B33 i Magatzem B34.
 • Seguint la planificació, instal·lació de noves plaques fotovoltaiques als terrats del nivell +1.
 • S’ha calculat la petjada de carboni obtenint 1.776,73tCO2 emeses durant l’any 2022.
 • Hem portat a terme mesures d’estalvi d’aigua, procedint al tancament de l’aigua de reg en cas de pluja.
 • S’han instal·lat 2 carregadors dobles per a vehicles elèctrics.
 • Estudi per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, d’acord a les possibles ajudes i subvencions.

MATERIALS I CONSUMS

Els consums de productes i materials en l’Institut Guttmann es basa en les matèries bàsiques d’un hospital. A continuació es detallen les quantitats consumides durant els últims 3 anys dels productes més rellevants:

202120222023
Oxigen (m³)12.842,1211.445,3512.372,63
Aire medicinal (m³)17.580,3826.710,7423.723,16
Paper oficina (t)3,11733,05232,7533
Paper de mans (t)3,11303,52823,5286
Paper higiènic (t)2,25802,78482,6268
Bolquers (t)5,79266,82999,4868
Xeringues (t)0,28320,34600,4883
Hipoclorit sòdic aigua potable (t)0,25600,27500,3000
Hipoclorit sòdic sabonós (t)0,47000,37000,3900
Sal descalcificador (t)1,57501,92500,1750
Detergent rentavaixelles (t)1,48101,12901,5500
Desengreixant (t)0,22000,35500,1700

A la Declaració Ambiental del 2023 es detalla l’evolució històrica d’aquests consums, així com els valors ponderats respecte al nombre de persones que hi  treballen.

Respecte al consum energètic, l’Institut Guttmann fomenta l’ús responsable de les tres fonts d’energia que abasteixen l’hospital i que són totes proporcionades per companyies externes.

202120222023
Electricitat companyia2.645,542.518,7932.473,844
Generació Energia Fotovoltaica123,250157,089
Electricitat total2.645,542.642,042.630,93
Gas Natural 2.635,492.648,692.387,21
Gasoil/Gasolina 95 16,294021,155523,7105
TOTAL (MWh) 5.297,325.311,885.041,85

La intensitat energètica és un dels indicadors de l’eficiència energètica d’una organització. L’Institut Guttmann la calcula com la relació entre el consum energètic i la facturació anual:

IE:  5.041,85 MWh /  34.315.792,91 €: 0,000146925 MWh/€.

Necessitem 0,146925 MWh per facturar 1.000,00 €.

Els resultats de les dades depèn de factors com la climatologia i les necessitats i tipologia dels pacients assistits.

El comparatiu de consum energètic ha estat:

2021: 5.297,32 MWh // 11,29 MWh per persona empleada

2022: 5.311,88 MWh // 10,91 MWh per persona empleada

2023: 5.041,85 MWh // 10,39 MWh per persona empleada

Respecte al consum de l’aigua a l’hospital, el 100% de l’aigua utilitzada prové de la companyia de subministrament. El consum durant 2023 ha estat:

Sanitari i neteja d’instal·lacions 12.940
Reg zones de jardí7.379
Total: 20.319

A l’Institut Guttmann no es recicla ni reutilitza l’aigua consumida.

L’any 2023 la direcció ha dotat d’un pressupost que ens ha permès realitzar:

Recollida de residus 101.298,17
Substitució de làmpades per il·luminació LED4.682,70
Instal·lació carregadors elèctrics per a vehicles25.326,13 €
FASE 2: Instal·lació plaques solars fotovoltaiques181.481,86€
Auditoria interna de certificació ISO 14001:2015, ISO
50001:2018 i Verificació EMAS
1.535,25 €
Auditoria externa de certificació ISO 14.001:2015 Badalona i Barcelona i Verificació EMAS.
Auditoria externa de certificació ISO 50001:2018 Badalona.
9.147,60
Plataforma per identificar i avaluar els requisits legals ambientals i del reglament industrial Badalona i Barcelona4.731,10 €
Total (t)328.202,81

A més, els proveïdors de l’Institut Guttmann són sotmesos a una avaluació inicial, abans de la seva aprovació, i a una avaluació periòdica posterior, en base, entre d’altres criteris, a aspectes ambientals.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Els responsables de realitzar les compres han d’escollir entre les opcions que ofereix el mercat de béns  i serveis d’acord al què s’indica el Codi Ètic de l’Institut Guttmann i en el protocol de compres, fent servir fonamentalment criteris econòmics i de qualitat.

Igualment la selecció de les compres es realitza segons criteris sostenibles que poden reduir costos, millorar la imatge que ofereix la institució a pacients, proveïdors i professionals, així com contribuir al manteniment del medi ambient.

Són criteris de compres sostenibles:

 • Seleccionar  proveïdors que disposin de certificacions ambientals (ISO 14.001, EMAS, etc.).
 • Escollir productes amb certificació ecològica:
  • Etiqueta ecològica de la Unió Europea.
  • La marca AENOR – Medi Ambient.
  • L’ “Ángel Azul” alemany.
  • El “Cisne Nórdico” noruec.
 • El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
 • Afavorir la compra de productes de neteja biodegradables o respectuosos amb el Medi Ambient.
 • Escollir productes poc envasats o recarregables que redueixin residus.
 • Optar per articles envasats en vidre o cartró fàcilment reciclables com el paper i altres materials d’oficina.
 • Donar compliment a les nostres certificacions ambientals ISO 14.001 i ISO 50.001.